Korte aantekeningen vergadering commissie Europese Zaken (EUZA) van 5 december 2023
1. LXX COSAC, 26-28 november 2023

Commissievoorzitter Van Apeldoorn (SP) geeft een mondelinge terugkoppeling van de plenaire COSAC-bijeenkomst, gehouden op 26-28 november 2023 in Madrid.

2. Halfjaarlijks toezeggingenrappel

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister van BuZa over (deels) openstaande toezeggingen; Begrotingsstaat Buitenlandse Zaken 2024

De commissie besluit naar aanleiding van de reactie op het halfjaarlijks toezeggingenrappel het volgende:
-de status van toezeggingen T01941, T03395, T03399, T03400 en T03594 (allen openstaand) ongewijzigd te laten;
- de status van toezegging T03522, (openstaand) ongewijzigd te laten in afwachting van de behandeling van de BZ-begroting 2024 in de Eerste Kamer;
- de status van toezegging T03592, (openstaand) ongewijzigd te laten en in te stemmen met het kabinetsvoorstel;
- de status van toezegging T03593 (openstaand) ongewijzigd te laten en de commissie Financiën voor te stellen de verdere behandeling ervan op te volgen.

3. Datum AEB 2024 en voorbereidend werkbezoek Brussel

De commissie besluit de Algemene Europese Beschouwingen (AEB) te houden op 11 of 18 juni 2024, onder voorbehoud van een nieuw aangetreden kabinet. Ten aanzien van de voorbereiding van het werkbezoek aan Brussel inventariseert de commissie de thema's waarover zij gesprekken wenst in te plannen en geeft aan dit bij voorkeur op 3-4 maart 2024 te houden.

4. Ambassadeursconferentie

Commissievoorzitter Van Apeldoorn (SP) en het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) melden zich aan voor deze bijeenkomst. Het lid Karimi (GroenLinks-PvdA) draagt het onderwerp 'ervaring reacties op uitslag Tweede Kamerverkiezing' aan voor de gespreksrondes.

5. 21.501-02

Brief van de minister van EZK over verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesie van 28 en 29 september 2023; Brief van de minister van EZK over geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023; Brief van de minister van BuZa over verslag Raad Algemene Zaken van 15 november 2023; Raad Algemene Zaken en Raad Buitenlandse Zaken

Het lid Hartog (Volt) geeft aan op 19 december 2023 inbreng te willen leveren voor schriftelijk overleg over het cohesiebeleid, naar aanleiding van de geannoteerde agenda Raad Algemene Zaken - Cohesiebeleid van 30 november 2023 (21.501-02, FU) en het verslag informele Raad Algemene Zaken - Cohesie van 28 en 29 september 2023 (21.501-02, FV).


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl