Ontwerpbesluiten Unie-Verdrag (23.490); algemeen overleg TK (nr. 178)29 november 2000
hoort bij ... E090269 - Kaderbesluit inzake het witwassen van geld, de identificatie, opsporing, bevriezing, inbeslagneming en confiscatie van hulpmiddelen en van de opbrengsten van misdrijven
E090266 - Kaderbesluit tot versterking van het strafrechtelijk kader voor de bestrijding van hulp bij illegale binnenkomst en illegaal verblijf. Richtlijn tot omschrijving van de hulp bij illegale binnenkomst, illegaal verkeer en illegaal verblijf
E090238 - Aanbeveling steun Europol aan gezamenlijke onderzoeksteams
E090232 - Besluit betreffende oprichting van een Europees netwerk inzake criminaliteitspreventie (initiatief Franse Republiek en Zweden)
E090230 - Besluit oprichting voorlopige eenheid magistraten, PG's en politieofficieren (Eurojust) initiatief Portugal, Franse Republiek, Zweden, België
E090196 - Verordening van de Raad inzake de wederzijdse tenuitvoerlegging van beslissingen betreffende het omgangsrecht (initiatief Franse Republiek)
E090194 - Verordening van de Raad betreffende de rechterlijke bevoegdheid, de erkenning en de tenuitvoerlegging van beslissingen in burgerlijke en handelszaken
E090189 - Kaderbesluit status slachtoffers in strafprocedures (initiatief van Portugal)
E090153 - Richtlijn betreffende de onderlinge erkenning van besluiten inzake de verwijdering van onderdanen van derde landen Initiatief van Franse Republiek
E090149 - Verordening tot vaststelling van de lijst van derde landen waarvan onderdanen bij overschrijding van de buitengrenzen in het bezit moeten zijn van een visum en de lijst van derde landen waarvan de onderdanen van die plicht zijn vrijgesteld
E090113 - Verordening betreffende de instelling van Eurodac voor de vergelijking van vingerafdrukken van asielzoekers en bepaalde andere onderdanen van een derde land ten behoeve van de uitvoering van de Overeenkomst van Dublin
E090102 - Mededeling 'Naar een gemeenschappelijke asielprocedure en een in de gehele Unie geldige uniforme status voor personen aan wie asiel wordt verleend'
E090101 - Mededeling gemeenschappelijk immigratiebeleid
afkomstig van ... Tweede Kamer