Antwoord op vragen herziening economisch bestuurMinister Kaag van Financiën heeft op 17 februari 2023 vragen van de commissies Financiën (FIN) en Economische Zaken en Klimaat/Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV) van de Eerste Kamer beantwoord over het Europees voorstel om het kader voor economisch bestuur te herzien. De commissies bespraken de brief op 7 maart 2023. De fractie van de VVD wilde aanvullende vragen stellen. De brief met deze vervolgvragen wordt binnenkort aan de minister verzonden.

Houdbaarheid overheidsfinanciën

Eind vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een leidraad voor de herziening van economisch bestuur. Het doel van het voorstel is om een eenvoudiger kader op te zetten om toezicht te houden op de houdbaarheid van overheidsschulden van de EU-landen en om duurzame economische groei te bevorderen. Centraal in het plan is de land specifieke aanpak. EU-lidstaten stellen hierbij zelf een plan op om hun schuld af te bouwen, met inachtneming van hervormingen en investeringen.

Naleving afspraken

De leden van de VVD-fractie stelden vragen aan de regering over het voorstel. Zij vroegen onder meer wat prikkels zouden kunnen zijn voor EU-landen om gemaakte afspraken na te leven. Minister Kaag antwoordde dat het belangrijk is dat nationaal eigenaarschap en draagvlak voor de regels vergroot worden. Het opstellen van land specifieke meerjarenplannen voor het begrotingsbeleid van EU-landen, investeringen en hervormingen kan hier volgens de minister aan bijdragen. Het kabinet vindt het belangrijk dat er heldere criteria komen op basis waarvan de plannen van de EU-lidstaten worden beoordeeld.

Procedure

Het voorstel van de Europese Commissie gaat op dit moment enkel nog over de contouren. Waarschijnlijk publiceert de Commissie in het voorjaar van 2023 wetgevende voorstellen, waarmee het kader grondiger kan worden herzien. De EU-lidstaten bereiken naar verwachting op 14 maart 2023 overeenstemming over het voorstel. Het standpunt van de lidstaten dient als inbreng voor de wetgevende voorstellen van de Europese Commissie. Het Europees Parlement heeft nog geen standpunt ingenomen.


Lees meer:


Deel dit item: