E050079
Laatste revisie: 04-10-2005

E050079 - Voorstel voor besluit inzake ondertekening en sluiting aanvullend protocol bij associatieovereenkomst EEG-TurkijeIn dit voorstel worden door de Europese Commissie voorgelegd:

 • Het besluit van de Raad betreffende de ondertekening van het aanvullende protocol bij de Associatieovereenkomst tussen de EEG en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de EU en
 • Het besluit van de Raad betreffende de sluiting van dit protocol.

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Meer informatie De laatste stand van zaken met betrekking tot de toetredingsonderhandelingen van Turkije tot de EU zijn terug te vinden op de themapagina: "Uitbreiding EU: Turkije"

Europees

Het Besluit 2005/672/EGPDF-document en het Aanvullende ProtocolPDF-document werden op 30 september 2005 gepubliceerd in Pb L254.


Kerngegevens

volledige titel

Voorstel voor een Besluit inzake de ondertekening en sluiting van het aanvullend protocol bij de Overeenkomst waarbij een associatie tot stand wordt gebracht tussen de Europese Economische Gemeenschap en Turkije naar aanleiding van de uitbreiding van de EU.

document Europese Commissie

COM(2005)191PDF-document, d.d. 13 mei 2005

rechtsgrondslag

Verdrag tot oprichting van de Europese Gemeenschap, en met name op artikel 310 in samenhang met artikel 300, lid 2, eerste alinea, tweede zin,

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel in behandeling te nemen.

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties heeft op 13 september 2005 besloten het onderhavige voorstel ter kennisgeving aan te nemen. De commissie zal regelmatig op de hoogte worden gesteld van de stand van zaken in de Europese toetredingsonderhandelingen met Turkije.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35610/KvD
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

Het sluiten van een associatieovereenkomst namens de EU met een derde land is een communautaire aangelegenheid en derhalve voldoet het voorstel aan het criterium van de subsidiariteit.

De Nederlandse regering geeft aan in fiche twee in te kunnen stemmen met de Raadsbesluiten omdat:

 • Aanpassing van het protocol bij de associatieovereenkomst is nodig voor de goede werking ervan en geeft uitvoering aan de afspraken neergelegd in het toetredingsverdrag van de nieuwe lidstaten;
 • De EU heeft ondertekening door Turkije als voorwaarde voor het openen van de toetredingsonderhandelingen gemaakt. Dan mag tevens van de EU worden verwacht dat er snel getekend zal worden.

Met betrekking tot de toetredingsonderhandelingen heeft de Europese Commissie op 29 juni 2005 een raamwerk gepresenteerd voor deze onderhandelingen met Turkije, die naar verwachting op 3 oktober 2005 zullen beginnen (zie ook nieuwsbericht d.d. 29 juni 2005).

De Nederlandse regering presenteerde op 8 juli 2005 haar standpunt waaruit bleek dat de regering tevreden is over het feit dat het raamwerk -conform de Nederlandse wens- alle elementen uit de Raadsconclusies van 17 december 2004 bevat (zie ook nieuwbericht d.d 13 juli 2005). Nederland zal erop toezien dat Turkije in de aanloop naar en na 3 oktober 2005 alle afspraken volledig naleeft.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 386[2]
  8 juli 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Per 1 mei 2004 zijn tien nieuwe lidstaten toegetreden tot de Unie. Onder artikel 6(2) van de Toetredingsakte hebben de nieuwe lidstaten zich verplicht onder andere ook toe te treden tot het Associatieakkoord met Turkije. Artikel 6(2) van de Akte voorziet in een vereenvoudigde procedure in de vorm van het sluiten van een additioneel protocol door de Raad, optredend namens de unanieme lidstaten, en in dit geval Turkije. De Commissie heeft met Turkije een additioneel protocol uitonderhandeld. De voorliggende Raadsbesluiten voorzien in tekening en sluiting van het protocol.

Artikel 1 (1) van het protocol noemt dat de ratificatieprocedures met betrekking tot de eerdere toetreding van zes lidstaten niet zijn voltooid. De facto en de jure heeft de associatie van Turkije met de toen nieuwe lidstaten echter wel plaatsgevonden. Het protocol voorziet voorts in de noodzakelijke technische aanpassingen van het Associatieakkoord en in aanpassingen die voortvloeien uit institutionele en juridische ontwikkelingen binnen de Unie.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)191
  13 mei 2005

Behandeling Raad

Op 29 juli 2005 is het aanvullend protocol bij de associatieovereenkomst getekend door de Voorzitter van de Europese Raad en een afvaardiging uit Turkije. Opvallend was dat Turkije daarbij direct een verklaring afgaf dat de ondertekening, waarmee de facto de douane-unie wordt uitgebreid naar alle EU-lidstaten, geen erkenning inhield van de (Grieks-) Cypriotische Republiek.

Tijdens de Raad Algemene Zaken en Externe Betrekkingen van 13 juni 2005 is onderhavig besluit tot ondertekening van het aanvullende protocol bij de associatieovereenkomst met Turkije met unanimiteit goedgekeurd. Het besluit tot sluiting van het protocol wordt ter instemming voorgelegd aan het Europees Parlement.

Tijdens de Europese Raad 16-17 december 2004 heeft Turkije aangegeven de aanpassing van het protocol gehecht aan de associatieovereenkomst in verband met de uitbreiding van de EU te willen ondertekenen. De Europese Raad concludeerde dat deze ondertekening dient te geschieden vóór de opening van de toetredingsonderhandelingen met Turkije (3 oktober 2005). Hiermee werd de ondertekening door Turkije een voorwaarde voor het openen van de toetredingsonderhandelingen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

De plenaire behandeling van de aanbevelingPDF-document van de commissie voor Buitenlandse Zaken zou plaatsvinden op 6 september 2005 maar is verplaatst naar de zitting van 26-29 september 2005.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document Aanbeveling EP Europees Parlement - A6-0241/2005
  19 augustus 2005

Alle bronnen