E070127
Laatste revisie: 04-06-2008

E070127 - Mededeling over 'Een nieuwe strategie voor diergezondheid voor de EU (2007-2013): "Voorkomen is beter dan genezen"In deze mededeling presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe EU-Strategie voor Diergezondheid voor de periode 2007-2013.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)539PDF-document, d.d. 19 september 2007

commissies Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Op 9 oktober 2007 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) heeft op 30 oktober 2007 besloten de onderhavige mededeling aan de orde te stellen tijdens het kennismakingsgesprek met de minister, dat diezelfde dag plaatsvond.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie LNV heeft onderhavige mededeling besproken tijdens een algemeen overleg met de minister op 22 november 2007.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland is van mening dat de conclusie van de Commissie goed aansluit bij het Nederlandse standpunt dat toekomstig dierziektebeleid in de eerste plaats gericht moet zijn op preventie in plaats van bestrijding. Doordat de Nederlandse veehouderijsector uiterst vatbaar is voor uitbraken is Nederland er veel aan gelegen gedegen Europees beleid te ontwikkelen om deze uitbraken zoveel mogelijk aan de bron uit te bannen. Verdergaande Europese samenwerking is bijvoorbeeld noodzakelijk bij het garanderen van een afzetmarkt voor vlees van gevaccineerde dieren. Het inkaderen van het Nederlandse diergezondheidsbeleid in de EU biedt goede mogelijkheden te komen tot een efficiënte aanpak van dierziekten.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 581[3]
  31 oktober 2007
 • bnc-fiche Verkorte versie Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 577[5]
  16 oktober 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In deze mededelingPDF-document presenteert de Europese Commissie een voorstel voor een nieuwe EU-Strategie voor Diergezondheid voor de periode 2007-2013. Het voorstel vloeit voort uit de evaluatie van het bestaande diergezondheidsbeleid van de Gemeenschap. De nu voorgestelde strategie ziet op alle dieren in de EU (of die in of naar de EU worden vervoerd) en hanteert een breed concept van diergezondheid, namelijk de afwezigheid van dierziekten, de bevordering van dierenwelzijn, volksgezondheid en voedselveiligheid.

Doelstellingen

De vier doelstellingen van de strategie zijn:

 • 1. 
  Het garanderen van een hoog niveau van volksgezondheid en voedselveiligheid door het terugdringen van dierziekten, aan voedsel gerelateerde ziekten, biotoxinen en chemische risico's/bedreigingen;
 • 2. 
  Het bevorderen van diergezondheid door preventie en het reduceren van de incidentie van dierziekten, zodat de agrarische en plattelandseconomie worden versterkt;
 • 3. 
  Het versterken van economische groei, cohesie en mededinging door bevordering van het vrij verkeer van goederen (inclusief een verantwoord niveau van diertransporten);
 • 4. 
  Het bevorderen van agrarische productiewijzen en dierenwelzijn waardoor dierziekten worden voorkomen en nadelige milieueffecten worden geminimaliseerd.

Aanpak

Om deze doelstellingen te bereiken worden acties voorgesteld op vier deelterreinen (pijlers). De Europese Commissie laat zich daarbij adviseren door een Animal Health Advisory Committee. Jaarlijks zal een voortgangsverslag worden gepubliceerd.

Pijler 1: het prioriteren van EU-interventies

Biologische en chemische bedreigingen/risico's voor diergezondheid moeten worden geïnventariseerd en in categorieën ingedeeld op grond van hun relevantie voor het bereiken van de doelstellingen van deze EU-strategie. In dat kader zal overeenstemming moeten worden bereikt over wat in specifieke gevallen geldt als aanvaardbaar risico. Vervolgens moeten prioriteiten worden gesteld voor EU-interventies met kwantificeerbare doelstellingen en prestatie-indicatoren. Tevens moet worden vastgesteld welke middelen daarvoor beschikbaar zijn.

Pijler 2: een modern diergezondheidskader

De Commissie streeft bij deze strategie naar het totstandbrengen van één alomvattend regelgevend kader (i.e. EU Animal Health General Law), waarin de bestaande gefragmenteerde Europese wet- en regelgeving ter zake van EU-interne handel, import, dierziektebestrijding, diervoeders en dierenwelzijn is opgenomen. Bestaande regelgeving zal bovendien worden vereenvoudigd. Daarbij geldt dat een hoog niveau van diergezondheid uitgangspunt is.

De Commissie streeft naar een geharmoniseerd EU-kader voor criteria ter zake van verantwoordelijkheidsverdeling en kostendeling tussen stakeholders (i.e. EU, nationale overheden, diereneigenaren, verzekeraars etc.) bij preventie en bestrijding van dierziekten en de economische gevolgen daarvan. Een dergelijk kader moet onder andere bijdragen aan betere preventie en moet marktdistorties voorkomen. De Commissie zal hiernaar een haalbaarheidsonderzoek doen.

De EU zal haar wet- en regelgeving waar nodig verder in overeenstemming brengen met bestaande internationale regelgeving (OIO/Codex). Waar zij dat wenselijk acht zal zij hogere standaarden aanleggen en erop aandringen dat die in internationaal verband worden overgenomen. Met dat doel zal de Gemeenschap op termijn ook lid moeten worden van de OIE.

De Gemeenschap zal een versterkte exportstrategie voor voedsel van dierlijke oorsprong en dierlijke producten naar derde landen moeten ontwikkelen. Deze is gericht op het slechten van onrechtmatige handelsbarrières op sanitaire gronden, onder andere door een versterkt kader voor exportonderhandelingen met derde landen en de inzet van zogenaamde EU Market Acces Teams .

Pijler 3: preventie, controle en voorbereiding op dierziektecrises

In de derde pijler stelt de Commissie een reeks maatregelen voor:

 • Het opstellen van richtsnoeren voor preventie, controle en bestrijding, waarin de verschillende productiewijzen en diersoorten zijn verdisconteerd.
 • De beschikbaarstelling van middelen uit bestaande fondsen ter bevordering van bioveiligheidsmaatregelen op het agrarisch bedrijf.
 • TRACES (i.e. TRAde Control and Expert System van de Gemeenschap) moet verder worden uitgebouwd tot de unieke portal voor alle veterinaire informatie, zodat de controle op dierziekten kan worden verbeterd en dierziektecrises beter kunnen worden bestreden. De databases van de lidstaten moeten beter op elkaar worden afgestemd. Er moeten meer elektronische procedures komen.
 • Bestaande Europese wet- en regelgeving inzake grenscontroles op importproducten met een mogelijk risico voor de diergezondheid of de volksgezondheid in de EU moet worden herzien. Controles moeten gebaseerd zijn op risicoanalyses (risicoproducten en derde landen met verhoogd risico) en verder gaan dan louter documentscreening. Verantwoordelijke instanties moeten nauwer gaan samenwerken bij fysieke controles. De EU moet nauwer gaan samenwerken met derde landen (technische bijstand) zodat deze eenvoudiger kunnen voldoen aan de eisen in verband met diergezondheid, voedselveiligheid etc.
 • Met betrekking tot veterinaire controles bepleit de Europese Commissie verbeterde prioritering van controles op empirische basis. Daaraan kunnen bestaande netwerken zoals de ECDPC en EFSA een bijdrage leveren (door dataverzameling, analyse, voorlichting en training). De beschikbaarstelling van financiële middelen voor epidemiologisch onderzoek, diagnostiek en training.
 • De Gemeenschap moet goed voorbereid zijn op de uitbraak van dierziekten (rapid response network, crisis management units en community veterinary emergency team). De Europese Commissie moet in ernstige gevallen fast-track besluiten kunnen nemen. Een van de doelstellingen van de strategie is het terugbrengen van het aantal te ruimen dieren. In specifieke gevallen kan besloten worden tot vaccinatie. Daartoe zal de aanleg van voorraden van bepaalde veterinaire producten (bijvoorbeeld vaccins) worden toegestaan.

Pijler 4: wetenschap, innovatie en onderzoek

De Europese Commissie streeft naar:

 • versterking van de samenwerking tussen Europese organisaties (waaronder de EFSA en EMEA) en nationale laboratoria;
 • het opstellen van een onderzoeksactieplan;
 • fondsenwerving voor onderzoek (publiek-private samenwerking);
 • het ondersteunen onderzoek in derde landen (onder andere met betrekking tot exotische (dier)ziekten en infectieziekten die van dier op mens overgegaan (zoönosen)).


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 22 mei 2008 nam het Europees Parlement een resolutie aan met betrekking tot de onderhavige strategie.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen