Antwoord op vragen EU-pakket bestrijding witwassen en terrorismefinancieringDe commissie Financiën van de Eerste Kamer heeft schriftelijk overleg gevoerd met de regering over het pakket EU-voorstellen voor de bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering. De Europese Commissie presenteerde de voorstellen op 20 juli 2021.

Pakket EU-voorstellen

Het doel van dit pakket is de opsporing van verdachte transacties en activiteiten te verbeteren. De Europese Commissie beoogt de achterpoortjes te sluiten die criminelen gebruiken om via het financiële stelsel illegale opbrengsten wit te wassen of terroristische activiteiten te financieren. Het pakket bestaat uit vijf voorstellen:

Behandeling Eerste Kamer

In oktober 2021 besloot de commissie Financiën van de Eerste Kamer eerst de behandeling van de voorstellen in de Tweede Kamer af te wachten. De Tweede Kamer ontving op 4 februari 2022 een antwoord op haar brief met vragen van 26 oktober 2021. Vervolgens besloot de commissie Financiën van de Eerste Kamer om ook vragen te stellen aan de minister. De brief met vragen is op 22 maart 2022 verstuurd. De minister stuurde op 27 juni 2022 een antwoord op de vragen van de fracties van VVD, GroenLinks en PvdA gezamenlijk, ChristenUnie en PvdD.

Schriftelijk overleg met de minister van Financiën

De fractie van de VVD stelt de minister vragen die te maken hebben met de proportionaliteit van de voorstellen. De fractie vraagt onder meer of de minister op de hoogte is van de kosten en inspanningen die gepaard gaan met de invoering van deze regelingen. De minister antwoordt dat uit het rapport dat op 30 mei 202 aan de Kamer is aangeboden, blijkt dat instellingen moeite hebben met het uitvoeren van de verplichtingen en dat zij kritisch zijn over de effectiviteit. De ministers van Financiën en van Justitie en Veiligheid geven na de zomer opvolging aan de uitkomsten van de evaluaties.

De fracties van GroenLinks en PvdA vragen gezamenlijk aan de minister wat de oorzaken zijn van de problemen in de uitvoering van de al bestaande regels tegen witwassen en terrorismefinanciering, en hoe de nieuwe voorstellen deze aanpakken. De minister antwoordt dat het huidige raamwerk gebaseerd is op een richtlijn waarbij minimale harmonisatie geldt. Dit leidt tot versnippering. De Europese Commissie wil daarom de regelgeving aanscherpen, verduidelijken en consistent maken met internationale standaarden, een Europese autoriteit tegen witwassen en terrorismefinanciering oprichten en de informatie-uitwisseling verbeteren.

De fractie van de ChristenUnie stelt vast dat het pakket voorstellen complex en omvangrijk is. De minister is het met de Leden eens, maar geeft aan dat dit noodzakelijk is en dat hiermee minder regelgeving op nationaal niveau nodig zal zijn.

De fractie van de PvdD vraagt of de minister kan toezeggen of de evaluatie van de implementatie van de Vierde Anti Witwas Richtlijn beschikbaar is voordat een eventuele implementatie van een nieuwe Richtlijn Anti Witwassen in de Eerste Kamer behandeld zal worden. De minister antwoordt dat zij dit kan toezeggen.

Stand van zaken

De commissie Financiën besprak de beantwoording van de regering op 5 juli 2022. Zij besloot om het onderwerp op 13 september 2022 opnieuw te bespreken. Ook vraagt de commissie om verduidelijking van de tijdsaanduiding "na de zomer" als het gaat om het aan de Kamer toesturen van de opvolging van de verschillende evaluaties op het gebied van witwassen en het financieren van terrorisme.

Voordat de regels van kracht worden, moeten het Europees Parlement en de Raad met de voorstellen instemmen. Op 29 juni 2022 bereikten onderhandelaars van de Raad en het Europees Parlement overeenstemming over het voorstel om de regels voor informatie bij geldovermakingen uit te breiden naar overmakingen van crypto­activa (COM(2021)429). Zij moeten dit akkoord nog formeel aannemen. Over de overige voorstellen wordt nog onderhandeld.


Lees meer in het Edossier:


Deel dit item: