Korte aantekeningen vergadering commissie Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW) van 26 maart 2024
1. 36488

Wet verhoging minimumloon 2024

De commissie besluit op 2 april 2024 inbreng te leveren voor verslag en het wetsvoorstel onder voorbehoud van tijdige ontvangst van de nota naar aanleiding van het verslag aan te melden voor plenaire behandeling op 9 of 16 april 2024 (inclusief stemming op 16 april 2024).
De commissie besluit de uitvoeringsstatus van de motie-Oomen-Ruijten c.s. (35335, J; 'niet uitgevoerd') niet te wijzigen.

2. 36067, BM

Brief van de minister voor APP over de voortgang van de reductie van werknemers zonder pensioenopbouw; Wet toekomst pensioenen

De commissie neemt kennis van de brief (36067, BM) en zal de voortgang van de reductie van werknemers zonder pensioenopbouw met belangstelling blijven volgen.

3. Brieven Commissie sociaal minimum

Brief van de minister voor APP ter aanbieding van het tussenrapport van de Commissie sociaal minimum; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2023; Brief van de ministers voor APP en van SZW ter aanbieding van het eindrapport van de Commissie sociaal minimum; Brief van de ministers voor APP en van SZW met een reactie op de rapporten van de Commissie sociaal minimum; Brief van de minister voor APP over het programma Vereenvoudiging inkomensondersteuning voor mensen; Begrotingsstaten Sociale Zaken en Werkgelegenheid 2024

Inbreng voor schriftelijk overleg over de rapporten van de Commissie sociaal minimum (36200 XV, S en 36410 XV, A), de kabinetsreactie (36410 XV, B) en de brief over het programma VIM (36410 XV, H) wordt geleverd door de leden van de fracties van BBB (Griffioen), GroenLinks-PvdA (Ramsodit), D66 (Moonen), SP (Van Aelst) en PvdD (Koffeman) en OPNL (Van der Goot) gezamenlijk, en 50PLUS (Van Rooijen).

4. E240005

Voorstel voor een herziening van de richtlijn betreffende de instelling en werking van Europese Ondernemingsraden

Inbreng voor schriftelijk overleg wordt heden geleverd door de leden van de fracties van BBB (Van Gasteren), VVD (Petersen) en D66 (Belhirch).

5. 21.501-31

Brief van de minister van SZW inzake Voorlopig Akkoord Richtlijnvoorstel platformwerk; Brief van de minister van SZW over geannoteerde agenda van de Raad WSB van 11 en 12 maart 2024; Raad voor de Werkgelegenheid, Sociaal Beleid, Volksgezondheid en Consumentenzaken

De commissie ziet af van schriftelijk overleg over de brief inzake het voorlopig akkoord richtlijnvoorstel platformwerk (EK, BQ) en de geannoteerde agenda van de Raad WSB van 11 en 12 maart 2024 (EK, BR) en besluit beide stukken voor kennisgeving aan te nemen.

6. Programma werkbezoek UWV

De commissie bespreekt het programma van het werkbezoek aan UWV van maandag 8 april 2024.

7. Uitnodiging werkbezoek Sociale Verzekeringsbank

De commissie besluit de uitnodiging voor een werkbezoek aan de Sociale Verzekeringsbank van harte te aanvaarden en verzoekt de commissiestaf om met de SVB mogelijke opties te bespreken, waaronder eerst een kennismakingsgesprek.


De griffier van de commissie,
Candacé van der Bijl