E110012
  ruit icoon
Laatste revisie: 12-06-2013

E110012 - Commissiemededeling: Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050De Europese Commissie stelt een routekaart vast voor een concurrerend koolstofarm Europa tegen 2050. Deze routekaart is vastgesteld in het kader van een mededeling van de Europese Commissie over 'a resource-efficient Europe' (zie dossier E110003) en beschrijft de voordeligste manier om de doelstelling van de EU te halen om de broeikasgasemissies tegen 2050 terug te brengen tot 80 à 95% van het emissieniveau van 1990. Dat is Europa's bijdrage voor de lange termijn om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieu/Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) heeft de mededeling op 15 maart 2011 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Milieuraad is er op 11 juni 2012 niet in geslaagd raadsconclusies aan te nemen over deze mededeling.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)112PDF-document, d.d. 9 maart 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer/Wonen, Wijken en Integratie (VROM/WWI) heeft de mededeling op 15 maart 2011 besproken en voor kennisgeving aangenomen.


Behandeling Tweede Kamer

Tijdens een verslag schriftelijk overleg van 3 juli 2012 over de informele Milieuraad van 7-8 juli 2012 zijn vragen gesteld over de routekaart. Volgens de staatssecretaris stond dit onderwerp op de agenda van de Milieuraad in juni, maar heeft de Raad hierover geen discussie gevoerd. Het Voorzitterschap heeft tijdens de Raad geen poging gedaan alsnog raadsconclusies aan te nemen. Er is dus geen verandering ten opzichte van de situatie in maart 2012, toen het voorzitterschap constateerde dat 26 lidstaten akkoord konden gaan met de compromistekst voor de raadsconclusies, maar dat één lidstaat het compromis blokkeerde. In deze voorzitterschapsconclusies wordt de Commissie opgeroepen tijdig met beleidsvoorstellen te komen voor de emissiereducties tot 2030. De Commissie heeft aangegeven de steun van 26 lidstaten voor deze conclusies als mandaat te zien om verder te gaan met de uitwerking van de Routekaart. De Europese Raad heeft eerder steun uitgesproken voor een broeikasgasreductie van 80-95% in 2050 (ten opzichte van 1990).

Ook in de Tweede Kamer is de routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050 als prioritair aangemerkt en het Nederlands standpunt hierover werd besproken met de staatssecretaris voor Infrastructuur en Milieu tijdens een algemeen overleg op 23 maart 2011.

Tijdens een algemeen overleg op 15 juni 2011 is het onderwerp nogmaals aan bod gekomen waarbij de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu onder andere aangaf voorstander te zijn van een nationale routekaart voor een concurrerende koolstofarme economie die past binnen de Europese routekaart.


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche laat de Nederlandse regering onder andere weten dat zij de subsidiariteit positief beoordeelt. Voor langetermijnklimaatbeleid is een gemeenschappelijke aanpak vereist, inclusief overkoepelende technische modelanalyses oordeelt zij. 

Het kabinet verwelkomt de mededeling en de technische analyse van de Commissie, die op een tijdig moment inzicht geeft in hoe een mogelijk pad op weg naar de Europese reductiedoelstelling van 80-95% in 2050 ten opzichte van 1990 er uit kan zien. Daarmee geeft de mededeling een stimulans aan discussies met mondiale partners gericht op mondiale afspraken.

Toekomstige voorstellen die zullen voortvloeien uit deze routekaart zullen door Nederland worden beoordeeld op subsidiariteit, proportionaliteit en de financiële gevolgen, waarbij uitgangspunt zal zijn dat de budgettaire gevolgen zullen worden ingepast op de begroting van de beleidsverantwoordelijke departementen. 


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie stelt een routekaart vast voor een concurrerend koolstofarm Europa tegen 2050. Deze routekaart is vastgesteld in het kader van een mededeling van de Europese Commissie over 'a resource-efficient Europe' (zie dossier E110003) en beschrijft de voordeligste manier om de doelstelling van de EU te halen om de broeikasgasemissies tegen 2050 terug te brengen tot 80 à 95% van het emissieniveau van 1990. Dat is Europa's bijdrage voor de lange termijn om gevaarlijke klimaatverandering te voorkomen.

In de routekaart wordt de aanbeveling gedaan dat Europa het terugbrengen van broeikasgasemissies grotendeels door maatregelen binnen de eigen grenzen zou moeten realiseren, aangezien de internationale kredieten om de eigen uitstoot te compenseren, tegen het midden van de eeuw minder ruim voorhanden zullen zijn dan op dit moment. De routekaart laat zien dat deze besparing met 25% "eigen uitstoot" in 2020 haalbaar is als de EU haar doelstelling op het gebied van de verbetering van de energie-efficiëntie van 20% haalt, en het in 2009 goedgekeurde "klimaat- en energiepakket" maatregelen voor 2020 volledig uitvoert.

Daarnaast geeft de routekaart richting aan het beleid per sector, de nationale en regionale strategieën voor beperking van de CO2-uitstoot en langetermijninvesteringen. Deze investering in schone technologie en infrastructuur zoals "slimme" elektriciteitsnetten en milieubescherming heeft verscheidene voordelen, onder andere op het gebied van grotere onafhankelijkheid van energie-invoer, stimulering van nieuwe bronnen van groei en het creëren van nieuwe banen. Daarnaast zouden de luchtvervuiling en de daarmee gepaard gaande gezondheidskosten dalen.

Bij de ontwikkeling van het verdere beleid van de EU en de lidstaten om tegen 2050 tot een koolstofarme economie te komen moet rekening worden gehouden met de routekaart. De volgende noodzakelijke stap is de ontwikkeling van specifieke routekaarten per sector, in samenwerking met de betrokken sectoren.


Behandeling Raad

Het Voorzitterschap heeft tijdens de Milieuraad op 11 juni 2012 geen poging gedaan alsnog raadsconclusies aan te nemen. Er is dus geen verandering ten opzichte van de situatie in maart 2012, toen het voorzitterschap constateerde dat 26 lidstaten akkoord konden gaan met de compromistekst voor de raadsconclusies, maar dat één lidstaat het compromis blokkeerde.

Tijdens de Milieuraad van 21 juni 2011 zijn enkele conclusiesPDF-document aangenomen ten aanzien van de mededeling Routekaart naar een concurrerende koolstofarme economie in 2050. De voorliggende raadsconclusies over de Routekaart naar een koolstofarme economie werden geblokkeerd door Polen. Polen kon niet instemmen met een verwijzing in de conclusies naar de bevinding van de Commissie dat 25% reductie in 2020 op een kosteneffectief pad naar 2050 ligt. Hierdoor konden er slechts voorzitterschapsconclusies worden aangenomen. 

Tijdens de Milieuraad van 14 maart 2011 heeft de Europese Commissie de mededeling kort toegelicht. Verdere discussie vond plaats tijdens de informele Milieuraad van 25-26 maart 2011.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Reacties Derden

Consulting Groep ECOFYS heeft op 11 juni 2013 in opdracht van Greenpeace een rapport gepubliceerd waaruit onder andere blijkt dat de EU de uitstoot van broeikasgassen nog eens met 7% moet verlagen als onderdeel van de klimaatmaatregelen voor 2030 tenzij de EU het falen van het systeem voor de handel in broeikasgasemissierechten door de uitgifte van teveel rechten corrigeert.

Op 2 maart 2011 heeft ondernemingsorganisatie VNO-NCW een brief gestuurd aan de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu waarin VNO-NCW stelt dat er één geïntegreerd Europees industrie- en klimaatbeleid moet komen. Alleen dan is een effectief klimaatbeleid haalbaar, is CO2-reductie kosteneffectief te realiseren en kan Europa mondiale concurrentie blijven aangaan. VNO-NCW vindt dat de staatssecretaris een geïntegreerd industrie- en klimaatbeleid als uitgangspunt moet nemen in zijn 'routekaart voor een koolstofarme economie in 2050'. 


Alle bronnen