Naar hoofdinhoud Naar hoofdnavigatiemenu
E090238
Laatste revisie: 25-08-2011

E090238 - Aanbeveling steun Europol aan gezamenlijke onderzoeksteams
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.


Kerngegevens

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Implementatie


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens een AO op 11 oktober 2000 spraken diverse kamerleden n.a.v. de ontwerp-tekst over de executieve bevoegdheden van Europol. Gesteld werd dat de scheidslijn tussen ondersteunend werken en een executieve rol erg dun is.

De vraag was o.m. of die executieve rol er niet toch sluipenderwijs ingroeide en of Nederland niet in een gemarginaliseerde positie terecht kwam nu Nederland blijkbaar als enig land stelselmatig logistieke ondersteuning door Europol aan nationale teams afwees. Als de trend niet te stoppen is, dan toch via verdragswijziging waarbij in een goede controle wordt voorzien.

Er werd om een brief van de minister van Justitie gevraagd, doch hij antwoordde dat dat niet nodig was aangezien Nederland onverkort vasthoudt aan de afspraken volgens het Verdrag van Amsterdam. Logistieke ondersteuning kan dus niet, ook niet aan teams van andere landen. Er is ook geen sprake van deelname, maar van informatie, coördinatie en technisch advies.

N.a.v. een citaat van Bruggeman, plv. dir. Europol, over deelname van Europol aan onderzoeksteams, gaf de minister aan wel nauwlettend te zullen bekijken of Europol niet eigener beweging verder gaat met de invulling van taken en bevoegdheden.

Tijdens een AO op 29 november 2000 gaf de minister van Justitie aan dat Nederland tijdens een vergadering van de Raad van Bestuur van Europol had gewezen op de onjuistheid van uitspraken van dhr. Bruggeman over de reikwijdte van de aanbeveling. De niet-bindende aanbeveling creëert geen nieuwe bevoegdheden en Europol maakt dus geen deel uit van gemeenschappelijke teams. Ze blijven ondersteunend werken.


Behandeling Raad

Tijdens de JBZ-raad van 30 november is de definitieve tekst vastgesteld. Opvallend is dat daarin in de eerste overweging een verwijzing naar artikel 30, tweede lid, sub a VEU is opgenomen, terwijl in de annotatie voor de JBZ-Raad van 17 oktober het vervallen van die verwijzing juist als belangrijkste wijziging werd aangemerkt (waarmee zou worden voorkomen dat art 30 VEU geïmplementeerd zou lijken te zijn door een niet-bindend instrument).

Bovendien is er in de tekst sprake van het deelnemen van Europol (ter ondersteuning) aan de gemeenschappelijke onderzoeksteams.

 • PDF-document verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 176
  4 december 2000
 • PDF-document verslag van raad
  Ministerie van Justitie - 23490, 171
  6 november 2000
 • PDF-document raadsdocument
  Raad JBZ - 11849/00
  9 oktober 2000
 • PDF-document raadsdocument
  Raad JBZ - 9639/2/00
  7 september 2000

Alle bronnen

Sociale media menu