Korte aantekeningen vergadering (36765/KvD) van 10 oktober 2006. .

10 oktober 2006
hoort bij ... E060128 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een communautair actieprogramma op het gebied van gezondheid (2007-2013)
E060103 - Mededeling "Het i2010-actieplan voor de elektronische overheid: Versnelde invoering van de elektronische overheid voor het nut van iedereen"
E060101 - Mededeling: Thematisch programma voor de bevordering van democratie en mensenrechten in de wereld in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten (2007-2013)
E060100 - Mededeling- Het thematisch programma "Niet-overheidsactoren en lokale autoriteiten in het ontwikkelingsproces"
E060099 - Mededeling - Thematisch programma voor samenwerking met de industrielanden en andere landen met hoog inkomen in het kader van de toekomstige financiële vooruitzichten (2007-2013)
E060098 - Mededeling: een thematische voedselzekerheidsstrategie Werk maken van het voedselzekerheidsprogramma om de millenniumdoelstellingen voor ontwikkeling te bereiken
E060097 - Mededeling - Extern optreden: thematisch programma voor het milieu en het duurzaam beheer van de natuurlijke hulpbronnen met inbegrip van energie
E060096 - Mededeling "Thematisch programma voor de samenwerking met derde landen op het gebied van migratie en asiel"
E060095 - Mededeling: Investeren in mensen Mededeling over het thematisch programma voor menselijke en sociale ontwikkeling en de financiële vooruitzichten 2007-2013
E060089 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van de wijze van toepassing van Verordening (EG) nr. 883/2004 betreffende de coördinatie van de socialezekerheidsstelsels
E060077 - Mededeling: een EU-Caribisch Partnerschap voor groei, stabiliteit en ontwikkeling
E050128b - Voorstel voor een richtlijn betreffende de luchtkwaliteit en schonere lucht voor Europa
E050128a - Mededeling van de Commissie aan de Raad en het EP Thematische strategie inzake luchtverontreiniging
afkomstig van ... Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties