E060139
Laatste revisie: 30-11-2006

E060139 - Mededeling: Bevordering van waardig werk voor iedereen. Bijdrage van de Europese Unie aan de uitvoering van de agenda voor waardig werk over de hele wereld.In COM(2006)249PDF-document zet de Europese Commissie haar lange termijnvisie uiteen ter bevordering van waardig werk in de hele wereld in navolging van de Millenniumdoelen. De Europese Commissie gaat in op de bijdrage die zal zij zal leveren aan de strategie van de Internationale Arbeidsorganisatie (IAO) over waardig werk, waar overeenstemming over bestaat sinds de Top van de Verenigde Naties in september 2005. Volgens de agenda voor waardig werk, moet er gestreefd worden naar een geïntegreerde aanpak waarbij concurrentiekracht en sociale rechtvaardigheid hand in hand gaan.

De algemene strekking van de strategie van de Europese Commissie ten aanzien van waardig werk is om waardig werk te integreren in van al haar extern beleid volgens de Europese Consensus-aanpak. Deze strategie zou ondermeer gelinkt worden aan de geografische en thematische programma's, de stelsels van algemene handelspreferenties (SAP), Het acquis communautair, het Europees Nabuurschapbeleid, regionale en bilaterale betrekkingen (met name Latijns-Amerika, het Carabisch Gebied, Afrika en Azië) en het verbond van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (zie dossiers E040182, E050113, E060095 -060101, E060107, E060138). Via al deze initiatieven beoogt de Europese Commissie in samenwerking met internationale organisaties zoals de VN en de IAO sociale hervorming te bewerkstelligen zowel binnen als buiten de EU. De Europese Commissie geeft wel aan dat deze doelstellingen onder geen geval mogen leiden tot protectionistische maatregelen.

De Europese Commissie stelt dat Verordening (EG) 2110/2005 inzake toegang tot gemeenschappelijke externe bijstand, verplicht degene aan wie een opdrachten toegekend is die met communautaire steun gefinancierd wordt, de sociale grondrechten in acht te nemen. De Commissie neemt zich voor deze verordening uit te breiden tot contracten die door het Europees Ontwikkelingsfonds gefinancierd worden.

De Europese Commissie neemt zich voor in 2008 te rapporteren over de voortgang van de agenda voor waardig werk.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2006)249PDF-document, d.d. 24 mei 2006

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Europese Samenwerkingsorganisaties heeft tijdens de vergadering op 26 september 2006 besloten onderhavige mededeling onder de aandacht te brengen van de commissie voor ontwikkelingssamenwerking.

Op 28 november 2006 heeft de commissie voor Ontwikkelingssamenwerking besloten de onderhavige mededeling ter kennisgeving aan te nemen.

 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36972/J/GW
  28 november 2006
 • korte aantekening commissie voor ontwikkelingssamenwerking - 36933/J/GW
  21 november 2006
 • korte aantekening Commissie voor Europese Samenwerkingsorganisaties - 36700/KvD
  26 september 2006

Standpunt Nederlandse regering

In fiche één is de regering positief over de subsidiariteit en proportionaliteit van onderhavige mededeling. De regering stelt dat de Europese Commissie haar rol in de agenda voor waardig werk van de IAO uitwerkt binnen de ruimte die de verdragen haar bieden. De regering vindt deze mededeling proportioneel omdat de Europese Commissie binnen de verdragrechtelijke kaders blijft en de lidstaten vrij laat om beleid te ontwikkelen.

De regering geeft in haar standpuntbepaling aan dat zij de visie van de Europese Commissie op hoofdlijnen steunt. De regering waarschuwt desalniettemin dat de Europese inzet voor de discussies in IAO-verband niet de individuele verantwoordelijkheid van de lidstaten moet beperken. De regering geeft hiernaast aan dat een aantal punten die de Commissie noemt onduidelijk zijn en dat zij de Commissie erover om toelichting zal vragen. Deze punten zijn het commerciële gewicht van de Unie inzetten in bilaterale en multilaterale handelsbesprekingen en het betrekken van deze strategie bij het verstrekken van begrotingssteun.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 464[1]
  12 september 2006

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling gaat in op het belang van het bevorderen van waardig werk. Dit concept is gebaseerd op de ILO Decent Work Agenda en benadrukt het belang van het creëren van werkgelegenheid om armoede tegen te gaan. De fundamentele arbeidsnormen vormen de minimale wettelijke basis, maar waardig werk omvat daarnaast het belang van sociale bescherming, sociale dialoog en gelijke kansen; tevens kernwaarden van Nederland en de EU. Er wordt in de mededeling gewezen op de conclusies van de Wereldcommissie inzake de sociale dimensie van globalisering en de conclusies van de VN Millennium Topconferentie in 2005.

De Commissie formuleert een aantal voornemens om waardig werk daadwerkelijk te realiseren. De belangrijkste instrumenten daartoe zijn intensivering van de politieke dialoog (met ontwikkelingslanden en regio's, maar ook in het kader van de uitbreiding en het nabuurschaps-beleid) en nauwere samenwerking met de ILO. Ook bij bilaterale en multilaterale handels-besprekingen wil de Commissie sociale standaarden en waardig werk bevorderen door het commerciële gewicht van de Gemeenschap in te zetten. De Commissie stelt wel dat sociale doelstellingen niet mogen worden gebruikt voor protectionistische doeleinden. Ook wil de Commissie de waardig werk agenda integreren in het OS-beleid van de Gemeenschap. Daarbij denkt zij onder meer aan de nationale en regionale strategieën voor armoedebestrijding en aan het geleidelijk integreren van decent work doelstellingen in het instrument begrotingssteun.

Ook zou de relatie met het Algemeen Preferentieel Systeem (APS) en APS+ moeten worden verbeterd. De Commissie zal de verbetering van de interactie tussen handel, sociale rechten en werkgelegenheid als invalshoek kiezen. Het effect van de liberalisering van handel op werkgelegenheid en sociale rechten zal nader worden onderzocht. Een betere samenwerking tussen de ILO, WTO, internationale financiële instellingen en UNCTAD zal worden bevorderd. Samen met deze organisaties zal gewerkt worden aan het ontwikkelen van indicatoren om waardig werk meetbaar te maken. De Europese Commissie zal medio 2008 over de voortgang rapporteren.

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2006)249
  24 mei 2006
 • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2006)643
  24 mei 2006

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen