Gesprek met Europarlementariërs over democratische controle op ontwikkelingen in eurozoneOp 30 oktober 2012 heeft op uitnodiging van de commissies ESO en FIN in de Eerste Kamer een gedachtewisseling plaatsgevonden met Nederlandse Europarlementariërs. De deelnemende leden van het Europees Parlement waren Toine Manders (VVD/ALDE), Thijs Berman (PvdA/S&D), Dennis de Jong (SP/EUL-NGL), Gerben-Jan Gerbrandy (D66/ALDE) en Peter van Dalen (CU/ECR). De gedachtewisseling betrof onder andere de naleving van het subsidiariteitsbeginsel en de rol van het Europees Parlement bij het waarborgen van dit beginsel, en de onderhandelingen over het Meerjarig Financieel Kader 2014-2020 (dossier E110035a). Ook werd intensief van gedachten gewisseld over de ontwikkelingen in de eurozone en de plannen voor versterkte economic governance binnen de EMU. Daarbij ging het vooral om de vraag of - op dit moment en in de toekomst - de democratische controle voldoende is geregeld en wie daarvoor het beste is toegerust: de nationale parlementen, het Europees Parlement of wellicht nieuwe organen. Het vraagstuk van democratische controle en legitimiteit wordt des te urgenter, wanneer in de toekomst eventuele bevoegdheden van het nationale niveau (verder) worden overgeheveld naar het Europese niveau. Gepleit werd voor intensivering van de dialoog over dit vraagstuk, met name tussen de nationale parlementen onderling.


themapagina EU: politieke integratie en democratische controle


Deel dit item: