Vragen verstrekken passagiersgegevens beantwoordDe commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V) heeft antwoorden gekregen van de Europese Commissie en de regering op vragen over het verstrekken van passagiersgegevens vooraf aan het reizen van en naar Schengen per vliegtuig. Het betreft twee Europese voorstellen waardoor passagiersgegevens, zoals biometrische gegevens, verplicht worden verzameld door luchtvaartmaatschappijen om grenscontroles aan de buitengrenzen van de EU efficiënter en nauwkeuriger te maken. Het doel van de voorstellen is om terroristische misdrijven en andere ernstige criminaliteit te voorkomen. Op 12 september besprak de commissie J&V de antwoorden van zowel de Europese Commissie als de regering en besloot de antwoorden voor kennisgeving aan te nemen.

Meerwaarde en beveiliging

De leden van de fracties van GroenLinks-PvdA en D66 hebben gezamenlijk vragen gesteld aan de Europese Commissie over de politieke dialoog. Ze vroegen onder andere naar de meerwaarde van deze voorstellen gezien het feit dat veel bevoegdheden reeds zijn vastgelegd in de huidige Passenger Name Record (PNR)-richtlijn. Daarnaast hadden ze vragen over de beveiliging van de gegevens in het geval ze centraal gehanteerd en opgeslagen worden en of er geen andere manieren waren voor gegevensuitwisseling.

De Europese Commissie antwoordt dat zij de voorstellen noodzakelijk vindt, omdat de uitvoering van de oude richtlijn per lidstaat enorm verschilt en de oude regels op slechts 65% van de vluchten naar het Schengengebied worden toegepast. De regering prijst in haar antwoord ook de vergrote effectiviteit en efficiëntie die deze nieuwe regels zouden betekenen met betrekking tot grenscontroles.

Met betrekking tot databeveiliging wijst de Europese Commissie op het feit dat het makkelijker is om één knooppunt te beveiligen dan 27 individuele knooppunten en dat de beveiliging door het gebruik van één router daarmee dus juist wordt versterkt.

Bewaartermijn en gebruiksdoeleinden

Ook leden van de PVV-fractie stelden een aantal vragen. Deze vragen hadden betrekking tot privacy, zoals de bewaartermijn van gegevens en de gebruiksdoeleinden van de gegevens. Zo werd er gevraagd of de gegevens gebruikt konden worden om burgers en bezoekers van buiten de EU met bepaalde politieke opvattingen tegen te werken.

De regering benadrukt in haar antwoord dat de selectiecriteria die gebruikt worden nooit gebaseerd zijn op bijzondere persoonsgegevens zoals politieke gezindheid en dat deze voorstellen ook geen grondslag geeft om dergelijke gegevens te verwerken.

Procedure

De Europese Commissie publiceerde de voorstellen voor verordeningen met betrekking tot het vooraf verstrekken van passagiersgegevens op 13 december 2022. Sinds de publicatie zijn er verschillende Raadswerkgroepvergaderingen geweest waarin de voorstellen zijn besproken. Sindsdien heeft de Raad op 21 juni 2023 een standpunt ingenomen. Het Europees Parlement is begonnen met de behandeling en op 4 en 5 juli bracht de commissie voor Burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) een ontwerpverslag uit over de voorstellen. Het Spaanse voorzitterschap verwacht eind oktober de triloog-onderhandelingen met het Europees Parlement te kunnen starten.


Deel dit item: