E070102
Laatste revisie: 27-10-2015

E070102 - Voorstel voor een richtlijn betreffende de toegang tot en uitoefening van het verzekerings- en het herverzekeringsbedrijf; Solvabiliteit II
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: implementatietraject gestart.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)361PDF-document, d.d. 10 juli 2007

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Richtlijn 2009/138/EGPDF-document werd op 25 november 2009 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L335 d.d. 17 december 2009. Deze diende voor 30 juni 2013 geïmplementeerd te zijn en die datum werd vervolgens gewijzigd naar 31 maart 2015 (Pb EU L249).

Op 11 december 2012 heeft de Eerste Kamer het wetsvoorstel ter implementatie (33.273) als hamerstuk afgedaan.

De richtlijn introduceert een geheel vernieuwd toezichtkader voor verzekeraars die onder de reikwijdte van die richtlijn vallen. De richtlijn is (op wetsniveau) geïmplementeerd door middel van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II (33.273). De inwerkingtreding van het merendeel van de artikelen van die wet is tot nu toe aangehouden omdat de inwerkingtreding van de richtlijn solvabiliteit II enkele malen is uitgesteld. Inmiddels is de richtlijn solvabiliteit II - op onderdelen ingrijpend - gewijzigd door de Omnibus II-richtlijn (2014/51/EU). De implementatie van die laatste richtlijn, en daarmee tevens van de gewijzigde richtlijn solvabiliteit II, geschiedt door middel van de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn (34.100) en door aanpassing van lagere regelgeving.

Het voorstel voor de Wet implementatie Omnibus II-richtlijn is op 23 juni 2015 door de Eerste Kamer aanvaardt. De wet zal binnenkort in het Staatsblad worden gepubliceerd. Hetzelfde geldt voor het Implementatiebesluit richtlijn en verordening solvabiliteit II, dat een aantal algemene maatregelen van bestuur in overeenstemming brengt met de richtlijn en de verordening. De Afdeling advisering van de Raad van State heeft op 17 juni 2015 haar advies over het ontwerpbesluit uitgebracht. De wet en het besluit zullen ten dele in werking treden zodra – naar verwachting eveneens binnenkort - het inwerkingtredingsbesluit in het Staatsblad is gepubliceerd.  

De voor de richtlijnen solvabiliteit II en Omnibus II geldende implementatiedatum van 31 maart 2015 is niet gehaald. De ontstane, overigens relatief beperkte, overschrijding van de implementatiedatum heeft enerzijds te maken met de korte implementatietermijn van een klein jaar (de richtlijn Omnibus II is gepubliceerd op 16 april 2014) en anderzijds met de complexe wijzigingen die moesten worden aangebracht in de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II. Op 28 juli 2015 zijn de richtlijnen in werking getreden. 

Bron: Kwartaaloverzicht omzetting EG-Richtlijnen, stand per 1 oktober 2015.


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Op 27 augustus 2007 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Financiën heeft de brief van de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS) d.d. 27 augustus 2007 op 11 september 2007 voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 26 september 2007 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een notitie opgesteld met betrekking tot de behandeling van onderhavig voorstel.


Standpunt Nederlandse regering

  • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 564[1]
    17 september 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie constateert dat verzekeringsondernemingen worden geconfronteerd met meer concurrentie, convergentie tussen de financiële sectoren en internationale afhankelijkheid. In lijn met soortgelijke ontwikkelingen in de banksector en daaropvolgende internationale ontwikkelingen op het gebied van solvabiliteit, risicobeheer en boekhouding, stelt de Commissie een nieuwe solvabiliteitsregeling voor die is gericht op de bescherming van de verzekeringnemers en de begunstigden. Zij zal het concurrentievermogen van de verzekeraars in de EU verbeteren en zorgen voor een betere aanwending van de kapitaalmiddelen, zonder de markt ingrijpend te verstoren en innovatie in de verzekeringssector te belemmeren, aldus de Commissie.

Met het project Solvency II wordt beoogd de regelgeving voor en het toezicht op het verzekeringsbedrijf in de EU te moderniseren. Het is de bedoeling dat de solvabiliteitsvereisten voor verzekeringsondernemingen worden berekend op basis van de gelopen risico's. Voorts zullen de verzekeringsverplichtingen (technische voorzieningen) op een meer geharmoniseerde wijze worden berekend en zal de convergentie van de toezichtpraktijken worden bevorderd.

Solvency II is geënt op de internationale ontwikkelingen op het gebied van de financiële verslaggeving, het toezicht en de actuariële wetenschap, en zal tevens rekening houden met de belangrijke ontwikkelingen op bankgebied.

Solvency II verplicht verzekeringsondernemingen binnen de Europese Unie een uniforme kapitaal- en risicoberekening te hanteren en hierover te rapporteren aan hun belanghebbenden.

De toezichthouders en belanghebbenden krijgen hierdoor meer inzicht in de solvabiliteitspositie van maatschappijen en kunnen deze beter vergelijken. Als de toezichthouder de risicobeheersing van verzekeringsondernemingen onvoldoende acht, dan kan deze eisen dat de onderneming bepaalde processen verbetert, extra kapitaal aanhoudt of technische voorzieningen verhoogt.

Solvency I heeft ervoor gezorgd dat de kapitaalvereisten voor alle Europese lidstaten ten minste hetzelfde minimumniveau hebben, maar houdt te weinig rekening met de werkelijke risico's. Solvency II integreert, zols hierboven al gesteld, het risicoaspect wel. Ook is deze opvolger gericht op de berekeningsmethodiek van de technische voorzieningen en de waardering van de activa tegen marktwaarde.

Solvency II is gebaseerd op een methode die bestaat uit de volgende drie elkaar versterkende pijlers:

  • Pijler 1: minimale kapitaaleisen voor operationeel en beleggingsrisico, berekend op basis van daarvoor opgestelde risicomodellen;
  • Pijler 2: gedragstoezicht; de toezichthouder stelt vast dat u de interne processen heeft geïmplementeerd die ervoor zorgen dat het kapitaal in overeenstemming is met de risico's van de onderneming;
  • Pijler 3: marktdiscipline en eisen aan de toelichting in de jaarrekening.

In het kader van het project Betere en vereenvoudigde regelgeving grijpt de Commissie de herziening van het huidige solvabiliteitsregime ook aan om dertien bestaande richtlijnen op het terrein van verzekeringen om te vormen tot één document waarin de nieuwe solvabiliteitsregels zijn geïntegreerd.


Behandeling Raad

Richtlijn 2009/138/EGPDF-document werd op 25 november 2009 aangenomen en gepubliceerd in Pb EU L335 d.d. 17 december 2009.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden


Alle bronnen