E100063
  ruit icoon
Laatste revisie: 31-05-2011

E100063 - Mededeling over versterking van de Interne MarktDe mededeling van de Commissie bevat 50 voorstellen teneinde beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen binnen de Europese interne markt. Doel is om met deze voorstellen het potentieel van de interne markt optimaal te benutten. De Commissie stelt dat de interne markt immers voor nog meer groei en nog meer banen kan zorgen. Deze mededeling wordt gezien als een cruciaal onderdeel van de EU 2020-strategie.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De commissie voor Economische Zaken heeft op 15 maart 2011 de brieven van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 januari 2011 en van 23 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Raad voor Concurrentievermogen heeft op 30 mei 2011 enkele conclusies aangenomen over het versterken van de interne markt.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling: Naar een Single Market Act voor een sociale markteconomie met een groot concurrentievermogen. 50 voorstellen om beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen

document Europese Commissie

COM(2010)608PDF-document, d.d. 27 oktober 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie EZ besloot op 15 maart 2011 om de kabinetsreactie (EK, A) en het verslag van een schriftelijk overleg (EK, B) over het voorstel voor kennisgeving aan te nemen.

de brieven van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie van 28 januari 2011 en van 23 februari 2011 voor kennisgeving aangenomen.

Op 23 februari 2011 heeft de minister van EL&I een antwoordbrief gestuurd waarin hij ingaat op de punten die de commissie noemt in de brief van 22 december 2011. De minister benadrukt onder meer dat ook voor het kabinet een goede afbakening van bevoegdheden tussen de lidstaten en de Europese Unie essentieel is.

De commissie heeft op 22 december 2010 een brief verstuurd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie. De fractie van de VVD wenste enkele punten aan de regering mee te geven over deze mededeling over eerlijke concurrentie en een efficiënte markt, de reikwijdte van Europa, regeldruk en consequenties voor het EU budget. De PvdA fractie heeft zich bij een gedeelte van deze inbreng aangesloten.


Standpunt Nederlandse regering

De Eerste Kamer heeft op 28 januari 2011 een brief ontvangen van de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie met met een afschrift van de kabinetsreactie die aan de Eurocommissaris voor de Interne Markt en Diensten is gestuurd in het kader van de consultatie over de mededeling van de Commissie 'naar een Single Market Act'.

In de bijlage van de mededeling over de versterking van de Interne Markt doet de Europese Commissie 50 voorstellen die nodig zijn om het vertrouwen in de interne markt te herstellen en een nieuwe impuls te geven. De Nederlandse reactie gaat eerst algemeen in op de mededeling en de voorstellen van de Commissie. Vervolgens wordt per voorstel de Nederlandse reactie nader uiteengezet.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De mededeling van de Commissie bevat 50 voorstellen teneinde beter samen te werken, te ondernemen en zaken te doen binnen de Europese interne markt. Doel is om met deze voorstellen het potentieel van de interne markt optimaal te benutten. De Commissie stelt dat de interne markt immers voor nog meer groei en nog meer banen kan zorgen. Deze mededeling wordt gezien als een cruciaal onderdeel van de EU 2020-strategie.

De 50 voorstellen zijn gericht op een breed scala aan terreinen. Deze hebben onder meer betrekking op voorstellen inzake octrooien, bestrijden van namaakartikelen en piraterij, elektronische handel, industrie- , handels- en innovatiebeleid en erkenning van beroepskwalificaties. Ook worden voorstellen aangekondigd inzake bijvoorbeeld sociaal ondernemerschap, consumentenbeleid en het informatiesysteem voor de interne markt (IMI).

De Commissie nodigt belangstellenden uit om hun standpunt uiterlijk 28 februari 2011 kenbaar te maken en wenst over dit onderwerp een brede Europese discussie te voeren. Na afloop van de discussie en met inachtneming van de verschillende opmerkingen, wenst de commissie de Single Market Act en de 50 maatregelen om te vormen tot het definitieve beleidsactieplan voor de periode 2011-2012. Dit actieplan dient eind 2012 verwezenlijkt te zijn.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 11 en 12 oktober 2010 heeft de Raad gesproken over de toen nog niet verschenen mededeling over de interne markt. De Europese Commissie heeft een toelichting gegeven over de mededeling en de lidstaten konden aangeven wat voor hen prioritaire beleidsgebeiden zijn. Veel lidstaten, waaronder Nederland, benadrukten dat het interne markt actieplan in het teken moet staan van groei en concurrentievermogen. Andere veelgenoemde prioriteiten waren het midden- en kleinbedrijf, versterking van de dienstenmarkt, de digitale interne markt, het EU-octrooi en een verlaging van de administratieve lasten.

De Raad zal tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 10 december 2010 waarschijnlijk conclusies aannemen over de mededeling over de interne markt. In de conceptconclusies wordt de mededeling verwelkomd en het belang van een goed functionerende interne markt voor burgers, consumenten en bedrijven bevestigd. Geconcludeerd wordt dat zowel de Commissie als de Raad voor Concurrentievermogen een geïntegreerde aanpak moeten borgen vanuit het perspectief van de interne markt. Alle voorstellen moeten in onderlinge samenhang worden beoordeeld en gemonitord om te voorkomen dat individuele voorstellen een beleidsmatig versnipperd vervolg krijgen. Nederland kan naar verwachting met de conclusies instemmen.

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 10 december 2010 zijn er conclusies aangenomen over onder meer de mededeling over de versterking van de interne markt.

Tijdens de Raad voor Economische en Financiële Zaken (Ecofin) van 17 en 18 januari 2011 heeft de Europese Commissie de mededeling over de versterking van de interne markt gepresenteerd. De ministers van Financiën hebben het belang onderstreept van hun betrokkenheid bij de voorstellen die gaan over financiële dienstverlening en belastingaangelegenheden.

De Raad voor Concurrentievermogen heeft op 10 maart 2011 conclusies aangenomen over een beter functionerende interne markt voor diensten. De Commissie wordt uitgenodigd om de Raad betrokken en geïnformeerd te houden over het monitoren van de implementatie van de Dienstenrichtlijn en al de initiatieven die de EC neemt voor het beter functioneren van de interne markt, speciaal in de dienstensector.

Op 30 mei 2011 heeft de Raad voor Concurrentievermogen zich wederom gebogen over het versterken van de interne markt. na bespreking zijn enkele raadsconclusies aangenomen waarin de Raad onder andere het belang van de interne markt benadrukt en laat weten dat deze moet kunnen reageren op de sociale, technologische, milieu- en economische ontwikkelingen in Europa en de rest van de wereld in de context van de globale economische en financiële crisis, nieuwe marktontwikkelingen, klimaatveranderingen and globalisering in het algemeen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 9 november 2010 heeft de commissie interne markt en consumentenbescherming (IMCO) van het EP een forum over de interne markt georganiseerd waaraan verschillende belanghebbenden deelnamen om maatregelen naar de toekomst toe te bespreken.

De commissie IMCO van het Europees Parlement heeft op 26 januari 2010 het ontwerpverslag over de mededeling inzake de versterking van de interne markt gepubliceerd.

De commissie voor burgerlijke vrijheden, justitie en binnenlandse zaken (LIBE) heeft de commissie IMCO op 1 maart 2011 een advies gestuurd met suggesties om op te nemen in zijn ontwerpresolutie. De commissie LIBE doet onder meer suggesties over implementatie van de richtlijn vrij verkeer.

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen