Korte aantekeningen vergadering commissie Economische Zaken en Klimaat (EZK) van 7 november 2023
1. Bespreking beoogd tijdpad van behandelen van enkele afzonderlijke voorstellen in onderlinge samenhang bezien

De commissie heeft na overleg een consensus bereikt over een beoogd tijdpad, te weten: zij stemt in met het houden van de technische briefing van de Raad van State op 14 november 2023 en besluit om de behandeling van de Klimaatnota en KEV(2023) te betrekken bij de behandeling van de Tijdelijke wet Klimaatfonds, waarvoor de inbreng voor het tweede verslag op 21 november 2023 wordt geleverd.
Tevens stelt de commissie voor dit wetsvoorstel plenair te behandelen op 19 december 2023, onder voorbehoud van tijdige beantwoording van het tweede verslag. Voor de begrotingsstaten EZK 2024 en Nationaal Groeifonds is besloten conform het ambtelijke voorstel om de schriftelijke inbreng voor het verslag te leveren op 21 november 2023. Onder voorbehoud van tijdige beantwoording worden deze voorstellen plenair geagendeerd op 19 december. In een later stadium zal bezien worden of debat nodig is en welke bewindslieden uitgenodigd zullen worden.

2. Klimaatnota 2023 en Klimaat en Energieverkenning 2023 (KEV 2023)

Brief van de minister voor Klimaat en Energie van 26 oktober 2023 (32813, AX)

De commissie stemt in met het houden van de technische briefing van de Raad van State op dinsdag 14 november 2023 van 14.30-15.30 uur. Tevens besluit de commissie dat dit betrokken kan worden bij de behandeling van de Tijdelijke wet Klimaatfonds.

3. 36410 XIII

Begrotingsstaten Economische Zaken en Klimaat 2024

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 21 november 2023. Op die datum zal ook nader worden bezien of er naar verwachting behoefte bestaat aan debat en welke bewindspersonen daarvoor uitgenodigd zullen worden. Vooralsnog wordt het begrotingswetsvoorstel geagendeerd voor plenaire behandeling op 19 december 2023, onder voorbehoud van tijdige beantwoording.

4. 36410 L

Begrotingsstaat Nationaal Groeifonds 2024

De commissie besluit inbreng te leveren voor verslag op 21 november 2023. Op die datum zal ook nader worden bezien of er naar verwachting behoefte bestaat aan debat. Vooralsnog wordt het begrotingswetsvoorstel geagendeerd voor plenaire behandeling op 19 december 2023, onder voorbehoud van tijdige beantwoording.

5. Schadeafhandeling in geval van ontmanteling NAM en het belang van Shell en ExxonMobil om hierover een akkoord te sluiten

Verslag schriftelijk overleg (33529, 35603, 36094, Q)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de BBB-fractie (Van Langen-Visbeek). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

6. Contourennota herziening mijnbouwstelsel

Verslag schriftelijk overleg (32849 / 35603 / 36094, B)

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt geleverd door de PvdD-fractie (Nicolaï). Een conceptbrief wordt per e-mail voorgelegd aan de leden van de commissie.

7. Mededelingen en informatie

De commissievoorzitter heeft een uitnodiging ontvangen van het MKB-Nederland voor een werkbezoek/kennismaking en heeft dit ter besluitvorming voor gelegd aan de commissie. De commissie heeft de voorkeur uitgesproken voor een kennismakingsgesprek bij de Eerste Kamer en verzoekt de griffie een afspraak in te plannen.

8. Rondvraag

Het lid Van Aerdts (D66) heeft verzocht om een geconsolideerde wettekst van het wetsvoorstel 36407 (Implementatie herziening Europese systeem voor handel in broeikasgasemissierechten (EU ETS)). De griffie gaat dit na bij het ministerie van EZK en geeft hier over terugkoppeling aan de commissie.


De griffier van de commissie,
Kim van Dooren