E110009
  ruit icoon
Laatste revisie: 09-07-2018

E110009 - Evaluatie Small Business Act (SBA)De Small Business Act, goedgekeurd in juni 2008, is het eerste allesomvattende beleidskader van de EU en haar lidstaten voor het Midden- en Kleinbedrijf (MKB). In de EU omvat het MKB zo’n 23 miljoen bedrijven, die werk bieden aan 67% van de mensen die in de privésector werken. De “Small Business Act” (SBA) is het beleidskader van de EU om het MKB te versterken, zodat deze sector kan groeien en banen kan genereren. Tussen 2008 en 2010 hebben de Commissie en de EU-lidstaten maatregelen uit de SBA uitgevoerd om de administratieve lasten te verlichten, het MKB gemakkelijker toegang tot financiering te geven en het MKB te helpen bij het betreden van nieuwe markten. Hoewel de meeste in de SBA aangekondigde initiatieven van de rond zijn gekomen, blijkt uit een tussentijdse evaluatie van de uitvoering dat meer moet worden gedaan om het MKB te helpen. 


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

Op 29 juni 2011 heeft de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie, naar aanleiding van de brief van de minister van EL&I van 23 mei 2011, een brief aan de regering verstuurd. De minister van EL&I heeft op 7 september 2011 gereageerd. Op 13 september 2011 is de reactie van de minister voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Op 4 juli 2018 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over de definitie van kmo's.


Kerngegevens

volledige titel

Mededeling evaluatie van de "Small Business Act" voor Europa

document Europese Commissie

COM(2011)78PDF-document, d.d. 23 februari 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

Op 13 september 2011 is de reactie van de minister voor kennisgeving aangenomen. De commissie besloot eveneens de toezegging in de brief dat de minister van EL&I de Eerste Kamer zal berichten over de resultaten van het onderzoek naar de werkbaarheid van een systeem van verificatie in de Nederlandse aanbestedingspraktijk, te registreren.

De minister van EL&I heeft op 7 september 2011 gereageerd op aanvullende vragen van de commissie. De minister stelt dat de maatregelen die zijn opgenomen in het wetsvoorstel van de nieuwe Aanbestedingswet en het daarbij behorend aanvullend beleid een vergelijkbaar effect hebben als het Haags aanbestedingspaspoort.

De commissie heeft op 28 juni 2011 een brief aan de regering vastgesteld om nogmaals schriftelijk in overleg te treden met de regering. Op 29 juni 2011 is een brief verstuurd aan de minister van EL&I met vragen over onder meer het Haags aanbestedingspaspoort.

Op 21 juni 2011 heeft de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) gesproken over het verslag schriftelijk overleg van de evaluatie van de SBA. De commissie besloot opnieuw schriftelijk in overleg te treden met de minister van EL&I. Op 28 juni 2011 wordt een conceptbrief besproken.

De behandeling van de reactie van de minister werd op 24 mei 2011 aangehouden tot 21 juni 2011.

Op 23 mei 2011 heeft de minister van EL&I de vragen beantwoord. De minister gaat onder meer in op het Haagse aanbestedingspaspoort en de effecten van de "Small Business Act" voor het MKB.

De leden van de PvdA-fractie hebben na de vergadering op 5 april 2011 een aantal vragen geformuleerd over de evaluatie van de Small Business Act (SBA). De leden van de fracties van CDA, VVD, SP en SGP, mede namens de leden van de fractie van de ChristenUnie sloten zich aan bij deze vragen die op 8 april 2011 werden verstuurd aan de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I). Een van de vragen is hoe de "Small Business Act" alles overwegende heeft gewerkt voor het MKB in Nederland en hoe de minister de effecten van de "Small Business Act" voor het MKB in Nederland beoordeelt.

De commissie Economische Zaken heeft de procedure van de mededeling Evaluatie Small Business Act op 15 maart 2011 besproken en besloten op 5 april 2011 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering.


Behandeling Tweede Kamer

Op 24 mei 2011 heeft er een algemeen overleg (AO) over de agenda van de Raad voor Concurrentievermogen van mei 2011 plaatsgevonden. Het Nederlandse standpunt ten aanzien van de evaluatie van de SBA stond op de agenda voor dit AO.


Standpunt Nederlandse regering

Nederland onderschrijft in het BNC-fiche het doel en de integrale aanpak van de Commissie om blijvend het belang van ondernemerschap en het MKB in het beleid te verankeren om zo het concurrentievermogen te versterken. Het MKB is van groot belang voor economische groei en werkgelegenheid en een grote initiator van innovaties en het vermarkten ervan. Daarmee is het voor de Europese economie van cruciaal belang het potentieel van het MKB ten volle te benutten.

Voor Nederland staat in de beoordeling van de mededeling centraal dat de Europese Unie zich, zoals ook in het voorstel gebeurt, primair moet richten op die zaken waar echt sprake is van toegevoegde waarde van actie op Europees niveau. Bijvoorbeeld op het verbeteren van de werking van de interne markt en het vereenvoudigen van Europese wetgeving. Daarnaast is Nederland voorstander van een additionele Europese aanpak om knelpunten op de kapitaalmarkt aan te pakken.

