E080102
Laatste revisie: 08-09-2016

E080102 - Groenboek: Migratie en mobiliteit: uitdagingen en kansen voor Europese onderwijssystemenDit Groenboek gaat in op de aanwezigheid op scholen van grote aantallen kinderen met een migrantenachtergrond, die in een zwakke sociaaleconomische positie verkeren.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2008)423PDF-document, d.d. 3 juli 2008

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

Naar aanleiding van de lijstPDF-document met beleids- en discussiedocumenten die door de commissies ESO en EUZA uit het WWP 2008 zijn geselecteerd voor parlementaire toetsing door de vakcommissies heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 9 september 2008 onderhavig groenboek besproken en besloten op 7 oktober 2008 inbreng te leveren voor schriftelijke vragen.

De fracties van CDA en SP leverden op 7 oktober 2008 inbreng voor vragen aan de regering. Op 21 oktober 2008 werden deze vragen verstuurd aan de minister voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

De minister voor OCW stuurde op 25 november 2008 een antwoord dat op 2 december 2008 ter kennisgeving aangenomen werd.

Op 19 december 2008 ontvingen de Kamers een conceptreactie op onderhavig groenboek. De commissie OCW heeft deze conceptreactie tijdens haar vergadering op 20 januari 2009 voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 27 augustus 2008 heeft de staf van de commissie Europese Zaken van de Tweede Kamer een stafnotitie opgesteld over onderhavig voorstel.

Naar aanleiding van de ontvangst van de conceptreactie op onderhavig groenboek heeft de commissie OCW de regering nog enkele vragen voorgelegd. Deze werden op 23 januari 2009 per brief beantwoord.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 december 2008 stuurde de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) een brief met de conceptreactie namens de Nederlandse regering op het onderhavige groenboek.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit Groenboek gaat in op de aanwezigheid op scholen van grote aantallen kinderen met een migrantenachtergrond, die in een zwakke sociaaleconomische positie verkeren.

De Europese Commissie heeft in een richtlijn uit 1977 (77/486/EEG ) een poging ondernomen om te bevorderen dat lidstaten aandacht besteden aan onderwijs aan de kinderen van migrerende werknemers. De richtlijn bepaalt dat de lidstaten:

  • op hun grondgebied kosteloos onderwijs moeten bieden dat aan de specifieke behoeften

van die kinderen aangepast onderricht van de officiële taal of één van de officiële talen van

de ontvangende staat omvat; en

  • onderwijs in de moedertaal en de cultuur van het land van herkomst moeten bevorderen, in

coördinatie met het normale onderwijs en in samenwerking met de lidstaat van herkomst.

Deze richtlijn is echter slechts fragmentarisch ten uitvoer gelegd.

Dit Groenboek nodigt uit tot reflectie over de toekomst van de richtlijn, over de rol die de EU zou kunnen spelen bij het realiseren van de doelstelling die oorspronkelijk aan de goedkeuring ervan ten grondslag lag: het versterken van het onderwijs aan kinderen van migrerende werknemers uit EU-landen.

De Europese Commissie schetst vervolgens de onderwijssituatie van kinderen met een migrantenachtergrond. De Europese Commissie concludeert dat veel migrantenkinderen een lager opleidingsniveau hebben dan hun medeleerlingen. De reden hiervoor liggen volgens de Europese Commissie in slechte sociaaleconomische omstandigheden waarin zij verkeren en slechte aansluiting van bij de onderwijsomgeving in het gastland (segregatie).

Omdat de inhoud en organisatie van onderwijs en opleiding nationale competenties zijn, wil de Europese Commissie via de open coördinatiemethode voor onderwijs en opleiding een forum bieden voor samenwerking en uitwisseling tussen lidstaten over gemeenschappelijke onderwijsuitdagingen. Er zal een beleidsreflectie plaatsvinden op het probleem van migranten in het onderwijs. In het kader daarvan houdt de Europese Commissie een raadpleging waarbij alle belanghebbenden kunnen reageren op de vraag wat de beleidsuitdaging op dit onderwerp is en wat daarop goede beleidsreacties zou zijn. Daarnaast wil de Europese Commissie graag weten wat de van de Europese Unie ter ondersteuning van lidstaten bij het aanpakken van deze uitdagingen zou kunnen zijn en of Richtlijn 77/486/EEG aanpassing behoeft.

De mogelijkheid om te reageren bestaat tot 31 december 2008.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2008)423
    3 juli 2008
  • [en]PDF-document werkdocument Europese Commissie - SEC(2008)2173
    3 juli 2008

Behandeling Raad

Tijdens de Onderwijs, Jeugd- en Cultuurraad van 20 november 2008 werd dit groenboek gepresenteerd door de Europese Commissie.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

In april 2008 publiceerde NESSE (network of experts in social sciences and of education and training) een rapport met de titel Education and migration: strategies for integrating migrant children in European schools and societies. Dit is een samenvoeging van allerlei onderzoeksresulaten ten behoeve van de beleidsmakers op dit gebied.


Alle bronnen