E090289
Laatste revisie: 26-07-2010

E090289 - Verordening inzake drugsprecursorenIn het voorstel worden de controle- en toezichtmaatregelen op de handel en de vervaardiging van bepaalde chemicaliën, die vaak bij de vervaardiging van illegale verdovende middelen worden gebruikt, geharmoniseerd. Doel van het voorstel is te voorkomen dat de rechtmatige handel in deze stoffen tussen de lidstaten wordt belemmerd en illegale vervaardiging van drugs en psychotrope stoffen tegen te gaan. De EU-lidstaten en de EG hebben zich hiertoe verplicht omdat zij partij zijn bij het Verdrag van Wenen (1988).


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Nationaal

De verordening wordt geïmplementeerd door een wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan (zie Kamerstukken in de serie 30.329).

Europees

Op 11 februari 2004 is Verordening (EG) nr. 273/2004PDF-document aangenomen, en gepubliceerd in Pb EU L47 van 18 februari 2004.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2002)494PDF-document, d.d. 10 september 2002

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie

Om uitvoering te geven aan Verordening (EG) nr. 273/2004 inzake drugsprecursoren en Verordening (EG) nr. 1277/2005 tot vaststelling van uitvoeringsbepalingen is op 15 oktober 2005 een voorstel tot wijziging van de Wet voorkoming misbruik chemicaliën en de Wet op de economische delicten ingediend bij de Tweede Kamer, waar het op 20 december 2005 zonder beraadslaging en zonder stemming is aangenomen. De Eerste Kamer heeft het wetsvoorstel op 31 januari 2006 als hamerstuk afgedaan (zie kamerstukken in de serie 30.329). Dit wetsvoorstel dient tevens ter uitvoering van Verordening (EG) nr. 111/2005 (zie dossier E040207).


Standpunt Nederlandse regering

De regering beoordeelt de subsidiariteit positief. Controle maatregelen op de handel in precusoren dienen op EU niveau genomen te worden zodat voorkomen wordt dat de rechtmatige handel in deze stoffen wordt belemmerd.

Nederlandse belangen :

 • Het tegengaan van illegale vervaardiging van drugs en psychotrope stoffen
 • Bescherming van de volksgezondheid en criminaliteitsbestrijding
 • Bescherming van de rechtmatige handel in precusoren
 • Doeltreffende en transparante gemeenschapswetgeving in de strijd tegen drugs;
 • Het voorkomen van onnodige administratieve lastenverzwaring voor het bedrijfsleven.

Aangezien het voorstel beoogt een aantal in de Wet Voorkoming Misbruik Chemicaliën geïmplementeerde bepalingen van de richtlijn te vervangen door rechtstreeks werkende bepalingen van een verordening, dienen de WVMC en de Wet Economische Delicten te worden aangepast.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 10 september 2002 werd deze ontwerpverordeningPDF-document ingediend door de Europese Commissie. Op 27 mei 2003 werd een gewijzigd commissievoorstelPDF-document ingediend, nadat het Europees Parlement op 11 maart 2003 een advies in eerste lezing had uitgebracht. Alleen het eerste amendement werd overgenomen door de EC. Jaarlijkse bijwerking i.p.v. regelmatige bijwerking (4x per jaar)achtte de EC een verslechtering, bovendien oordeelde de EC een jaarlijkse evaluatie van een rechtstreeks werkende verordening niet nodig.

Het belangrijkste doel is de bijwerking van het EUsysteem voor toezicht en controle op de intracommunautaire handel in bepaalde chemicaliën die voor de vervaardiging van drugs kunnen worden gebruikt. Door de huidige Richtlijn 92/109/EEG en de uitvoeringswetgeving (Verordening (EG) nr. 1485/96, zoals gewijzigd) om te zetten in een verordening denkt de Commissie:

 • 1. 
  het huidige toezichtsysteem voor precursoren in de interne EU-handel te verbeteren en te actualiseren;
 • 2. 
  de wetgeving zowel voor de marktdeelnemers als voor de bevoegde nationale autoriteiten eenvoudiger en gebruiksvriendelijker te maken;
 • 3. 
  de twee juridische instrumenten op dit gebied (Richtlijn 92/109/EEG voor de interne EU-handel en Verordening (EEG) 3677/90 voor de handel tussen de EU en derde landen) te harmoniseren en het aldus mogelijk te maken beide instrumenten gelijktijdig bij te werken, wat nu onmogelijk is omdat voor wijzigingen van Richtlijn 92/109/EEG nationale maatregelen ten uitvoer moeten worden gelegd.


Behandeling Raad

Op 11 februari 2004 is Verordening (EG) nr. 273/2004PDF-document aangenomen, en gepubliceerd in Pb EU L47 van 18 februari 2004.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • Pb EU C277EPDF-document raadsdocument Raad concurrentievermogen - Gemeenschappelijk Standpunt (EG) 59/2003
  18 november 2003

Behandeling Europees Parlement

Op 11 maart 2003 bracht het Europees Parlement een adviesPDF-document uit in eerste lezing. Het Europees Parlement stelde 3 amendementen voor.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Reacties Derden

 • PDF-document advies Economisch en Sociaal Comité - CESE 277/2003
  26 februari 2003

Alle bronnen