31.051, D

Motie-Franken (CDA) c.s. over criteria in het geval van nieuwe wetsvoorstellen waarbij van een beperking op het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake isIn deze motie wordt de regering verzocht bij wetsvoorstellen, waarbij van een beperking op het grondrecht van de bescherming van de persoonlijke levenssfeer sprake is, een aantal criteria in de afweging en besluitvorming te betrekken en daarvan in de Memorie van Toelichting bij het betreffende wetsvoorstel verslag te doen.Kerngegevens

nummer 31.051, D
ingediend 17 mei 2011
behandelstatus aangenomen
toelichting behandelstatus Na stemming bij zitten en opstaan op 24 mei 2011 aangenomen.SP, GroenLinks, Fractie-Yildirim, D66, OSF, PvdD, PvdA, ChristenUnie, SGP en CDA stemden voor.
indiener(s) H. Franken (CDA)
mede ondertekend door G. Holdijk (SGP)
T.M. Slagter-Roukema (SP)
B. Staal
M.H.A. Strik (GroenLinks)
I.Y. Tan
dossier(s) Evaluatie Wet bescherming persoonsgegevens (31.051)
behandelende commissie(s) commissie voor Justitie (Just.)

Bijzonderheden

De Eerste Kamercommissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) heeft bij brief van 21 juni 2013 van de minister voor Wonen en Rijksdienst en de staatssecretaris van Veiligheid en Justitie het toetsmodel Privacy Impact Assessment (PIA) Rijksdienst ontvangen. Hiermee wordt uitvoering gegeven aan deze motie. 

De brief ter aanbieding van het Onderzoeksrapport Evaluatie Toetsmodel PIA Rijksdienst (EK 31.051, H) is op 12 juli 2016 voor kennisgeving aangenomen.