Korte aantekeningen vergadering commissies Europese Zaken (EUZA) en Financiën (FIN) van 3 oktober 2023
Besluitpunten die betrekking hebben op kamerstukdossier EU-voorstellen: Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021-2027 (COM(2023)335, 336, 337, 338) (36.405)

- Tussentijdse herziening van het Meerjarig Financieel Kader 2021 – 2027 (COM(2023)336)

Inbreng voor schriftelijk overleg met de regering wordt geleverd door de fracties van BBB (Kroon) en JA21 (Baumgarten) gezamenlijk, VVD (Van Ballekom), ChristenUnie (Holterhues), PvdD (Visseren-Hamakers) en OPNL (Van der Goot). De conceptbrief zal per e-mail aan de leden van de commissies worden voorgelegd.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken wordt gevraagd om de Eerste Kamer gelijktijdig met de Tweede Kamer te informeren over ontwikkelingen rondom de tussentijdse herziening van het MFK via de geannoteerde agenda’s en verslagen van de Raad Algemene Zaken en bij nieuwe ontwikkelingen tussentijds per brief (conform toezegging aan de Tweede Kamer, TZ202309-054).


De griffier voor deze vergadering,
Candacé van der Bijl