E090146
Laatste revisie: 18-10-2016

E090146 - Verordening invoering uniform blad waarop een visum kan worden aangebracht voor houders van reisdocument dat niet wordt erkend door LS die het blad opsteltOp 23 maart 2001 presenteerde de EC dit voorstel (samen met twee andere ontwerpverordeningen, zie E090147 en E090134). Gezien de rechtsbasis, artikel 62, lid 2b, punt iii VEG, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluiten (dus geen instemmingsrecht!) en geldt de verordening niet voor het VK, Ierland en Denemarken. Het VK of Ierland kunnen gebruiken maken van "opt-in". Het VK heeft dit bij brief van 3 juli 2001 bevestigd. De Schengenpartners Noorwegen en IJsland worden betrokken bij de benadeling van deze ontwerpverordening.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

Verordening (EG) nr. 333/2002PDF-document  is op op 23 februari 2002 gepubliceerd in Pb EG L53/4 en in werking getreden.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2001)157 - 2PDF-document, d.d. 23 maart 2001

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

Geboden informatie gaf geen aanleiding tot het plaatsen van opmerkingen op 18 december 2001.


Behandeling Tweede Kamer

Geen opmerkingen geplaatst.


Standpunt Nederlandse regering

De regering geeft aan dat die zich kan vinden in de volledige harmonisatie van de lay-out van Europese documenten en hun veiligheidskenmerken.

 • bnc-fiche Ministerie van Buitenlandse Zaken - 22.112, 197 fiche 1
  22 mei 2001

Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 23 maart 2001 presenteerde de EC dit voorstel (samen met twee andere ontwerpverordeningen, zie E090147 en E090134). Gezien de rechtsbasis, artikel 62, lid 2b, punt iii VEG, kan de Raad met gekwalificeerde meerderheid besluiten (dus geen instemmingsrecht!) en geldt de verordening niet voor het VK, Ierland en Denemarken. Het VK of Ierland kunnen gebruiken maken van "opt-in". Het VK heeft dit bij brief van 3 juli 2001 bevestigd. De Schengenpartners Noorwegen en IJsland worden betrokken bij de benadeling van deze ontwerpverordening.

Met het voorstel wordt beoogd een uniform model op te stellen voor een blad waarop een visum wordt aangebracht met geharmoniseerde veiligheidskenmerken. De verordening regelt vooral volgens welke procedures de geheime specificaties verder uitgewerkt zullen worden door een comité dat reeds is ingesteld bij verordening 1683/95 (artikel 6). De specificaties hebben betrekking op beveiligingseisen, voorwaarden voor opslag, voorwaarden voor invulling van gegevens op het blad en ingebruiknemingsvoorwaarden. Het blad maakt integrerend deel uit van het reeds geharmoniseerde uniforme visummodel (verordening 1683/95).

 • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2001)157 - 2
  23 maart 2001

Behandeling Raad

Verordening(EG) nr. 333/2002  is op 18 februari 2002 als A-punt vastgesteld tijdens de Algemene Raad.

In de werkgroep visa werd overeenstemming bereikt over een aangepaste tekst, zoals neergelegd in raadsdocument 14363/01. Dit werd voorgelegd aan beide kamers bij brief van 14 december 2001, namelijk als bijlage bij agendapunt 6 gemengd comité in het verslag van de JBZ-Raad van 6/7 december 2001. Instemming was echter niet nodig, gelet op art. 4, lid 2 van de instemmingswet Verdrag van Amsterdam.

Uit raadsdocument 14363/01 blijkt dat men niet bereid bleek tot harmonisatie van voorwaarden voor opslag. Verder is het toch mogelijk dat het document machineleesbare informatie zal bevatten. Er is geëxpliciteerd dat de verordening geen afbreuk doet aan het recht van lidstaten om staten of territoriale eenheden te erkennen en bijgevolg de reis- of identiteitsdocumenten die de autoriteiten afgeven. Wanneer lidstaten het uniform visumblad willen gebruiken bij andere dan niet-erkende reisdocumenten, is vereist dat zij maatregelen treffen om verwarring te voorkomen. In art. 5, termijn twee maanden i.p.v. een maand.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.

 • PDF-document verslag van raad Ministerie van Justitie - 23490, 223
  14 december 2001
 • PDF-document raadsdocument Raad JBZ - 14363/01
  23 november 2001

Behandeling Europees Parlement

Op 12 december 2001 heeft het EP advies uitgebracht. Het EP wenste o.m. dat lidstaten altijd afzonderlijke visumbladen (incl. foto) moeten verstrekken aan personen die de houder van een visumblad begeleiden. Het EP wenste ook snellere ingebruikname van het uniforme visumblad.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

 • standpunt EP Europees Parlement - aangenomen tekst
  12 december 2001
 • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0445/2001
  4 december 2001

Alle bronnen