E070163
Laatste revisie: 04-08-2010

E070163 - Mededeling: Een interne markt voor het Europa van de 21ste eeuwIn februari 2007 presenteerde de Europese Commissie haar visie op de interne markt voor de 21ste eeuw. Met COM(2007)724PDF-document, welke onderdeel is van het Evaluatiepakket van de interne markt, wordt deze visie vertaald naar de praktijk. De Commissie acht het noodzakelijk dat de interne markt meer resultaten oplevert voor burgers, consumenten en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB); de globalisering beter benut; nieuwe perspectieven opent voor kennis en innovatie en een sterkere sociale en milieudimensie krijgt. Dit vereist nieuwe werkmethoden en een ander, ruimer, instrumentarium en een meer impactgerichte aanpak. Volgens de Commissie zal daartoe meer aandacht besteed worden aan de tenuitvoerlegging en handhaving, effectbeoordelingen verder worden versterkt en belanghebbenden worden geraadpleegd; en bestaande wet- en regelgeving worden vereenvoudigd en geëvalueerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2007)724PDF-document, d.d. 20 november 2007

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavige mededeling maakt deel uit van de lijst van 24 voorstellen, die door de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets aan een toetsing worden onderworpen. Op 17 januari 2008 heeft de TCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Commissie Subsidiariteitstoets (TCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken (EZ) heeft de brief van de TGCS d.d. 17 januari 2008 besproken tijdens de commissievergadering d.d. 12 februari 2008 en stelt voor op 4 maart 2008 inbreng te leveren voor vragen aan de minister.

Tijdens de vergadering op 4 maart 2008 besloot de commissie -mede met het oog op de Voorjaarsraad van 13 en 14 maart 2008- de regering enkele vragen voor te leggen met betrekking tot onderhavige mededeling en de mededeling inzake diensten van algemeen belang (E070164).

De brief aan de minister van Economische Zaken werd op 7 maart 2008 verstuurd. De antwoorden werden op 15 april 2008 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Naar aanleiding van een verzoek van de commissie Economische Zaken (EZ) d.d. 19 december 2007 stuurde de minister van EZ op 24 januari 2008 een brief met een overzicht van de initiatieven die in het kader van onderhavige mededeling worden aangekondigd.

Daarnaast stuurde minister van EZ op 24 januari 2008 een reactie op het verzoek van de commissie EZ d.d. 10 december 2007 een reactie te geven op de gepresenteerde initiatieven voor een herziening van de interne markt.

Beide brieven d.d. 24 januari 2008 werden betrokken bij het algemeen overleg over de raad voor Concurrentievermogen dat op 13 februari 2008 plaatsvond.

 • algemeen overleg TK Tweede Kamer - 21.501-30, nr. 177
  13 februari 2008
 • brief Ministerie van Economische Zaken - 22.112, 603
  24 januari 2008
 • brief Ministerie van Economische Zaken - 22.112, 604
  24 januari 2008

Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering deelt, in fiche drie, de algemene visie van de Europese Commissie. De regering deelt de keuze voor de vier terreinen waarop de interne markt zich in de toekomst zou moeten concentreren. Zij is ook zeer te spreken over de focus van de Commissie op de werking van de markt in de praktijk en deelt de constatering van de Commissie dat er momenteel onvoldoende zicht is op de werking van de markten in de praktijk. Het is daardoor onvoldoende mogelijk om, op basis van kosten/ baten, te bepalen waar verdere actie noodzakelijk is. De regering deelt de conclusie van de Commissie dat de aandacht voor de uitvoeringsfase van regelgeving moet worden vergroot om verschillen in toepassing van regelgeving tussen lidstaten te voorkomen.

De Commissie presenteert met onderhavige mededeling zowel lopende initiatieven als voornemens voor toekomstige initiatieven. De toetsing op subsidiariteit en proportionaliteit van de lopende initiatieven heeft al plaatsgevonden. De Commissie heeft exclusieve bevoegdheid ten aanzien van de interne markt, maar dat betekent volgens de regering niet dat daardoor automatisch aan het beginsel van subsidiariteit is voldaan. Toekomstige initiatieven zullen op hun eigen merites, subsidiariteit en proportionaliteit worden beoordeeld. Concrete initiatieven in deze mededeling betreffen vooral de werkwijze van de Commissie: doelgerichtere voorbereiding van beleidsvorming, flexibeler gebruik van de instrumenten, betere betrokkenheid van lidstaten en belanghebbenden, en betere (transparantere) communicatie. De instrumenten daarvoor zijn monitoring, betere regelgeving, gebruik maken van netwerken en rechtstreekse communicatie. Een subsidiariteits- en proportionaliteitstoets van de mededeling is wat de regering betreft niet aan de orde.

 • bnc-fiche bijlage Ministerie van Economische Zaken - 22.112, 603
  24 januari 2008
 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 597[3]
  11 december 2007

Samenvatting voorstel Europese Commissie

In februari 2007 presenteerde de Europese Commissie haar visie op de interne markt voor de 21ste eeuw. Met COM(2007)724PDF-document, welke onderdeel is van het Evaluatiepakket van de interne markt, wordt deze visie vertaald naar de praktijk. De Commissie acht het noodzakelijk dat de interne markt meer resultaten oplevert voor burgers, consumenten en het Midden- en Kleinbedrijf (MKB); de globalisering beter benut; nieuwe perspectieven opent voor kennis en innovatie en een sterkere sociale en milieudimensie krijgt. Dit vereist nieuwe werkmethoden en een ander, ruimer, instrumentarium en een meer impactgerichte aanpak. Volgens de Commissie zal daartoe meer aandacht besteed worden aan de tenuitvoerlegging en handhaving, effectbeoordelingen verder worden versterkt en belanghebbenden worden geraadpleegd; en bestaande wet- en regelgeving worden vereenvoudigd en geëvalueerd.

Empowerment van consumenten en het MKB

De interne markt moet zich blijven concentreren op sectoren die het dagelijkse leven van consumenten raken (o.a. energie, telecom, financiële retaildiensten en groot- en detailhandel). De interne markt moet ook het ondernemingsklimaat helpen verbeteren: tot nu toe slagen met name de grote bedrijven erin te profiteren van de interne markt en kijkt het MKB soms aan tegen een versnipperde en moeilijk te penetreren markt.

In 2008 zal de Commissie voorstellen presenteren ten aanzien van contractuele rechten van consumenten en collectieve procedures, die schadeclaims voor schendingen van consumentenrechten en het mededingingsrecht makkelijker moeten maken. De Commissie acht ook een goede toegang tot kwaliteitsvolle financiële retaildiensten van belang. De Europese Commissie heeft in dit verband maatregelen aangekondigd (in het gelijktijdig gepresenteerde werkdocument) om de financiële basiskennis van consumenten te verbeteren; om consumenten vrij tussen aanbieders te laten bewegen en makkelijker van bankrekening te laten veranderen; om een einde te maken aan concurrentieverstorende koppelverkoop en om de markt voor hypothecair krediet te stimuleren (zie: E070183). Ten aanzien van voedselveiligheid zal de Commissie een initiatief presenteren voor etikettering van levensmiddelen en voedingswaarde. Ook zal zij de wet- en regelgeving over nieuwe voedselingrediënten herzien. Ten aanzien van farmaceutische producten bereidt de Commissie een pakket maatregelen voor ter versterking en rationalisering van de mechanismen voor markttoezicht voor geneesmiddelen. De Commissie zal in 2008 een reeks initiatieven onderzoeken om het MKB te ondersteunen, in de vorm van een Small Business Act for Europe.

Tastbare resultaten van de globalisering

Om Europa optimaal te laten profiteren van de globalisering zal worden voortgebouwd op de drie pijlers uit de agenda neergezet in de mededeling Europa als wereldspeler (zie: E060185). In de eerste plaats beoogt de Commissie uitbreiding van concurrerende markten voor Europese bedrijven. In de tweede plaats dient het reguleringskader van de interne markt te worden uitgebreid door samenwerking rond de Europese normen en waarden buiten de EU te bevorderen en door in Europese regulering goede praktijken van elders te integreren, zodat de Europese normen de standaard zijn voor internationale normen. In de derde plaats wil de Commissie de voordelen van de globalisering meer bij de burgers terecht laten komen (betere normen, lagere prijzen en een ruimer aanbod).

