Korte aantekeningen vergadering (35579/KvD) van 6 september 2005. .

6 september 2005
hoort bij ... E090328 - Verordening tot instelling van een financieel instrument ten behoeve van civiele bescherming
E050085 - Verordeningen inzake ambtstermijnen directeuren van Europese regelgevende agentschappen
E050084a - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1467/97 over de bespoediging en verduidelijking van de tenuitvoerlegging van de procedure bij buitensporige tekorten
E050084 - Voorstel voor een Verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1466/97 over versterking van het toezicht op begrotingssituaties en het toezicht op en de coördinatie van het economisch beleid
E050082 - Voorstel voor een Verordening houdende communautaire financieringsmaatregelen voor de tenuitvoerlegging van het gemeenschappelijk visserijbeleid en op het gebied van het zeerecht
E050081 - Mededeling en aanbeveling van de Raad over de onafhankelijkheid, integriteit en verantwoordingsplicht van de nationale en communautaire statistische instanties
E050079 - Voorstel voor besluit inzake ondertekening en sluiting aanvullend protocol bij associatieovereenkomst EEG-Turkije
E050076 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de bestrijding van aardappelcysteaaltjes
E050072 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG, Euratom) nr. 2728/94 tot instelling van een Garantiefonds
E050070 - Voorstel voor een richtlijn betreffende communautaire maatregelen ter bestrijding van aviaire influenza. Voorstel voor een beschikking tot wijziging van Beschikking 90/424/EEG van de Raad betreffende bepaalde uitgaven op veterinair gebied
E050067 - Voorstel voor een verordening over het solidariteitsfonds
E050065 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling voor de periode 2007-2013 van het programma "Burgers voor Europa" ter bevordering van een actief Europees burgerschap
E050061 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)
E050058 - Mededeling over de oorsprongsregels in preferentiële handelsakkoorden
E050057 - Voorstel voor een richtlijn van de Raad tot wijziging van Richtlijn 77/388/EEG wat betreft bepaalde maatregelen ter vereenvoudiging van de BTW-heffing en ter bestrijding van belastingfraude en -ontwijking, en tot intrekking van bepaalde derogatiebeschikkingen
E050056 - Mededeling: Een communautair burgerluchtvaartbeleid ten aanzien van de Volksrepubliek China - versterking van samenwerking en openstelling van markten
E050055 - Mededeling: Een raamwerk voor de ontwikkeling van de betrekkingen met de Russische Federatie op het gebied van het luchtvervoer
E050054 - Mededeling: Ontwikkeling van de agenda voor het externe luchtvaartbeleid van de Gemeenschap
E050053a - Mededeling:Europees groei-initiatief - Concept voor een EU-leninggarantie-instrument voor TEN-vervoersprojecten
E050053 - Mededeling: Europees groei-initiatief - Haalbaarheidsverslag over een EU-lening­garantie-instrument voor TEN-vervoersprojecten
E050052 - Mededeling Versnelde vooruitgang om Millennium Development Goals te bereiken
E050051 - Mededeling inzake Millennium Development Goals - Financiering voor ontwikkeling en hulp effectiviteit
E050050 - Mededeling inzake Millennium Development Goals; de Europese bijdrage
E050045 - Voorstel voor een verordening tot wijziging van Verordening (EG) nr. 3605/93, wat de kwaliteit van de statistische gegevens in het kader van de procedure bij buitensporige tekorten betreft
E050041 - Mededeling over risico- en crisisbeheer in de landbouw
E050039 - Mededeling van de Commissie over de sociale agenda
E050036 - Verordening betreffende het informeren van luchtreizigers over de identiteit van de exploiterende luchtvaartmaatschappij en het mededelen van veiligheidsinformatie
E050033 - Mededeling van de Commissie aan de Raad betreffende de evaluatie van de resultaten van het EOF en voorstel voor het vrijgeven van de voorwaardelijke saldi van het negende Europees Ontwikkelingsfonds
E050028 - Mededeling: naar een Europese Governancestrategie voor begrotingsstatistieken
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties