Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E040135
Laatste revisie: 22-06-2005

E040135 - Mededeling van de Commissie - Follow-up van het denkproces op hoog niveau over de mobiliteit van patiënten en de ontwikkelingen in de gezondheidszorg in de Europese UnieOnderhavige mededeling (COM(2004)301PDF-document) is de reactie van de Europese Commissie op de aanbevelingen uit het rapport "Patient Mobility and Healthcare developments in the EU" van december 2003.

De Commissie komt met meerdere voorstellen (zie hieronder) teneinde een Europese strategie te ontwikkelen die ervoor moet zorgen dat burgers gebruik kunnen maken van hun recht desgewenst zich in een andere lidstaat te laten behandelen en dat de nationale stelsels door Europese samenwerking beter gezamenlijk kunnen inspelen op de verschillende uitdagingen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)301PDF-document, d.d. 20 april 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwante dossiers


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 september 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Op 14 september 2004 is de mededeling geagendeerd in de commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport alwaar de commissie haar bezorgdheid uitte over de introductie van de open coördinatiemethode in de (Europese) gezondheidszorg. Derhalve legt zij de bewindslieden de vraag voor haar te informeren over hun onderhandelingsinzet op dit punt.

Tijdens de commissievergadering van 28 september 2004 ging de commissie VWS akkoord met de opgestelde brief aan de minister en staatsecretaris voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport. De reactie van de minister vindt u hier.

Tijdens de commissievergadering van 12 april 2005 heeft de commissie VWS besloten dat zij graag in juni met de minister mondeling wil overleggen over de open methode van coördinatie. De commissie is bezorgd dat de open coördinatie te dwingend zal leiden tot richtsnoeren die op EU-niveau worden vastgesteld voor het nationale beleid en verzoekt de minister in de tussentijd geen onomkeerbare stappen op dit terrein te zetten.

Op 14 juni 2005 heeft er een mondeling overleg plaatsgevonden tussen de commissie VWS en de minister van VWS.

 • korte aantekening
  Commissie VWS - 35216/J/TAB
  12 april 2005
 • brief
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - 132118.03
  23 maart 2005
 • brief
  Commissie VWS - 132783
  23 februari 2005
 • brief
  Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport - DBO-CB-U-2521353
  21 oktober 2004
 • brief
  Commissie VWS - 132118
  17 september 2004
 • korte aantekening
  Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34433/KvD
  7 september 2004

Standpunt Nederlandse regering

Aangezien de voorstellen zijn vervat in een mededeling is in fiche 9 geen sprake van toetsing aan het subsidiariteit- en proportionaliteitsbeginsel. Dat zal geschieden wanneer de voorstellen daadwerkelijk worden verwerkt tot concrete Europese ontwerp-wetgeving.

De Nederlandse regering is voorstander van de introductie van de open coördinatie methode in de (Europese) gezondheidszorg. Dit was reeds aangegeven in het Nederlands standpunt voor de Voorjaarsraad 2004.

 • bnc-fiche
  Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 326[9]
  10 juni 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Concrete voorstellen die de Commissie heeft gedaan in haar mededeling betreffen:

Voor het verschaffen aan de burger van een duidelijker overzicht van het bestaande communautaire kader met betrekking tot de toegang tot gezondheidszorg en de vergoeding van de in een andere lidstaat gemaakte kosten. Op basis van de huidige jurisprudentie:

 • kan extramurale zorg waarop recht bestaat in eigen land, zonder voorafgaande toestemming ook in een andere lidstaat worden verstrekt en wordt deze vergoed tot het bedrag dat in het eigen stelsel gebruikelijk is.
 • kan intramurale zorg waarop recht bestaat in eigen land, ook in een andere lidstaat worden verstrekt mits het eigen stelsel eerst toestemming heeft verleend. Deze toestemming moet worden verleend als het eigen stelsel, gelet op de toestand van de patiënt, de zorg niet binnen een uit medisch oogpunt aanvaardbare termijn kan verstrekken. Ook deze zorg wordt vergoed tot minstens het bedrag dat in het eigen stelsel gebruikelijk is.
 • als men zich in het buitenland wil laten behandelen, moeten de gezondheidsautoriteiten informatie verstrekken over hoe toestemming voor een behandeling in een andere lidstaat kan worden gevraagd, over de geldende vergoedingsmaxima en over hoe eventueel tegen beslissingen beroep kan worden aangetekend.
 • kan in spoedgevallen geneeskundige zorg verstrekt worden in de andere lidstaat op dezelfde voorwaarden als voor de verzekerden in de betreffende lidstaat. Dit recht kan worden aangetoond met de Europese ziekteverzekeringskaart.

Voor een betere benutting van beschikbare middelen teneinde de efficiency en effectiviteit van de gezondheidsdiensten te verbeteren, kan Europese samenwerking een uitkomst bieden. Daarbij kan gedacht worden aan:

 • vergroting van de bekendheid van de patiënten met hun rechten en

plichten

 • gezamenlijke benutting van vrije capaciteit en grensoverschrijdende zorg,
 • mobiliteit van gezondheidswerkers,
 • aanwijzing en netwerking van Europese referentiecentra,
 • coördinatie van de evaluatie van nieuwe gezondheidstechnologieën
 • verbetering van de informatie over en kennis van de zorgstelsels om een betere basis te verschaffen voor de vaststelling van beste praktijken en de universele toegang tot hoogwaardige diensten te garanderen
 • de inschakeling van de Groep op hoog niveau inzake gezondheidsdiensten en medische zorg om degenen die voor de zorgstelsels verantwoordelijk zijn, te helpen op Europees niveau samen te werken.

 • PDF-document commissievoorstel
  Europese Commissie - COM(2004)301
  20 april 2004

Behandeling Raad

Tijdens de Raad van 1 en 2 juni 2004 heeft de Raad enkele conclusiesPDF-document aangenomen met betrekking tot de onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document raadsdocument
  Raad Werkgelegenheid en Sociaal beleid - 9507/04
  1 juni 2004

Behandeling Europees Parlement

Op 9 juni 2005 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen ten aanzien van de onderhavige mededeling.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Reacties Derden

In 2006 publiceerde de projectgroep Europe for patients haar rapport 'Patient Mobility in the European Union, Learning from Experience'. Het beschrijft de stand van zaken omtrent de mobiliteit van patiënten binnen de Europese Unie.


Alle bronnen

Sociale media menu


Volg via