COSAC-Voorzittersbijeenkomst in teken van Ierse prioriteiten en toekomst van de Europese Monetaire Unie (EMU)28 januari 2013

Op 27 en 28 januari 2013 vond te Dublin de Voorzittersbijeenkomst van de commissies voor Europese Zaken van de parlementen van de EU (COSAC) plaats. De delegatie van het Nederlandse parlement bestond uit mevrouw Tineke Strik, voorzitter van de commissie voor Europese Zaken van de Eerste Kamer en de heer René Leegte, vicevoorzitter van de commissie voor Europese Zaken van de Tweede Kamer.

Sinds 1 januari 2013 bekleedt Ierland het voorzitterschap van de Europese Unie. De bespreking van de prioriteiten van het Ierse voorzitterschap, ingeleid door de Ierse minister voor Begroting, de heer Brendan Howlin, stond als eerste inhoudelijke agendapunt op het programma. Het voorzitterschap staat in het teken van groei, stabiliteit en werkgelegenheid. De Ieren zullen bijzondere aandacht besteden aan onder andere de aanpak van de jeugdwerkloosheid, de realisatie van de Bankenunie en het vinden van een oplossing voor het geschil rond het Meerjarig Financieel Kader voor 2014-2020.

Vervolgens werd het thema 'Toekomst van de EU: naar een echte Economische, Monetaire en Politieke Unie' besproken met de Eurocommissaris voor Inter-institutionele relaties en Administratie, de heer Maroš Šefčovič. De heer Šefčovič ging daarbij onder andere in op de rol die nationale parlementen spelen in de democratische legitimatie van de Economische en Monetaire Unie (EMU). Mevrouw Strik haakte hierop in tijdens het debat dat daarop volgde. Zij vroeg aandacht voor de toegang tot informatie voor nationale parlementen, zodat parlementen besluiten, zoals deze die worden genomen in het kader van de EMU, adequaat kunnen beïnvloeden en controleren. Zij verzocht tot slot de Europese Commissie steun te verlenen bij de informatievoorziening aan nationale parlementen, waaronder de toegang tot Raadsdocumenten.

Meerdere delegaties, waaronder de Nederlandse, drongen aan op een vervolg van de discussie over de toekomst van de EMU tijdens de plenaire bijeenkomst van de XLIXe COSAC op 23-25 juni 2013. Ook werd, na tussenkomst van de Nederlandse delegatie, bevestigd dat tijdens de plenaire vergadering in juni de uitkomsten van het 19de COSAC-rapport inhoudelijk zullen worden besproken.


Zie ook:

Sociale media menu


Deel dit item: