De commissie Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) stelde op 16 december 2022 vragen aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog over het voorstel voor een Europese wet die betrekking heeft op mediavrijheid (EMFA). De commissie verwacht binnen drie maanden een antwoord van de Europese Commissie. Ook heeft de commissie op 14 december 2022 vragen gesteld aan de minister Dijkgraaf van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap waarop zij uiterlijk vier weken na dagtekening antwoord verwacht.

Europese wet mediavrijheid

Het voorstel voor een Europese wet over mediavrijheid is gericht op de verbetering van de werking van de mediamarkt binnen de Europese Unie (EU). Het voorstel betreft vier specifieke doelstellingen. Ten eerste, het bevorderen van grensoverschrijdende activiteiten en investeringen. Ten tweede, het vergroten van samenwerking en convergentie op regelgevingsgebied. Ten derde, het faciliteren van het vrij aanbieden van hoogwaardige mediadiensten en tot slot de vierde het waarborgen van een transparante en eerlijke toewijzing van economische middelen.

Met deze vier doelstellingen wordt beoogd bij te dragen aan transparantie, non-discriminatie, evenredigheid, objectiviteit, inclusiviteit en eerlijke concurrentie in het (online) medialandschap van de gehele interne markt van de EU. Daarnaast wordt in het voorstel ook een Europese Raad voor Mediadiensten (ERvM) aangekondigd, bestaande uit nationale media-autoriteiten. Deze ERvM streeft naar een effectieve en consistente toepassing van het Europese kader voor mediawetgeving en zal de Europese Commissie onder andere bijstaan bij het opstellen van richtsnoeren voor mediaregelgeving.

Vragen GroenLinks en PvdA

De leden van de GroenLinks- en PvdA-fracties stelden gezamenlijk onder andere vragen over de gekozen rechtsgrondslag en welke belemmeringen er worden opgeheven met betrekking tot mediadiensten en de geschreven pers. Ook willen de leden weten waarom er niet gekozen is voor minimumnormen voor arbeidsomstandigheden in de verordening, zoals de Nederlandse Vereniging voor Journalisten heeft voorgesteld. Verder zijn er vragen gesteld over de aangekondigde ERvM. Zo willen de fracties weten waarom de Europese Commissie ervoor kiest om zelf een vertegenwoordiger voor de ERvM aan te wijzen, en wat voor rol deze vertegenwoordiger gaat spelen.

Meer informatie over de behandeling van het voorstel


Deel dit item: