Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 12 maart 2024
1. 36067, BH

Brief van de minister voor APP over de transitie naar het nieuwe pensioenstelsel en over het invaren; Wet toekomst pensioenen

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Heijnen), PVV (Bezaan), 50PLUS (Van Rooijen) en OPNL (Van der Goot).

2. 32043 / 36067, BK

Brief van de minister voor APP over het ter inzage leggen van vertrouwelijke stukken over de juridische adviezen rondom het invaren; Toekomst pensioenstelsel

De commissie besluit de brief (32043 / 36067, BK) voor kennisgeving aan te nemen.

3. 36067, BL

Verslag van een schriftelijk overleg met de minister voor APP over de benoeming van een regeringscommissaris voor de pensioentransitie; Wet toekomst pensioenen

Inbreng voor nader schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de PVV-fractie (Bezaan).

4. Brieven Commissie sociaal minimum

Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het tussenrapport van de Commissie sociaal minimum; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Brief van de ministers voor APP en van SZW ter aanbieding van het eindrapport van de Commissie sociaal minimum; Brief van de ministers voor APP en van SZW met een reactie op de rapporten van de Commissie sociaal minimum; Brief van de minister voor APP over het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 26 maart 2024. De leden van de fracties van BBB, GroenLinks-PvdA, D66 en het CDA overwegen alsdan inbreng.

5. 36410 XV, J en rapporten RVS en ARK over bestaansonzekerheid en schulden

Brief van de minister voor APP over de tweede voortgangsrapportage van de aanpak geldzorgen, armoede en schulden; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

De commissie besluit op dinsdag 9 april 2024 gelegenheid te bieden voor inbreng voor schriftelijk overleg over de tweede voortgangsrapportage.

De commissie besluit voorts om de rapporten "Van overleven naar bloeien: bestaansonzekerheid voorkomen en verminderen" en "Betalingsregelingen bij uitvoeringsorganisaties van het Rijk" te betrekken bij het te plannen gesprek met de Nationale ombudsman (na het meireces) en daartoe betrokken organisaties uit te nodigen (RVS, ARK, VNG). De commissiestaf zal voor een volgende vergadering een voorstel doen voor de inrichting van dit gesprek.

6. 36506, A

Brief van de minister van SZW over anticiperen op het wetsvoorstel verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen; Verlenging Wet inkomensvoorziening oudere werklozen

De commissie besluit de brief (36506, A) voor kennisgeving aan te nemen.

7. 36410 XV, M

Brief van de minister van SZW en de minister voor APP over de bijstelling van de koopkrachtcijfers 2024 voor een aantal voorbeeldhuishoudens met huurtoeslag; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

De commissie besluit de brief (36410 XV, M) te betrekken bij de in de brief aangekondigde wetswijziging tot bijstelling van de koopkrachtcijfers 2024.

8. Opzet werkbezoek UWV Den Haag 8 april 2024

De commissie bespreekt de opzet van het werkbezoek aan het UWV Den Haag van 8 april 2024 en inventariseert de aanwezigheid van commissieleden.

9. Herziening Richtlijn Europese Ondernemingsraden

De commissie besluit het voorstel tot herziening van de Richtlijn Europese Ondernemingsraden (COM(2024)14), gelezen het BNC-fiche, in behandeling te nemen.

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt geleverd op dinsdag 26 maart 2024.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl