E050085
Laatste revisie: 07-09-2005

E050085 - Verordeningen inzake ambtstermijnen directeuren van Europese regelgevende agentschappenIn COM(2005)190PDF-document wordt voorgesteld alle verordeningen ter oprichting van Europese regelgevende agentschappen te wijzigen omdat de bestaande bepalingen betreffende de ambtstermijn van de directeur juridisch niet juist zijn gebleken. De huidige praktijk was dat de ambtstermijn van een directeur met een eenvoudig besluit kon worden verlengd. De interpretatie van de bepalingen was echter niet correct: verlenging zou niet betekenen dat de vastgestelde benoemingsprocedure niet gevolgd zou hoeven worden. Ook conform de Europese regelingen inzake personeelsleden van de Europese Gemeenschappen moet een directeur zich opnieuw kandidaat stellen voor de functie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2005)190PDF-document, d.d. 13 mei 2005

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese samenwerkingsorganisaties heeft op 6 september 2005 besloten het onderhavige voorstel voor de verordeningen in behandeling te nemen.

Op 13 september 2005 heeft de commissie ESO het voorstel voor onderhavige verordeningen ter kennisgeving aan te nemen.

 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35610/KvD
  13 september 2005
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 35579/KvD
  6 september 2005

Standpunt Nederlandse regering

Ondanks dat onderhavige voorstel van de Europese Commissie inzake de verlenging van de ambtstermijn van een directeur vooruitloopt op de onderhandelingen over het Institutioneel kader voor regelgevende agentschappen (E050047) acht de regering het net als de Europese Commissie een noodzakelijke hervorming op dit moment. In de huidige praktijk blijft het management van een agentschap veelal automatisch zitten wat de werkzaamheden van het agentschap vaak niet ten goede komt. Derhalve mag de herziening van de verordeningen als een urgente kwestie worden aangemerkt. Het zal tevens bijdragen aan de hervormingen van de Europese instellingen op het gebied van integriteit, transparantie en doelmatigheid.

De regering stelt in fiche twee bovendien dat de onderhandelingen over het ontwerp Institutioneel Kader voor regelgevende agentschappen (E050047) nog geruime tijd zullen duren omdat zowel over de rechtsvorm als over de rechtsbasis van dat akkoord de opvattingen nogal uiteen lopen.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 388[2]
  19 juli 2005

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie stelt voor om de huidige procedures zoals die thans gelden voor het verlengen van de zittingstermijn van directeuren, plaatsvervangend directeuren en presidenten (hierna: directeuren) van 18 agentschappen te herzien en te stroomlijnen. De huidige regelingen voorzien erin dat de zittingstermijn van directeuren veelal automatisch wordt verlengd, zonder dat daarbij een met waarborgen omklede procedure wordt gevolgd. Er bestaat daardoor onvoldoende concurrentie tussen kandidaten en aan het besluit tot verlenging ligt geen grondige evaluatie van de prestaties van de zittende directeur ten grondslag.

De Commissie erkent dat een volledige sollicitatie- en selectieronde voor de functie van directeur een tijdrovende en kostbare aangelegenheid is en dat een dergelijke procedure een vertragende werking kan hebben op de werkzaamheden van een agentschap. De Commissie stelt dat de zittingstermijn van een directeur verlengd zou kunnen worden, maar dat het benoemende orgaan in de eerste plaats moet kunnen kiezen tussen het starten van een nieuwe sollicitatie- en selectieprocedure en het verlengen van de zittingstermijn van de directeur. Voorts moet verlenging van de zittingstermijn slechts één maal mogelijk zijn. Indien het benoemende orgaan wenst over te gaan tot verlenging van de zittingstermijn van de directeur, kan verlenging slechts geschieden nadat een grondige evaluatie heeft plaatsgevonden van de prestaties van de zittende directeur.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2005)190
  13 mei 2005

Behandeling Raad

In de databank Prelex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van COM(2005)190 weergegeven. Geef hiervoor in het zoekveld het onderhavige COM-nummer in.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Aangezien onderhavig voorstel betreffende de verlenging van de ambtstermijn van de directeur van een Europees regelgevend agentschap betrekking heeft op achttien agentschappen is het per agentschap afhankelijk welke besluitvormingsprocedure van toepassing is op het Europees Parlement: medewetgeving of raadpleging.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen