Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu

Europees akkoord over kaderbesluit dataprotectie28 november 2008

De Europese minister van Justitie en Binnenlandse Zaken (JBZ-Raad) hebben vrijdag 28 november jl. na ruim drie jaar onderhandelen een akkoord bereikt over nieuwe regels voor gegevensbescherming. De regels zullen van toepassing zijn op alle gegevens die onderling door de Europese politie- en justitiediensten worden uitgewisseld in het kader van hun onderzoeken. Door gemeenschappelijke minimumnormen te stellen voor onder meer bewaartermijnen, toegangsbeperking en het recht op inzage voor betrokkenen zetten de lidstaten een nieuwe stap in de vorming van de Europese ruimte van vrijheid, vrijheid en rechtvaardigheid.

Dat de onderhandelingen zo lang hebben geduurd, heeft onder meer te maken met de verschillen van inzicht over de reikwijdte van het voorstel. Verschillende lidstaten, waaronder Nederland, wilden oorspronkelijk dat de regels ook zouden gelden voor informatie die nationaal door politie en justitie worden verwerkt. Dit voorstel heeft het echter niet gehaald. Wellicht zal na de evaluatie van de richtlijn over vijf jaar alsnog de werkingssfeer kunnen worden uitgebreid, zo schreef de minister van Justitie afgelopen voorjaar aan de Eerste Kamer.

De Eerste Kamer is lange tijd kritisch geweest over het kaderbesluit dataprotectie. De JBZ-commissie heeft bij herhaling vragen voorgelegd aan de regering, onder meer over de reikwijdte van het voorstel en de bewaartermijnen. Ook werd voorgesteld om de onderhandelingen op te schorten tot na inwerkingtreding van het Verdrag van Lissabon, om zo ook de zeggingsmacht van het Europees Hof van Justitie over dit onderwerp te garanderen. Het Ierse 'nee' tegen het Verdrag, als ook het argument van minister Hirsch Ballin dat het nu voorliggende voorstel hoe dan ook een verbetering van de bestaande situatie is, heeft een meerderheid van de Eerste Kamer alsnog doen besluiten instemming te verlenen aan het voorstel.

Direct nadat de JBZ-Raad het kaderbesluit had vastgesteld, heeft de Europees Toezichthouder Gegevensbescherming Peter Hustinx laten weten het Raadsbesluit te verwelkomen als een belangrijke eerste stap. Wel riep de Toezichthouder op om alsnog zo snel mogelijk aanvullende regels te stellen, onder meer over het maken van onderscheid tussen verschillende categorieën personen wier gegevens worden verwerkt en uitwisseling van gegevens naar derde landen.

Lees meer: dossier 4.0.15, PersberichtPDF-document European Data Protection Supervisor, Brief minister van Justitie d.d. 28 april 2008

Sociale media menu


Deel dit item: