E080023
Laatste revisie: 05-08-2014

E080023 - Voorstel voor een besluit tot vaststelling van een meerjarenprogramma van de Gemeenschap betreffende de bescherming van kinderen die het internet en andere communicatietechnologieën gebruiken (2009-2013)De Europese Commissie heeft op 27 februari 2008 een nieuw actieplan voor een veiliger internet gepresenteerd voor de periode 20092013 (COM(2008)106PDF-document). Het is erop gericht de veiligheid van kinderen in de online-omgeving te verbeteren. Het nieuwe actieplan, dat recente communicatiediensten omvat zoals sociale netwerken, ziet niet alleen op de bestrijding van illegale inhoud, maar ook op schadelijk gedrag zoals pesten en kinderlokkerij. Het actieplan, dat een begroting heeft toegewezen gekregen van 55 miljoen euro, bouwt voort op het actieplan voor een veiliger internet dat in 2005 van start ging. Met het actieplan heeft de Commissie tevens een werkdocumentPDF-document gepresenteerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Besluit nr. 1351/2008/EGPDF-document werd op 16 december 2008 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L348 d.d. 24 december 2008.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)106PDF-document, d.d. 27 februari 2008

rechtsgrondslag

EG-Verdrag artikel 153

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets

Onderhavig voorstel maakt deel uit van de lijstPDF-document met voorstellen die door de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets in 2008 aan een toetsing worden onderworpen. Op 13 maart 2008 heeft de TGCS het initiatief, voorzien van een doorverwijzing, onder de aandacht gebracht van de vakcommissies van Eerste en Tweede Kamer ter eigenstandige behandeling.

Oproep

Het parlement, i.c. de Tijdelijke Gemengde Commissie Subsidiariteitstoets (TGCS), nodigt iedereen uit commentaar te leveren op nieuwe Europese voorstellen. Kan het beter in Nederland geregeld worden? Willen we wel een Europese aanpak, maar gaat het voorstel te ver voor Nederland? Wat zijn de consequenties? Indien u binnen zes weken na publicatie van het voorstel door de Europese Commissie uw oordeel kenbaar maakt, dan kan uw reactie worden betrokken bij het advies van de TGCS aan beide Kamers. Gebruik daarvoor de reactieknop in het linker menu (een bestandje kunt u mailen naar europapoort@eerstekamer.nl).

Ook in een later stadium kan een meer inhoudelijke reactie ter kennisname van de vakcommissies worden gebracht en worden meegenomen in de dialoog tussen regering en parlement over het verloop van de onderhandelingen in Brussel. Uw reactie kan - tenzij men aangeeft daar bezwaar tegen te hebben - als 'commentaar derden' in de relevante dossiers worden geplaatst.


Behandeling Eerste Kamer

De commissie Economische Zaken heeft de brief van de TGCS d.d. 13 maart 2008 besproken waarop de VVD-fractie besloot inbreng te leveren voor schriftelijke vragen aan de regering die op 18 april 2008 werden verstuurd. De minister heeft deze per brief op 13 juni 2008 beantwoord. De antwoorden werden tijdens de vergadering op 8 juli 2008 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 12 maart 2008 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld o.a. ten behoeve van het bezoek van Eurocommissaris Reding (informatiemaatschappij en media) die onderhavig voorstel op 27 februari 2008 publiceerde.

De commissie voor Economische Zaken heeft op 25 maart 2008 de brief van de TGCS d.d. 13 maart 2008 ter kennisgeving aangenomen.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering oordeelt in fiche twee positief over de subsidiariteit en de proportionaliteit van het voorstel van de Europese Commissie. De regering is met name positief over het programma Safer Internet. Dit programma kiest volgens de regering voor een goede vorm door onderlinge afstemming op Europees niveau te bevorderen, maar de uitvoering op nationaal niveau te laten. De regering steunt dan ook de verlenging van dit programma. De totale kosten van het programma over de gehele periode bedragen €55 miljoen. Nederland draagt daaraan ca. €2.5 miljoen aan bij.

De Nederlandse regering steunt ook de ontwikkeling van kennis als nieuw actiepunt, omdat er nog veel onbekend is over de (positieve en negatieve) gevolgen van het gebruik van internet voor kinderen. Niettemin wenst de regering van de Commissie meer duidelijkheid te krijgen over de concrete uitwerking hiervan. De insteek van de regering hierbij is dat de Commissie uitsluitend de coördinatie van onderzoek op zich neemt. In dit verband wijst de regering ook op het belang van goede afstemming met andere initiatieven die op dit gebied binnen de EU en elders plaatsvinden. Zo heeft de Raad van Europa een politieke verklaring aangenomen over de betekenis van de digitale ontwikkeling voor mensenrechten. De regering zal bij de Europese Commissie informeren naar de relatie van dit programma met het werkprogramma van het EU-grondrechtenbureau, waarin onder meer aandacht wordt besteed aan kinderrechten en mensenrechten in de informatiesamenleving.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie heeft op 27 februari 2008 een nieuw actieplan voor een veiliger internet gepresenteerd voor de periode 20092013 (COM(2008)106PDF-document). Het is erop gericht de veiligheid van kinderen in de online-omgeving te verbeteren. Het nieuwe actieplan, dat recente communicatiediensten omvat zoals sociale netwerken, ziet niet alleen op de bestrijding van illegale inhoud, maar ook op schadelijk gedrag zoals pesten en kinderlokkerij. Het actieplan, dat een begroting heeft toegewezen gekregen van 55 miljoen euro, bouwt voort op het actieplan voor een veiliger internet dat in 2005 van start ging. Met het actieplan heeft de Commissie tevens een werkdocumentPDF-document gepresenteerd.

Het actieplan beoogt:

  • illegale online-inhoud te verminderen en schadelijk online-gedrag aan te pakken door het instellen van nationale contactpunten waar het publiek melding kan maken van illegale online-inhoud en schadelijk online-gedrag, met name wat betreft seksueel kindermisbruik en kinderlokkerij;
  • de veiligheid van de online-omgeving te bevorderen door het aanmoedigen van zelfreguleringsinitiatieven op dit gebied en door bevordering van betrokkenheid van kinderen en jongeren bij een veiligere online-omgeving, voornamelijk door middel van jeugdpanels;
  • grotere bewustwording van het publiek door acties die gericht zijn op kinderen, ouders en leraren. Een maximaal resultaat dient bereikt te worden door het uitwisselen van best practices binnen het netwerk van nationale bewustwordingscentra en door steun te verlenen aan contactpunten waar ouders en kinderen terecht kunnen voor advies over de manier waarop ze veilig online kunnen gaan;
  • een kennisbasis op te richten door het samenbrengen van onderzoekers die zich bezighouden met de online-veiligheid van kinderen op Europees niveau. Het betreft het oprichten van een kennisbasis over het gebruik van nieuwe technologieën door kinderen, de effecten die deze technologieën op kinderen hebben en hieraan verbonden risico's. Deze kennis dient gebruikt te worden om de effectiviteit van lopende acties binnen het zogenoemde Safer Internet Program te verhogen.


Behandeling Raad

Besluit nr. 1351/2008/EGPDF-document werd op 16 december 2008 ondertekend door de Raad en het Europees Parlement en gepubliceerd in Pb EU L348 d.d. 24 december 2008.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Naar verwachting zal het Europees Parlement dit voorstel in oktober 2008 plenair behandelen.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Op 23 juni 2008 publiceerde de European Data Protection Supervisor een adviesPDF-document met betrekking tot het voorgestelde besluit.


Alle bronnen