Overleg met Europese Commissie over Bankenpakket 2021De leden van de commissie voor Financiën (FIN) van de Eerste Kamer hebben schriftelijk overleg gevoerd met de Europese Commissie over het Bankenpakket 2021. Dit wetgevingspakket moet ervoor zorgen dat banken in de Europese Unie beter bestand worden tegen toekomstige economische schokken. Ook moeten de voorstellen bijdragen aan het herstel na de COVID-19-pandemie en aan de klimaattransitie.

De fracties van GroenLinks en PvdA stelden op 22 maart 2022 gezamenlijk vragen aan de Europese Commissie over de voorstellen. De Europese Commissie stuurde op 8 juli 2022 een antwoord. De commissie Financiën besprak dit op 13 september 2022 en besloot om de beantwoording voor kennisgeving aan te nemen.

Vragen GroenLinks/PvdA

De fracties van GroenLinks en PvdA hebben gezamenlijk een aantal vragen over de voorstellen gesteld. Zij vroegen de Europese Commissie onder meer hoe risico's voor milieu, maatschappij en bestuur (ESG-risico's) worden geïntegreerd in de nieuwe wetgeving. De Commissie antwoordt dat een aantal maatregelen is opgenomen in het voorstel voor een nieuwe Verordening kapitaalvereisten:

  • Nieuwe geharmoniseerde definities van de verschillende soorten ESG-risico's;
  • Een nieuw vereiste voor instellingen om hun blootstelling aan ESG-risico's te rapporteren;
  • Een ruimer toepassingsgebied voor openbaarmakingsvereisten voor ESG-risico's.

De Europese Commissie stelt nieuwe vereisten waarmee autoriteiten ESG-risico's zouden moeten beoordelen. Ook wil de Europese Commissie met het bankenpakket de financiering van duurzame projecten stimuleren.

Doelen van het bankenpakket

De voorstellen in het bankenpakket hebben drie doelen. Het eerste doel is de implementatie van de Bazel 3-standaarden in de Europese Unie. Het Bazel-comité, dat bestaat uit vertegenwoordigers van centrale banken en toezichthouders van over de hele wereld, kwam in de nasleep van de financiële crisis van 2007-2009 bijeen om nieuwe afspraken te maken. Deze afspraken worden ook wel de Bazel 3-standaarden genoemd. Ze regelen de kapitaalbuffers die banken moeten hebben, zodat deze crisisbestendiger worden. De Richtlijnen van het Bazel-comité zelf zijn niet juridisch bindend. De Europese Commissie stelt daarom voor deze afspraken in wetgeving om te zetten.

Het tweede doel is de versterking van de veerkracht van de bankensector als het gaat om milieu-, sociale en governance -risico's (ESG). Dit voorstel hangt samen met de strategie van de Europese Commissie voor duurzame financiering. Volgens de Commissie is het van belang dat banken beter met deze risico's kunnen omgaan en dat markten de aanpak van banken kunnen controleren. Toezichthouders zullen ESG-risico's moeten beoordelen als onderdeel van regelmatige toezichttoetsingen. Banken moeten daarbij bekendmaken in welke mate ze met deze risico's te maken hebben gehad.

Het derde doel is sterker toezicht. Volgens het pakket krijgen toezichthouders van banken in de EU sterkere instrumenten om bankbeheer te toetsen. Daarnaast wil de Europese Commissie dat het toezicht op bijkantoren wordt geharmoniseerd. Er zijn nu in de EU-lidstaten nog verschillende nationale benaderingen van bijkantoren van banken uit derde landen. De Commissie stelt daarom voor dat deze bijkantoren opnieuw een vergunning moeten aanvragen en moeten voldoen aan nieuwe eisen op het gebied van kapitaal, liquiditeit en rapportage.

Procedure

De commissie heeft ook schriftelijk overleg gevoerd met de regering over het bankenpakket. Op 29 juni 2022 verstuurde zij een brief met nadere vragen aan de minister van Financiën. De commissie wacht nog op het antwoord van de minister.

Het Europees Parlement nam op 13 september de verordening kapitaalvereisten aan. De EU-lidstaten in de Raad moet hier nog over stemmen. De Raad van de EU en het Europees Parlement moeten nog beslissen over de andere twee voorstellen uit het bankenpakket.


Lees meer over het bankenpakket:


Deel dit item: