E060103
Laatste revisie: 10-08-2010

E060103 - Mededeling "Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid: Versnelde invoering van de elektronische overheid voor het nut van iedereen"In COM(2006)173PDF-document zet de Europese Commissie haar i2010-actieplan uit om de invoering van de elektronische overheid (e-overheid) kracht bij te zetten. De Europese Commissie stelt dat door middel van e-overheid jaarlijks veel geld bespaard kan worden en dat dit de Europese economie ten goede zal komen. Dit actieplan zet de Commissie in de kaders van de Lissabondoelstellingen en het Europees initiatief voor groei en werkgelegenheid (i2010). De Europese Commissie beoogt met deze mededeling te bereiken dat:

 • sneller voordelen voor de burger en bedrijven worden gerealiseerd;
 • e-overheid op nationaal niveau voor geen nieuwe verstoringen zorgt op de interne markt als gevolg van versnippering en een gebrek aan interoperabiliteit;
 • op Europees niveau wordt geprofiteerd van e-overheid dankzij schaalvoordelen;
 • dat alle belanghebbenden in de EU samenwerken om e-overheid vorm te geven.

Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)173PDF-document, d.d. 25 april 2006

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 10 oktober 2006 besloten de onderhavige mededeling alsnog onder de aandacht te brengen van de commissies voor Economische Zaken en Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat. De reden hiervoor is dat er een dag nadat de regering het BNC-fiche aanbood, al raadsconclusies zijn aangenomen ten aanzien van onderhavige mededeling (zie behandeling Raad).

Na bespreking tijdens de vergadering op 14 november 2006, heeft de commissie voor Binnenlandse Zaken en Hoge Colleges van Staat (BZK) besloten de regering per brief te vragen haar mee te delen of en op welke wijze zij voornemens/ doende is uitwerking te geven aan de 5 actiepunten in het Actieplan van de Commissie. De commissie voor Economische Zaken besloot de eventuele behandeling van dit dossier over te laten aan de commissie BZK. Deze brief werd op 1 december 2006 verstuurd.

De reactie van de minister werd ontvangen op 11 januari 2007 en besproken tijdens de vergadering op 23 januari 2007, waar deze voor kennisgeving aangenomen werd.

 • korte aantekening Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat - 37095/N/LA
  23 januari 2007
 • brief Ministerie van Binnenlandse Zaken - 2007-0000005251
  11 januari 2007
 • brief Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat - 136776u
  1 december 2006
 • korte aantekening Commissie Binnenlandse Zaken en de Hoge Colleges van Staat - 36898/N/GW
  14 november 2006
 • korte aantekening Commissie EZ - 36907/N/GW
  14 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36765/KvD
  10 oktober 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche twee oordeelt de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van onderhavige mededeling. De regering geeft aan dat zij actief heeft bijgedragen aan dit voorstel in vroeger stadium en dat zij tevreden is met het actieplan dat nu op tafel ligt. De regering stelt dat de Europese Commissie met een Europese aanpak fragmentatie tegen probeert te gaan en schaalvoordelen wil benutten. De regering ziet hierin een toegevoegde waarde boven een zuiver nationale aanpak.

De regering geeft in het fiche verder aan dat dit actieplan alleen gevolgen heeft voor nationaal beleid wanneer een lidstaat ervoor kiest om een proefproject in te voeren. Hiernaast stelt de regering dat zij reeds vele initiatieven heeft lopen die in lijn liggen met onderhavige mededeling. Hiervoor refereert de regering onder andere naar de projecten Andere Overheid en Beter presteren met ICT.

Een aandachtspunt dat de regering aankaart is de onduidelijkheid van de Europese Commissie naar de beoogde kosten en effecten van de verschillende activiteiten. De regering stelt dat zij de Commissie hierover zal vragen duidelijkheid te verschaffen. Tenslotte is de regering kritisch over het standpunt van de Europese Commissie dat vanuit haar interne markt-mandaat op de lange termijn Europese wetgeving mogelijk is voor organisatie van nationale administraties. De regering stelt dat zij navraag zal doen naar de aard van de rechtsgrondslag van de gesuggereerde wetgeving.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 447[2]
  7 juni 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling kan worden gezien als een vervolg op de egovernment doelstellingen uit het eEurope programma en is tot stand gekomen omdat de Europese Commissie blijvend een leidende rol wil vervullen in het aanjagen van egovernment ontwikkelingen in de Europese lidstaten. Effectieve en innovatieve overheden worden beschouwd als een belangrijke factor voor een mondiaal concurrerend Europa. Egovernment wordt daarbij gezien als een belangrijke katalysator. De Commissie constateert dat in voorgaande jaren behoorlijke vooruitgang is geboekt, maar zij benadrukt dat het realiseren van grotere opbrengsten om innovatie vraagt (o.a. herinrichten van werkprocessen, ontwikkelen van vaardigheden).

De doelstelling van de Commissie is tweeledig:

 • het voorkomen van fragmentatie bij verdergaande informatisering in de lidstaten die nieuwe barrières opwerpt voor de interne markt, met andere woorden het stimuleren van interoperabiliteit.
 • het vergroten van schaalvoordelen en het verkleinen van investeringsrisico's binnen de lidstaten door gezamenlijke ontwikkeling en uitwisseling van 'good practices'. Hierdoor verloopt de toepassing van egovernment sneller en kunnen burgers en bedrijven aantoonbare voordelen zien.

De Commissie heeft zich in het actieplan geconcentreerd op 5 concrete thema's, te weten:

 • 1) 
  vergroten van 'inclusion' door egovernment, d.w.z. voorkomen dat mensen worden uitgesloten van de voordelen van de informatiemaatschappij (met aandacht voor toegankelijkheid van overheidswebsites en het beter bedienen van sociaal achtergestelde groepen);
 • 2) 
  realiseren van een grotere effectiviteit en efficiëntie. Onder effectiviteit wordt verstaan dat burgers en bedrijven beter worden bediend (minder administratieve lasten, grotere klanttevredenheid en transparantie), bij efficiëntie gaat het vooral om de doelmatigheid. Op nationaal niveau dienen de doelstellingen te worden gerealiseerd en op Europees niveau wordt voortgang gemeten en gefaciliteerd in het uitwisselen van ervaringen en bouwstenen;
 • 3) 
  realiseren van een aantal sleuteldiensten met een grote impact op burgers en bedrijven (e-procurement en paneuropese overheidsdiensten ten behoeve grensoverschrijdende dienstenverlening aan burgers en bedrijven);
 • 4) 
  ontwikkelen van voorzieningen voor veilige en interoperabele elektronische toegang tot overheidsdiensten: (elektronische authenticatie (eIDM) en elektronische documenten);
 • 5) 
  versterken van participatie en democratische besluitvorming in Europa (uitwisselen van ervaringen).

Binnen de hierboven genoemde thema's heeft de Commissie een aantal acties aangekondigd. Met het actieplan biedt de Commissie meer mogelijkheid voor grootschalige pilots. Daarnaast zal ze een 'measurement framework' voorstellen om voortgang te kunnen meten, op een aantal indicatoren op bovenstaande thema's. Dit wordt in de implementatiefase uitgewerkt.

De lidstaten zelf moeten invulling geven aan modernisering van de overheid door middel van egovernment.

De mededeling is tot stand gekomen in goede samenwerking met de lidstaten. Ter voorbereiding op het actieplan zijn tijdens het Nederlands voorzitterschap op hoogambtelijk niveau aanbevelingen opgesteld (Cobra aanbevelingen). De ministeriële conferentie van Manchester van 24-25 november 2005 is richtinggevend geweest voor het actieplan. Nederland was trekker van het thema effectiviteit en efficiëntie .

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)173
  25 april 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)511
  25 april 2006

Behandeling Raad

In haar bijeenkomst van 8 juni 2006 heeft de Raad de volgende conclusies aangenomen met betrekking tot dit dossier.

 • 1. 
  De Raad onderstreept het belang van de inhoud van de mededeling.
 • 2. 
  De Raad verzoekt de lidstaten om op korte termijn alle noodzakelijke inspanningen te leveren om de gestelde aandachtspunten van de mededeling te verwezenlijken.
 • 3. 
  De Raad verzoekt de Europese Commissie de lidstaten zo goed mogelijk bij te staan in de verwezenlijking van de doelstellingen.
 • 4. 
  De Raad verzoekt belanghebbenden het project te ondersteunen en om actief bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Raad Vervoer en Telecommunicatie - 10042/06
  8 juni 2006

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen