E100034
  ruit icoon
Laatste revisie: 16-12-2010

E100034 - Mededeling met analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage
Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De antwoordbrief van de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu is op 14 december 2010 door de commissie VROM/WWI voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Besproken tijdens de Milieuraad van 14 oktober 2010.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling van de Commissie aan het Europees Parlement, de Raad, het Europees Economisch en Sociaal Comité en het Comité van de Regio's. Analyse van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% en beoordeling van het risico van koolstoflekkage

document Europese Commissie

COM(2010)265PDF-document, d.d. 26 mei 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/ Wonen, Wijken en Integratie (VROMW/WWI) besloot op 29 juni 2010 dat zij de regering in september enige vragen wil stellen over over de Nederlandse doelstelling van 20% en de aannames die hieraan ten grondslag liggen.

Met betrekking tot dit voorstel wordt inbreng voor schriftelijk overleg geleverd door de fracties van CDA ), PvdA en van de PvdD.  Een conceptbrief werd op 28 september 2010 vastgesteld en verzonden.

De antwoorden van de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu werden ontvangen op 10 december 2010 en besproken tijdens de commissievergadering van 14 december 2010. Deze werden door de commissie voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Het BNC-fiche behorende bij onderhavige mededeling stond op de agenda van een algemeen overleg dat op 7 oktober 2010 plaatsvond.


Standpunt Nederlandse regering

Met deze mededeling analyseert de Commissie de implicaties van de EU klimaatambities. De EU heeft op dit terrein een gedeelde bevoegdheid met de lidstaten. De subsidiariteitbeoordeling is positief. Met de mededeling voldoet de Commissie aan het verzoek van de

Milieuraad van maart 2010 om de implicaties van de 30% reductiedoelstelling van de EU te verkennen. Ook de proportionaliteitsbeoordeling is positief. De analyse sluit aan bij het tot nu toe gevoerde EU beleid en de Europese doelstelling om de gemiddelde wereldwijde temperatuurstijging te beperken tot maximaal 2 graden boven het pre-industriële niveau. De mededeling bevat geen concrete voorstellen en heeft dus geen financiële implicaties voor de nationale of EU-begroting.

De Nederlandse regering verwelkomt de analyse van de Commissie, die meer inzicht geeft in de implicaties van de 20% doelstelling en een verhoging van de doelstelling naar 30%, in het licht van de huidige economische omstandigheden en internationale ontwikkelingen. Nader inzicht is gewenst in hoe een 30% doelstelling zou kunnen worden geïnstrumenteerd en wat de precieze kosten en baten zijn.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Commissie roept op tot een discussie op basis van gegevens over de effecten van een versterking van de EU-emissiereductie­doelstelling tot 30% op het moment dat de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn.

De Europese Commissie heeft 26 mei 2010 een analyse gepresenteerdPDF-document van de kosten en baten van en de opties voor het optrekken van de broeikasgas­emissie­reductie­doelstelling voor 2020 van 20% onder de 1990-niveaus tot 30%. Dit zou kunnen gebeuren zodra de voorwaarden daarvoor aanwezig zijn, wat momenteel niet het geval is. Deze mededeling volgt op de mededeling van de Commissie over de wijze waarop aan het internationale klimaatoverleg een nieuwe impuls kan worden gegeven en op het verzoek van de Raad om een evaluatie te maken van de effecten van een voorwaardelijke versterking van de emissiereductiedoelstelling tot 30%. Tevens is gekeken naar de maatregelen ter ondersteuning van de energie-intensieve bedrijfstakken van de EU tegen het risico van "koolstoflekkage", als vereist overeenkomstig de richtlijn betreffende het EU-emissiehandelssysteem (EU-ETS).


Behandeling Raad

Op 11 juni 2010 heeft de Milieuraad conclusies aangenomen inzake onderhavige mededeling. Uit de interventies bleek dat er op hoofdlijnen consensus bestaat dat het in het licht van de onderhandelingen nu niet opportuun is voor de EU om zich unilateraal te committeren aan een doelstelling van 30% blijkens het verslag van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer.

De Milieuraad nam op 14 oktober 2010 kennis van een door het Voorzitterschap opgestelde verslag waarin de besprekingen over onderhavige mededeling worden samengevat.

Dit verslag dient als houvast voor de Europese Commissie wanneer zij een meer gedetailleerde beoordeling verricht van de middelen waarmee een hogere emissiereductie kan worden bewerkstelligd en van de kosten en baten die daarmee voor de lidstaten gepaard gaan. De Milieuraad nam enkele conclusies aan waarin zij onder meer besloot verder te zullen gaan met het bestuderen van de opties voor een broeikasgasemissiereductie van meer dan 20% zodat de Europese Unie klaarstaat om in te spelen op de lopende internationale klimaatonderhandelingen. Met het oog op de voorjaarsbijeenkomst van de Europese Raad in 2011 besloot de raad zo snel mogelijk terug te zullen komen op deze vraagstukken.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen