E100071
  klaver icoon
Laatste revisie: 01-08-2014

E100071 - Voorstel voor een verordening tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten (codificatie)Dit voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad beoogt de codificatie van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en  64/432/EEG3. De nieuwe verordening vervangt de verschillende besluiten die in deze verordeningen en richtlijnen zijn verwerkt. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2010)635PDF-document, d.d. 8 november 2010

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Implementatie

Dit voorstel werd op 21 mei 2014 ingetrokken door de Europese Commissie (zie Pb EU C153).


Behandeling Eerste Kamer

Tijdens de bespreking op 16 november 2010 van de wekelijkse lijst met gepubliceerde Commissievoorstellen besloot de commissie voor Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) dat zij onderhavig voorstel wilde bespreken tijdens een komende commissievergadering. Op 23 november 2010 besloot de commissie de procedurebehandeling aan te houden tot 30 november 2010.

Er werd op 30 november 2010 inbreng geleverd voor een brief aan de regering door de PvdA-fractie Andere fracties bezien of ze zich bij deze inbreng kunnen aansluiten. Gelet op het voorgenomen debat (in januari 2011) in de Tweede Kamer met de bewindspersonen van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie en Volksgezondheid, Welzijn en Sport over de toekomstige bestrijding van de Q-koorts in Nederland heeft de PvdA-fractie op 7 december 2010 vooralsnog afgezien van het stellen van nadere vragen over dit onderwerp.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Dit voorstel voor een Verordening van het Europees Parlement en de Raad beoogt de codificatie van Verordening (EG) nr. 21/2004 van de Raad van 17 december 2003 tot vaststelling van een identificatie- en registratieregeling voor schapen en geiten en tot wijziging van Verordening (EG) nr. 1782/2003 en de Richtlijnen 92/102/EEG en 64/432/EEG3. De nieuwe verordening vervangt de verschillende besluiten die in deze verordeningen en richtlijnen zijn verwerkt. Deze besluiten zijn vermeld in Bijlage II bij de nieuwe verordening. De inhoud van de te vervangen besluiten wordt niet gewijzigd, de wijzigingen zijn slechts van formele aard. Het gaat vooral om vernummering van bepalingen die voor de codificatie vereist is.

De reden voor deze codificatie is dat de Commissie groot belang hecht aan het vereenvoudigen en verduidelijken van het recht van de Unie om het duidelijker en toegankelijker te maken voor de gewone burger. Codificatie van meermaals gewijzigde regels is volgens de Commissie van essentieel belang om het Gemeenschapsrecht duidelijk en doorzichtig te maken.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen