E040207
Laatste revisie: 17-09-2010

E040207 - Voorstel voor een verordening van de Raad houdende voorschriften voor de controle op de handel in bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van verdovende middelen of psychotrope stoffenIn juni 2000 werd het EU-Actieplan inzake Drugs (2000-2004) goedgekeurd waarna een evaluatie van het toezichtsysteem in de handel van drugsprecursoren werd uitgevoerd. Uit deze evaluatie is gebleken dat, gezien veranderde omstandigheden, verordening (EEG)nr. 3677/90 zou moeten worden vervangen. Derhalve dient de Commissie in COM(2004)244PDF-document een nieuw voorstel in betreffende de controle op de handel in bepaalde stoffen die worden gebruikt voor de illegale vervaardiging van drugsprecursoren tussen de Gemeenschap en derde landen.

Drugsprecursoren kunnen niet worden verboden daar ze ook voor vele legale doeleinden gebruikt kunnen worden. Het is derhalve van groot belang een goede balans te vinden tussen het voorkomen van illegaal gebruik en het niet belemmeren van legaal gebruik (bijvoorbeeld commercieel gebruik van de chemische bedrijfstak).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.

Europees

Tijdens de Raad van 22 december 2004 is Verordening (EG) Nr. 111/2005PDF-document door de Raad vastgesteld. Publicatie vond plaats op 26 januari 2005 in Pb EU L22.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2004)244PDF-document, d.d. 7 april 2004

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Om uitvoering te geven aan Verordening (EG) nr. 111/2005 en Verordening (EG) nr. 1277/2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen is op 15 oktober 2005 een voorstel tot wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten ingediend bij de Tweede Kamer, waar het op 20 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming is aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan (zie kamerstukken in de serie 30.329). Dit wetsvoorstel dient tevens ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 273/2004 (zie E090289).


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft in haar vergadering d.d. 7 december 2004 besloten de onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor Justitie.

Op 21 december 2004 is het onderhavige voorstel geagendeerd in de commissie Justitie alwaar besloten is het onderhavige voorstel ter kennisgeving aan te nemen.

 • korte aantekening Commissie voor Justitie - 34832
  21 december 2004
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 34766/KvD
  7 december 2004

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering stelt dat de toetsing in fiche 16 aan het subsidiariteitsbeginsel niet van toepassing is, aangezien onderhavige verordening een exclusieve competentie van de Gemeenschap betreft. De toetsing aan proportionaliteit is twijfelachtig. De regering zet vraagtekens bij de noodzaak voor een geheel nieuwe verordening en is van mening dat de huidige procedures moeten worden verbeterd teneinde zoveel mogelijk nieuwe regelgeving en overbodige administratieve lasten te vermijden.

De Nederlandse regering is van mening dat onderhavige verordening niet adequaat het probleem zal aanpakken aangezien het voorstel met name gericht is op het toezicht houden van de legale handel van drugsprecursoren zodat deze stoffen niet in de illegale handel belanden. De regering stelt dat de laatste jaren zich juist op dit gebied relatief weinig problemen hebben voorgedaan. De regering pleit dan ook voor een aanpak dat meer gericht is op illegale activiteiten omtrent drugsprecursoren, zoals smokkel.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 340[16]
  29 september 2004

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Conclusies van de evaluatie t.a.v. het huidige EG toezichtsysteem (Verordening (EEG)nr. 3677/90):

 • Verbeteren van de controlemechanismen ter voorkoming van misbruik van drugsprecursoren
 • Uitbreiden van het toezicht
 • Communautaire aanpak voor vergunningsprocedures
 • Strengere controlevoorschriften voor de opschortende douaneregelingen
 • Strengere procedures en exportvoorschriften
 • Versterken van controlemechanismen voor de invoer van de voornaamste synthetische drugsprecursoren
 • Terugdringen van administratieve lasten d.m.v. vereenvoudigde procedures voor de uitvoer van massaal geproduceerde drugsprecursoren

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2004)244
  7 april 2004

Behandeling Raad

Tijdens de Raad van 22 december 2004 is Verordening (EG) Nr. 111/2005PDF-document door de Raad vastgesteld. Publicatie vond plaats op 26 januari 2005 in Pb EU L22.

Tijdens een bijeenkomst van de Raad Concurrentievermogen, gehouden op 25 en 26 november 2004, is een politiek akkoord bereikt inzake de regelgeving voor toezicht op de handel in drugsprecursoren. In de Raad is besloten dat er vanaf 18 augustus 2005 meer toezicht zal zijn op de handel in alle stoffen die gebruikt kunnen worden voor de productie van drugs.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen