Eerste Kamerleden bij Europol-conferentieOp 24 en 25 oktober 2022 namen twee senatoren deel aan de bijeenkomst van de gezamenlijke parlementaire controlegroep Europol (JPSG) in Brussel. Via de JPSG houden leden van parlementen in de Europese Unie (EU) toezicht op de activiteiten van Europol, het EU-agentschap voor politiesamenwerking. De JPSG komt twee keer per jaar samen. Namens de Eerste Kamer namen Alexander van Hattem (PVV) en Hendrik-Jan Talsma (ChristenUnie) deel aan de conferentie.

Na een welkomstwoord van Catherine De Bolle, uitvoerend directeur van Europol, werd onder meer gesproken over de volgende onderwerpen:

  • Recente activiteiten Europol en het concept meerjarenprogramma Europol 2023-2025;
  • Presentatie Europese Toezichthouder gegevensbescherming (EDPS);
  • Uitvoering van de herziene Europol-verordening;
  • De impact van de oorlog in Oekraïne op het gebied van veiligheid.

Vragensessie

Tijdens de bespreking over de uitvoering van de herziene Europolverordening vond een vragensessie plaats met Jürgen Ebner, plaatsvervangend directeur van Europol. Senator Talsma vroeg hem naar de discipline van de lidstaten bij het vullen van het Secure Information Exchange Network Application (SIENA) platform. SIENA speelt een belangrijke rol bij het uitwisselen van informatie om grensoverschrijdende misdaad te bestrijden. Ebner prees het zeer breed vertakt zijn van SIENA en toonde zich optimistisch over het vullen van het systeem door lidstaatautoriteiten. Hij stelde dat naarmate informatie uit het systeem meer bijdraagt aan het oplossen van misdaad, autoriteiten ook steeds meer geneigd zijn het systeem te gebruiken en met nieuwe data te vullen.

Senator Van Hattem vroeg aan Ebner naar de scope van artikel 26a, Uitwisseling van persoonsgegevens met particuliere partijen in onlinecrisissituaties, in de nieuwe Europolverordening. Ebner verwees hier naar uitzonderlijke omstandigheden waarbij derde landen betrokken zijn en waar, bij uitzondering en na uitdrukkelijke toestemming van de Europol-directeur, gegevens uitgewisseld kunnen worden met justitiële autoriteiten in die landen om ernstige misdaad af te wenden.

De volgende JPSG-vergadering vindt komend voorjaar op 26 en 27 maart 2023 plaats in Stockholm.


Terugkoppeling

Tijdens de vergadering van de commissies voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad (I&A/JBZ) en Justitie & Veiligheid (J&V) van de Eerste Kamer op 22 november 2022 gaf Alexander van Hattem een mondelinge terugkoppeling van de bijeenkomst. Hij gaf aan naar aanleiding van de conferentie schriftelijk vragen te willen stellen aan de minister van Justitie en Veiligheid. Het antwoord zal met de commissies worden gedeeld.


Lees meer:


Deel dit item: