E030165
Laatste revisie: 02-10-2006

E030165 - Voorstel voor een richtlijn van het Europees Parlement en de Raad houdende wijziging van de richtlijn tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectmechanismen van het Protocol van KyotoVoorgesteld wordt een wijziging aan te brengen in de richtlijnPDF-document handel in broeikasgasemissierechten teneinde een koppeling te realiseren tussen deze richtlijn en de flexibele mechanismen van het Kyoto-protocol: Joint Implementation (JI) en Clean Development Mechanism (CDM). Beide mechanismen zijn projectgericht en moeten leiden tot CO2-reductie in ofwel vastgestelde landen ofwel ontwikkelingslanden, deze reducties kunnen worden overgedragen volgens de voorwaarden van het Kyoto-protocol. Zowel JI als CDM worden gezien als geschikte middelen voor een overdracht van milieuvriendelijke technologieën, knowhow en het verwezenlijken van de doelstelling van duurzame ontwikkeling.

Met dit voorstel zullen de kredieten uit JI en CDM als gelijkwaardig aan EU-emissierechten worden erkend. Hiermee zal de diversiteit om aan de reductieverplichtingen te voldoen worden uitgebreid. De gewonnen kredieten zullen vervolgens op exact dezelfde wijze verhandeld kunnen worden als EU-emissierechten (inwisseling alleen op lidstaat-niveau). Met invoering van deze wijziging zal een ex-post verificatie van de bereikte emissiereducties (JI en CDM) alsmede een ex-ante toewijzing van de emissierechten (richtlijn) worden bewerkstelligd.

Het zal voor deelnemende bedrijven eenvoudiger en goedkoper worden de CO2-doelstellingen te realiseren. Mogelijkerwijze kan ook een groter deel van de maatregelen in het buitenland genomen worden wat kan leiden tot lagere economische kosten en het realiseren van meer binnenlandse reducties zal technologische vernieuwing kunnen stimuleren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)403PDF-document, d.d. 23 juli 2003

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Wetsvoorstel 30247 Wijziging van de Wet milieubeheer ten behoeve van de implementatie van richtlijn nr. 2004/101/EG van het Europees Parlement en de Raad van de Europese Unie van 27 oktober 2004 houdende wijziging van Richtlijn 2003/87/EG tot vaststelling van een regeling voor de handel in broeikasgasemissierechten binnen de Gemeenschap, met betrekking tot de projectgebonden mechanismen van het Protocol van Kyoto (PbEU L 338) en de uitvoering van de op de goedkeuring van projectactiviteiten betrekking hebbende onderdelen van het op 11 december 1997 te Kyoto totstandgekomen Protocol van Kyoto bij het Raamverdrag van de Verenigde Naties inzake klimaatverandering (Trb. 1998, 170, en 1999, 110) (Implementatiewet EG-richtlijn projectgebonden Kyoto-mechanismen) werd op 14 september 2005 aangeboden aan de Tweede Kamer. De Eerste Kamer heeft dit wetsvoorstel 21 maart 2006 als hamerstuk afgedaan.

Richtlijn 2004/101/EGPDF-document diende voor 13 november 2005 te zijn geïmplementeerd.

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-richtlijnen, stand per 30 juni 2006


Behandeling Eerste Kamer

In haar vergadering van 28 oktober 2003 heeft de commissie ESO besloten deze ontwerprichtlijn onder de aandacht te brengen van de commissie Milieu.

De commissie Milieu heeft het onderhavige voorstel meegenomen in de behandeling van het wetsvoorstel 29565 (implementatiewet EG-richtlijn handel in broeikasgasemissierechten ).


Standpunt Nederlandse regering

De regering stelt in fiche 1, dat zowel qua subsidiariteit als proportionaliteit een positief oordeel uitgesproken kan worden. Het betreft een transnationaal aspect van emissiereductie wat een (gewenste) bevoegdheid van de Gemeenschap is. De Nederlandse regering zal bovendien zelf mogen doorgaan met het aankopen van reducties uit de JI en CDM-projecten.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 289 [1]
  15 oktober 2003

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Ontleend aan het BNC-fiche:

De kern van de EU-emissierichtlijn is dat de overheid emissieplafonds voor installaties vaststelt die onder de richtlijn vallen. De overheid draagt zorg voor de verdeling van de rechten. De emissierechten zijn verhandelbaar binnen de EU.

In het onderhavige voorstel wordt de EU-emissiehandelrichtlijn zodanig aangepast dat bedrijven onder de richtlijn de emissiereductie-eenheden die met de Kyoto-instrumenten Joint Implementation (JI) -en Clean Development Mechanism (CDM)-projecten zijn gegenereerd kunnen inwisselen voor EU-emissierechten ("allowances"). Deze flexibele mechanismen van Kyoto, die nu worden gekoppeld aan de EU-emissierechten, stellen partijen in staat aan een gedeelte van hun Kyotodoelstellingen te voldoen door gebruik te maken van de mogelijkheden om broeikasgasemissies in andere landen met minder kosten te reduceren dan in eigen land.

Het voordeel van de EU-emissierechten is gelegen in het feit dat individuele bedrijven uit de verschillende Lidstaten gemakkelijk kunnen handelen in de rechten. De JI en CDM-rechten zij alleen op Lidstaatniveau in te wisselen.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)403
  23 juli 2003

Behandeling Raad

Richtlijn 2004/101/EGPDF-document is op 27 oktober 2004 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement. Publicatie vond plaats op 13 november 2004 in Pb EU L338.

De ontwerprichtlijn is tijdens een zitting van de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen op 13 september 2004 met een gekwalificeerde meerderheid aangenomen. Frankrijk en Oostenrijk stemden tegen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2004)0303
  20 april 2004
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0154/2004
  17 maart 2004

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

 • advies Economisch en Sociaal Comité - CESE 1605/2003
  11 december 2003

Alle bronnen