E100028
  ruit icoon
Laatste revisie: 11-11-2010

E100028 - Aanbeveling betreffende het gezamenlijk programmeringsinitiatief „Een gezonde voeding voor een gezond leven”Gezamenlijke programmering van onderzoek naar voeding en gezondheid kan bijdragen aan het voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten. De lidstaten wordt gevraagd een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de wijze waarop samenwerking en coördinatie van onderzoek plaats kan vinden.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Europees

Aanbeveling gepubliceerd


Kerngegevens

document Europese Commissie

C(2010)2587PDF-document, d.d. 28 april 2010

commissies Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volksgezondheid, Welzijn en Sport/ Jeugd en Gezin (VWS/JG) heeft 15 juni 2010 besloten om de prodecurevergadering inzake onderhavig voorstel aan te houden tot 22 juni 2010.

Op 22 juni 2010 heeft de commissie besloten om de minister voor VWS op twee onderdelen om een nadere toelichting te vragen.  

Bij brief van 24 juni 2010 heeft de commissie VWS om een nadere toelichting gevraagd van de minister van VWS over aanbeveling 3, onderdeel g, en aanbeveling 4.

De minister van EZ heeft 26 juli 2010 de vragen van de commissie beantwoord mede namens de ministers van OCW, VWS en LNV. De minister gaat eerst in op het idee van gezamenlijk onderzoek, vervolgens gaat zij meer specifiek in op de onderzoeksagenda en de managementstructuur.

De commissie heeft de brief van de minister van VWS op 14 september 2010 voor kennisgeving aangenomen.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Op 28 april 2010 heeft de Europese Commissie de aanbeveling ‘Een gezonde voeding voor een gezond leven’ (voorheen: Gezondheid, voeding en het voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten) gepubliceerd.

Gezamenlijke programmering van onderzoek naar voeding en gezondheid kan bijdragen aan het voorkomen van voedingsgerelateerde ziekten. De lidstaten wordt gevraagd een gemeenschappelijke visie te ontwikkelen op de wijze waarop samenwerking en coördinatie van onderzoek plaats kan vinden.

De lidstaten worden gestimuleerd om een strategische onderzoeksagenda en een uitvoeringsplan op te stellen, waarbij onderzoeksbehoeften en -doelstellingen voor de middellange tot lange termijn op het gebied van de preventie van voedingsgerelateerde ziekten worden vastgesteld.

  • PDF-document commissievoorstel Europese Commissie - C(2010)2587
    28 april 2010

Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 11 en 12 oktober 2010 werden enkele conclusies aangenomen ten aanzien van een drietal voorstellen voor programmeringsinitiatieven.

Het voorzitterschap benadrukte de rol die gezamenlijk programmeren van onderzoek dat door de lidstaten gefinancierd wordt, kan spelen in het bijdragen aan oplossingen voor maatschappelijke uitdagingen. Met het aannemen van de conclusies wordt een start gemaakt op de thema's «landbouw, voedselzekerheid en klimaatverandering», «een gezond dieet voor een gezond leven» en «cultureel erfgoed in een veranderende wereld».

Ook de Europese Commissie onderstreepte het belang van gezamenlijk programmeren en de start van de drie voorliggende initiatieven. Om het beheer van deze initiatieven in goede banen te leiden, kondigde de Commissie aan raamwerkcondities op te stellen en deze aan de Raad voor te leggen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Alle bronnen