Kennis en innovatie

Om kennis en innovatie te vergroten wil de Commissie de mobiliteit van onderzoekers vergroten. In dit verband wordt gewerkt aan de invoering van het equivalent van een onderzoekspaspoort dat barrières voor mobiliteit van onderzoekers wegneemt en de uitwisseling van onderzoekers vergemakkelijkt. Ook beoogt de Commissie verdere voltooiing van de interne markt voor telecomdiensten. Ten aanzien van intellectuele eigendomsrechten zal de Commissie in 2008 een strategie voorstellen. Deze strategie zal onder meer initiatieven omvatten om de intellectuele-eigendomsrechten, en de bescherming daarvan, beter bij het MKB onder de aandacht te brengen. Daarnaast wordt er een Douaneactieplan voorgesteld om de strijd met namaak en piraterij aan te binden. Voorts zal de Commissie in 2008 een standaardiseringsstrategie presenteren die de Onderzoeks- en Ontwikkelingsresultaten naar de markt moet brengen, met name via het MKB, en die de invoering van energiebesparende en milieutechnologieën bevordert. Van belang is dat er een grotere interactie tussen MKB en onderzoekswereld tot stand komt. De Commissie is ook voornemens een Europees kader voor elektronische facturatie voor te stellen en, in aanvulling hierop, een specifiek actieplan te presenteren dat de invoering van onderling erkende en interoperabele elektronische handtekeningen en authenticatie tussen de lidstaten verder moet stimuleren. In 2008 zullen de Commissie en de lidstaten beginnen met de tenuitvoerlegging van het e-douanebesluit.

Sociale-, milieu- en cohesiedimensie

Medio 2008 zal de Europese Commissie een hernieuwde Sociale Agenda presenteren. De Commissie presenteert parallel aan deze mededeling ook een document over diensten van algemeen belang, waaronder ook sociale diensten van algemeen belang (zie: E070164). Voor diensten in de gezondheidszorg zal de Commissie spoedig een initiatief presenteren. De Commissie acht het voorts van belang om de mobiliteit te stimuleren. Eind 2007 zou de Commissie een voorstel indienen tot wijziging van de richtlijn inzake de instelling van een Europese Ondernemingsraad. Om EU-burgers te helpen die in grensgebieden leven en werken, is een nieuw juridisch instrument gecreëerd: Europese groepering voor territoriale samenwerking. Dit instrument moet voor nieuwe vormen van grensoverschrijdende samenwerking zorgen op terreinen als gezondheidszorg, risicopreventie, milieubescherming, cultuur, toerisme, etc.

Tastbare resultaten

De Commissie is van mening dat de EU zich dient te concentreren op sectoren die maximale impact hebben. Daartoe heeft zij een methodiek ontwikkeld voor een systematisch toezicht op het functioneren van cruciale goederen- en dienstenmarkten. Een onderdeel van deze methodiek is het consumentenscorebord. Dit instrument zal worden gecreëerd om de prestaties uit consumentenoogpunt te volgen en te laten zien welke markten ondermaats presteren wat betreft economische of sociale resultaten. Dit scorebord zal vanaf 2009 worden geïntegreerd in het Scorebord van de interne markt. De Commissie acht het van groot belang dat Europese regelgeving doelgerichter is en beter wordt gehandhaafd. Voor betere handhaving is een betere instrumentenmix vereist. Om beleid doeltreffender te maken dient beleid decentraler en meer in samenspraak met belanghebbenden te worden gemaakt. Ook acht de Commissie het van belang dat toegankelijker en beter wordt gecommuniceerd.


Behandeling Raad

Op 22 januari 2008 heeft de Raad enkele conclusiesPDF-document aangenomen ten aanzien van de evaluatie van de interne markt.

Tijdens de Raad voor concurrentievermogen op 25 februari 2008 zullen wederom conclusies worden aangenomen ten aanzien van onderhavige mededeling.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Raad Ecofin - 5372/08
  22 januari 2008

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 8 februari 2008 heeft het European Union Committee van het House of Lords een onderzoek gepubliceerd naar de evaluatie van de Interne Markt door de Europese Commissie: The Single Market: Wallflower or Dancing Partner? Inquiry into the European Commission's Review of the Single Market. De European Union Committee acht het noodzakelijk vooruitgang te boeken op de interne markt. Zij zou grotere verantwoordelijkheid neerleggen bij de lidstaten om aan de verplichtingen te voldoen. Zij zou eveneens meer middelen besteden aan de omzetting van wetgeving om problemen met vertaling, vertraagde implementatie of handhaving te voorkomen. Er zou volgens deze commissie meer kunnen gebeuren om het MKB actief te laten participeren in de Interne Markt.


Alle bronnen