E090291
Laatste revisie: 26-07-2010

E090291 - Besluit betreffende de analyse van en de samenwerking inzake valse euromuntenHet op 17 juli 2003 gepubliceerde ontwerpbesluitPDF-document bevat één artikel waarin de Europese Commissie wordt opgedragen te zorgen voor de goede werking van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC) en voor de coördinatie van de werkzaamheden van de bevoegde technische autoriteiten om euromunten tegen valsemunterij te beschermen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: gepubliceerd in Europees publicatieblad.

Europees

De beschikking van de RaadPDF-document is 12 december 2003 gepubliceerd in Pb EU L325.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2003)426PDF-document, d.d. 17 juli 2003

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Standpunt Nederlandse regering


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het ontwerpbesluitPDF-document bevat één artikel waarin de Europese Commissie wordt opgedragen te zorgen voor de goede werking van het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum en voor de coördinatie van de werkzaamheden van de bevoegde technische autoriteiten om euromunten tegen valsemunterij te beschermen.

EG-verordening 1338/2001PDF-document (28 juni 2001) ter bescherming van de euro tegen valsemunterij heeft in artikel 5 bepaald dat valse euromunten geanalyseerd en geclassificeerd moeten worden door een in elke EU-lidstaat aan te wijzen of op te richten nationaal analysecentrum voor munten (NACM) en door het Europees Technisch en Wetenschappelijk Centrum (ETWC). Daarbij is een goede samenwerking vereist tussen de autoriteiten die de technische taken op het gebied van de analyse en classificatie van de valse euromunten uitvoeren. De Commissie heeft hiertoe de informele Deskundigengroep vervalsing euromunten ingesteld.

Het ETWC is sinds 1 oktober 2001 - tijdelijk - ondergebracht bij de Munt van Parijs. Na evaluatie is geconcludeerd "dat de locatie waar het ETWC momenteel zijn werkzaamheden verricht, passend is en dat de Commissie een adequaat administratief en institutioneel kader verschaft dat efficiëntie en onafhankelijkheid garandeert".

De commissie stelt nu voor in een raadsbesluit de verantwoordelijkheid voor de werking van het ETWC en voor de coördinatie van de technische werkzaamheden van de lidstaten om euromunten tegen valsemunterij te beschermen formeel aan de Commissie toe te vertrouwen.

Rechtsbasis is artikel 123, lid 4 VEG en artikel 5 van EG-verordening 1338/2001.

Gelet op de huidige taakomschrijving van het ETWC en gezien de mate waarin er momenteel sprake is van valsemunterij, zijn er geen aanvullende financiële middelen vereist.

In een nader uit te werken commissiebesluit zal de Commissie - na bevestiging Franse autoriteiten van de handhaving van de kostendeling - vervolgens:

(1) het ETWC oprichten als onderdeel van de diensten van de Commissie in Brussel en personeel detacheren bij de Munt van Parijs om van de technische faciliteiten van deze instelling gebruik te maken;

(2) formeel zorg dragen voor de noodzakelijke coördinatie van de technische werkzaamheden van de lidstaten met het oog op de bescherming van de euromunten;

(3) regelmatig verslag uitbrengen aan het EFC over de coördinatiewerkzaamheden.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - COM(2003)426
    17 juli 2003

Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.

  • PDF-document standpunt EP Europees Parlement - P5_TA(2003)0491
    18 november 2003
  • PDF-document definitief verslag EP-commissie Europees Parlement - A5-0377/2003
    10 november 2003

Reacties Derden


Alle bronnen