Politieke voorbereidingsgroep IPC Artikel 13Van januari tot en met juni 2016 bekleedt Nederland het roulerend voorzitterschap van de Raad van de Europese Unie (EU). Ook de Staten-Generaal (Eerste en Tweede Kamer) hebben tijdens dit voorzitterschap een grote rol. De parlementaire dimensie van het Voorzitterschap houdt onder meer in dat Eerste en Tweede Kamer samen een aantal interparlementaire conferenties (IPC's) organiseren. Doel daarbij is om met de andere nationale parlementen in de EU en het Europees Parlement samen te bouwen aan parlementaire controle en verdergaande parlementaire betrokkenheid bij Europese besluitvorming.

Een aantal van deze conferenties is elk half jaar, georganiseerd door het parlement van het land dat het EU-Voorzitterschap bekleedt. Een van deze is de interparlementaire conferentie over stabiliteit, economische coördinatie en bestuur in de Europese Unie. Deze conferentie komt voort uit het Verdrag inzake Stabiliteit, Coördinatie en Bestuur in de Economische en Monetaire Unie (EMU). Artikel 13 van dit verdrag bepaalt dat nationale parlementen en het Europees Parlement onderwerpen die vallen onder het verdrag gezamenlijk bespreken tijdens een interparlementaire bijeenkomst. De conferentie is in het voorjaar in Brussel en in het najaar in het land dat op dat moment voorzitter is. In het voorjaar van 2016 organiseren de Staten-Generaal en het Europees Parlement de bijeenkomst gezamenlijk in Brussel.

De politieke voorbereidingsgroep IPC Artikel 13 houdt zich bezig met de voorbereiding van deze conferentie. Deze groep bestaat uit leden van de commissie Financiën van de Eerste Kamer en de commissie Financiën van de Tweede Kamer.

Vanuit de Eerste Kamer

drs. A. Postema (PvdA) (ondervoorzitter van de PVG)

Vanuit de Tweede Kamer

M.G.J. Harbers (VVD) (voorzitter van de PVG)

drs. W. Koolmees (D66)

Ook voor de andere interparlementaire conferenties die de Staten-Generaal tijdens het Nederlandse EU-Voorzitterschap organiseert zijn politieke voorbereidingsgroepen opgericht. De parlementaire dimensie van het EU-voorzitterschap wordt georganiseerd onder eindverantwoordelijkheid van een stuurgroep, bestaande uit de Voorzitters van de Eerste en de Tweede Kamer, de voorzitters van de commissies voor Europese Zaken en de Griffiers van beide Kamers.

Griffier van de politieke voorbereidingsgroep IPC Artikel 13: de heer D.D.F. Rijks.

Op deze pagina treft u de Europese onderwerpen aan waarop de commissie actief is. De nationale activiteiten vindt u op de algemene commissiepagina van de commissie PVG Artikel 13.


Er is nog geen nieuwe vergadering gepland.
Vorige vergade­rin­gen
De commissie nodigt u uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen
Contact