Verslag van de vergadering van 18 juni 2019 (2018/2019 nr. 35)

Aanvang: 13.36 uur

Status: gecorrigeerd


De tijdelijke voorzitter:

Ik deel aan de Kamer mee dat de volgende leden zich hebben afgemeld:

Dessing, Rombouts en Pouw-Verweij, wegens bezigheden buitenslands; zij beleven dit moment dus niet mee.

Deze mededeling wordt voor kennisgeving aangenomen.


De voorzitter:

Wij hebben vandaag een aantal onderwerpen op de agenda van verschillende aard:

 • een kennisgeving;
 • een onderwerp ter besluitvorming, instemmingsrecht;
 • de benoeming van commissieleden, voorzitters en vicevoorzitters;
 • de vaststelling van het profiel en de procedure voor de verkiezing van de Voorzitter.

De kennisgeving als eerste.

Het betreft de ingekomen stukken. Die kunt u terugvinden op een lijst die in de zaal ter inzage ligt.

Op die lijst heb ik voorstellen gedaan over de wijze van behandeling. Als aan het einde van de vergadering daartegen geen bezwaren zijn ingekomen, neem ik aan, dat de Kamer zich met de voorstellen heeft verenigd.


Ik heb deze gebeeldhouwde zin acht jaar lang vanuit de bankjes beluisterd en ik heb me afgevraagd: wáár ligt die lijst? Ik weet het nu: die ligt dáár. Dus als u interesse heeft, dan kunt u die raadplegen.


De heer Schalk (SGP):

Er ligt geen lijst!


De voorzitter:

Dan wordt daar straks voor gezorgd.

Dan komen we nu toe aan het eerste inhoudelijke onderwerp.

Bij brief van 4 juni 2019 is door de minister voor Rechtsbescherming een instemmingsverzoek aan de Kamer gedaan, Kamerstuk 32317, onder de letter KB. De regering heeft, kort gezegd, aan de Kamer verzocht om tijdens de komende bijeenkomsten van de Raad van Ministers te Brussel te kunnen instemmen met de herziening van Verordening Brussel II-bis. Dit betreft een wijziging van een EU-verordening over justitiële samenwerking op het terrein van huwelijkszaken, ouderlijke verantwoordelijkheid en gezag, omgangsrechten en kinderontvoering.

Het instemmingsrecht van deze Kamer is gebaseerd op de Goedkeuringswet bij het Verdrag betreffende de Europese Unie en het Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, met protocollen en bijlagen (Trb. 2008, 11), beter bekend als het Verdrag van Lissabon.

De vaste commissie voor Immigratie & Asiel/JBZ-Raad van deze Kamer is vanochtend voor de eerste keer in nieuwe samenstelling bijeen geweest en heeft hierover een advies aan de plenaire vergadering geformuleerd. Dat advies heb ik inmiddels per brief van de voorzitter, mevrouw Faber, ontvangen. Deze brief is als bijlage toegevoegd aan de plenaire agenda.

De commissie adviseert de Kamer om het verzoek van de regering in te willigen en de regering toe te staan aan de totstandkoming van deze herziening van Verordening Brussel II-bis mee te werken.

Kan de Kamer zich met dit advies van de commissie verenigen?

Dat is het geval.

Zijn er fracties die daarbij aantekening vragen? Aantekening betekent dat als het ter stemming zou zijn gekomen, u geacht wordt tegen gestemd te hebben.

Ik zie dat dit niet het geval is.

Ik zal de minister voor Rechtsbescherming op de hoogte stellen van het besluit van deze Kamer.

Ik vervolg nu de vergadering met de benoeming van de leden, voorzitters en vicevoorzitters van de vaste commissies. In onze vergadering vorige week zijn de vaste commissies als zodanig ingesteld.

Ik deel aan de Kamer mee dat ik ingevolge artikel 36 van het Reglement van Orde heden de leden van de commissies heb aangewezen. De samenstelling van de commissies wordt integraal opgenomen in de Handelingen.

Verder heb ik heden ingevolge artikel 37 van het Reglement van Orde tot voorzitters en vicevoorzitters van de vaste commissies benoemd. Ik zal ze integraal aan u voordragen:

 • de heer Dittrich als voorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ);
 • de heer Nicolaï als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat / Algemene Zaken en Huis van de Koning (BiZa/AZ);
 • de heer Van Apeldoorn als voorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • de heer Van Ballekom als eerste vicevoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • mevrouw Huizinga-Heringa als tweede vicevoorzitter van de vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, Defensie en Ontwikkelingssamenwerking (BDO);
 • de heer N.J.J. van Kesteren als voorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat / Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV);
 • de heer Van der Linden als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat /Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (EZK/LNV);
 • mevrouw Oomen-Ruijten als voorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA);
 • de heer Van Apeldoorn als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Europese Zaken (EUZA);
 • de heer Otten als voorzitter van de vaste commissie voor Financiën (FIN);
 • mevrouw Karimi als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Financiën (FIN);
 • mevrouw Faber-van de Klashorst als voorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ);
 • mevrouw Nanninga als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Immigratie & Asiel / JBZ-Raad (I&A/JBZ);
 • de heer Meijer als voorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO);
 • mevrouw Nooren als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Infrastructuur, Waterstaat en Omgeving (IWO);
 • mevrouw De Boer als voorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V);
 • de heer Van Wely als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Justitie en Veiligheid (J&V);
 • de heer Rosenmöller als voorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL);
 • de heer De Vries als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Koninkrijksrelaties (KOREL);
 • mevrouw Bikker als voorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • mevrouw Sent als voorzitter van de vaste commissie …

Ik sla de heer Pijlman over. Hoe kan het? Wat een vergissing. De heer Pijlman wil mij dit wel vergeven, hoop ik.

 • de heer Pijlman als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW);
 • mevrouw Sent als voorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 • de heer Wever als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Sociale Zaken en Werkgelegenheid (SZW);
 • mevrouw Adriaansens als voorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • de heer Van Pareren als vicevoorzitter van de vaste commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS);
 • de heer Van Strien als voorzitter van de vaste commissie voor de Verzoekschriften.

Zoals gezegd, zal de complete samenstelling van de commissies — ik herhaal het nog maar eens voor degenen wiens naam niet is genoemd — terug te vinden zijn in de bijlage die zal worden opgenomen in de Handelingen.

Tot zover de benoemingen.

(De samenstelling van de commissies is opgenomen aan het eind van deze editie.)