34.100

Wet implementatie Omnibus II-richtlijnDit voorstel wijzigt de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II (33.273) en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I (33.575) ter implementatie van de Omnibus II-richtlijn in de Nederlandse wetgeving.

De Omnibus II-richtlijn bevat op hoofdlijnen de volgende aanpassingen:

  • de rol van de European Insurance and Occupational Pensions Authority (EIOPA) in het verzekeringstoezicht en de rol van European Securities and Markets Authority (ESMA) in het toezicht op (de informatieverstrekking over) effecten is nader vormgegeven;
  • de richtlijn solvabiliteit II en de richtlijn prospectus zijn aangepast aan de besluitvormingsprocedure zoals deze voortvloeit uit het Verdrag van Lissabon;
  • in de richtlijn solvabiliteit II zijn enkele overgangsbepalingen opgenomen, ook met betrekking tot derde landen;
  • het raamwerk zoals dat voortvloeit uit de richtlijn solvabiliteit II is aangepast met als doel om extreme fluctuaties in de technische voorzieningen te voorkomen en procyclisch investeringsgedrag van verzekeraars tegen te gaan.

Deze samenvatting is gebaseerd op het wetsvoorstel en de memorie van toelichting zoals ingediend bij de Tweede Kamer.


Stand van zaken

Het voorstel (EK 34.100, A) is op 10 maart 2015 aangenomen door de Tweede Kamer. CDA, ChristenUnie, SGP, VVD, Klein, Groep Kuzu/Öztürk, 50PLUS, Van Vliet, D66, GroenLinks, PvdA, PvdD en SP stemden voor.

De Eerste Kamer heeft het voorstel op 23 juni 2015 als hamerstuk afgedaan. De fractie van de PVV is daarbij aantekening verleend.

Voorafgaand aan het voorbereidend onderzoek sprak de Eerste Kamercommissie voor Financiën (FIN) op 21 april 2015 (besloten) met vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland over de solvabiliteitseisen voor zorgverzekeraars.

De commissie had op 3 maart 2015 na bespreking van de brief van de ministers van Volksgezondheid, Welzijn en Sport en van Financiën van 25 februari 2015 (EK 34.000, L) over de Richtlijn Solvabiliteit II voor zorgverzekeraars (naar aanleiding van de aangehouden motie-Postema (PvdA) c.s. over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars (EK 34.000, H) en de toezegging T02034) besloten vertegenwoordigers van De Nederlandsche Bank en van Zorgverzekeraars Nederland uit te nodigen voor een gesprek over de solvabiliteitsvereisten voor zorgverzekeraars.


Kerngegevens

ingediend

5 december 2014

titel

Wijziging van de Implementatiewet richtlijn solvabiliteit II en de Implementatiewet richtlijn financiële conglomeraten I ter implementatie van de richtlijn 2014/51/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 tot wijziging van de Richtlijnen 2003/71/EU en 2009/138/EG alsmede de Verordeningen (EG) nr. 1060/2009, (EU) nr. 1094/2010 en (EU) nr.1095/2010 wat de bevoegdheden van de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor verzekeringen en bedrijfspensioenen) en de Europese toezichthoudende autoriteit (Europese Autoriteit voor effecten en markten) betreft (PbEU 2014, L 153) (Wet implementatie Omnibus II-richtlijn)

schriftelijke voorbereiding

inbreng geleverd door

ondertekening

inwerkingtreding

Op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip dat voor de verschillende artikelen of onderdelen daarvan verschillend kan worden vastgesteld


Documenten