Wat betreft Nederland moet de Commissie terughoudend zijn met extra voorstellen. Goede implementatie en evaluatie van bestaand beleid is eerst nodig. De integrale aanpak met blijvende ondersteuning van de tien principes en het 'denk eerst klein'-gedachtegoed wordt door Nederland verwelkomd.

Nederland onderschrijft het belang om de SBA aan te laten sluiten op de Europa 2020-strategie en de daaruit voortvloeiende initiatieven en op de Single Market Act .


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie gaat in deze mededeling in op de effecten die de implementatie van de "Small Business Act" (SBA) tot nu toe heeft gehad voor het MKB in de EU-lidstaten. Daarnaast worden nieuwe maatregelen besproken met als doel het versterken van het MKB. In de evaluatieperiode (2008-2010) zijn volgens de Commissie onder meer de volgende resultaten behaald:

  • In de meeste EU-landen kost het oprichten van een bedrijf minder tijd en geld.
  • Meer dan 100.000 bedrijven hebben van de financiële instrumenten van het "Competitive and Innovation Framework Programme" gebruik gemaakt.
  • De toegang tot nieuwe markten is verbeterd. Het MKB wordt onder andere geholpen toegang te krijgen tot de Chinese markt door het in 2010 geopende EU-centrum in China. Eveneens is het voor het MKB eenvoudiger geworden overheidsaanbestedingen en internationale opdrachten te verkrijgen.

Naar oordeel van de Commissie blijkt uit de evaluatie dat nog meer gedaan zal moeten worden om het MKB te versterken. De Commissie stelt hiertoe onder andere de volgende maatregelen voor:

  • Versimpelen van de regelgeving : De Commissie stelt onder andere voor door middel van een "MKB-test" te analyseren wat de impact van wetgevingsvoorstellen op het MKB is. Tevens dienen procedurele lasten te worden verlaagd door éénloketsystemen in de lidstaten te ontwikkelen.  
  • Betere toegang tot financiering : De Commissie heeft hiervoor bijvoorbeeld de "Progress Microfinance Facility" ingesteld en stelt dat alle banken toegang moeten hebben tot financiële EU instrumenten. Daarnaast is de Commissie voornemens bestaande financiële instrumenten zoals het MKB Garantiefonds te stimuleren met als doel het MKB te helpen om te investeren en te groeien.
  • Verbeteren van toegang tot internationale markten : De Commissie heeft maatregelen voorgesteld om het MKB te helpen bij het optimaal gebruik maken van de "Single Market" en het omgaan met de globalisering van markten. De Commissie stelt onder meer voor een gemeenschappelijke geconsolideerde heffingsgrondslag voor de vennootschapbelasting ("Common Consolidated Corporate Tax") in te voeren en een nieuw BTW systeem om fiscale belemmeringen te verminderen en regelgevende lasten te verlichten voor het MKB. Daarnaast zijn maatregelen voorgesteld omtrent het efficiënt gebruik maken van natuurlijke hulpbronnen, zoals het bevorderen van regionale kennisoverdracht tussen deskundigen op het gebied van milieu en energie binnen het "Enterprise Europe Network".


Behandeling Raad

De Raad voor Concurrentievermogen heeft op 30 mei 2011 raadsconclusies aangenomen over de evaluatie van de SBA. Hierin wordt onder andere benadrukt dat het specifieke karakter van het Europese Midden- en Kleinbedrijf (MKB), waarvan de meerderheid bestaat uit micro-ondernemingen, een pasklare aanpak vereist. De Raad legt de nadruk op de behoefte adequaat te reageren op de uitdagingen die het  MKB kent zoals de toegang tot financiële middelen en markten en bureaucratie zodat zij kunnen groeien en competitiever kunnen worden.

Op 3 mei 2011 heeft de minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) een brief aan de Tweede Kamer gestuurd met het verslag van de informele Raad voor Concurrentievermogen van 11-13 april 2011. Tijdens het industriedeel wisselde de Raad informeel van gedachten over het MKB in Europa.

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 9-10 maart 2011 heeft de Europese Commissie de mededeling over de "Small Business Act" gepresenteerd.

De Europese Commissie heeft de Raad op 9 maart 2011 een information note gestuurd over de evaluatie van de "Small Business Act".

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 4 juli 2018 nam het Europees Parlement een resolutiePDF-document aan over de definitie van kmo's.

Op 12 mei 2011 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen inzake de herziening van de Wet voor Kleine Ondernemingen waarin het onder andere zijn voorgaande verzoek herhaalt tot oprichting van nationale specifieke fysieke of virtuele informatiecontactpunten en steunagentschappen voor het MKB in aansluiting op het „één loket"-beginsel, die toegang bieden tot diverse bronnen van informatie en ondersteunende diensten, die zijn ingericht overeenkomstig de levenscyclus van een bedrijf.


Behandeling EESC

Op 28 juni 2011 heeft er een hoorzitting over de evaluatie van de Small Business Act, georganiseerd door het Europees Economisch en Sociaal Comité, plaatsgevonden.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

VNO NCW en MKB Nederland hebben op 7 maart 2011 een brief gestuurd aan de Tweede Kamer over onder meer de "Small Business Act". Beide organisaties steunen de SBA. In de brief vragen zij aandacht voor een aantal actiepunten die de SBA kunnen versterken.


Alle bronnen