EU-voorstel: Richtlijn bescherming persoonsgegevens bij gebruik door politiële en justitiële autoriteiten (COM(2012)10) en EU-voorstel verordening algemeen kader bescherming persoonsgegevens (COM(2012)11) (33.169), EU-voorstellen: gevolgen van het Schrems-arrest en het EU-VS Privacy Shield verdrag (34.353); Verslag van een schriftelijk overleg inzake Ontwerprichtlijn en -verordening gegevensbescherming (EK 33.169 / 34.353, AD). .

15 januari 2016