Plenair vastgesteld (Besluiten d.d. 24 november 2009)24 november 2009
hoort bij ... E100015 - Raadsbesluit inzake het gebruik van informatietechnologie voor douanedoeleinden
E090303 - Voorstel voor een richtlijn inzake de voorkoming en bestrijding van mensenhandel en de bescherming van slachtoffers, en tot intrekking van Kaderbesluit 2002/629/JBZ
E090302 - Voorstel voor een kaderbesluit ter bestrijding van seksueel misbruik, seksuele uitbuiting van kinderen en kinderpornografie, en tot intrekking van Kaderbesluit 2004/68/JBZ
E090263 - Initiatief van het Koninkrijk België, de Tsjechische Republiek, de Bondsrepubliek Duitsland, het Koninkrijk Spanje, de Republiek Frankrijk, de Republiek Hongarije, het Koninkrijk der Nederlanden, de Republiek Slowakije, de Republiek Finland, het Koninkrijk Zweden, het Verenigd Koninkrijk van Groot-Brittannië en Noord-Ierland met het oog op een Besluit 2009/…/JBZ van de Raad van … betreffende de oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (ENCP) en tot intrekking van Besluit 2001/427/JBZ
E090222 - Ontwerp-Kaderbesluit 2009/.../JBZ betreffende de overdracht van strafvervolging (initiatief België, Bulgarije, Tsjechië, Denemarken, Estland, Griekenland, Spanje, Frankrijk, Litouwen, Letland, Hongarije, Nederland, Roemenië, Slovenië, Slowakije en Zweden)
E090193 - Voorstel voor een kaderbesluit over het voorkomen en oplossen van jurisdictiegeschillen in strafzaken (initiatief van Tsjechië, Polen, Slovenië, Slowakije en Zweden)
E090184 - Voorstel voor een besluit waarbij het bij Verordening XX opgerichte agentschap belast wordt met taken die verband houden met het operationele beheer van SIS II en het VIS in het kader van de uitvoering van titel VI van het EU-Verdrag
E090183 - Voorstel voor een verordening tot oprichting van een agentschap voor het operationele beheer van grootschalige IT-systemen op het gebied van vrijheid, veiligheid en recht
afkomstig van ... Eerste Kamer