E110046
  ruit icoon
Laatste revisie: 14-08-2014

E110046 - Europese Commissiemededeling: Ondersteuning van groei en werkgelegenheid - een agenda voor de modernisering van de Europese hoger onderwijssystemenDeze mededeling van de Europese Commissie bevat beleidsdoelstellingen voor lidstaten en hogeronderwijsinstellingen en maatregelen die de EU zal nemen om de bijdrage van hogeronderwijsinstellingen aan de groei van de economie, de welvaart en de werkgelegenheid te maximaliseren. Volgens de Commissie blijft het potentieel van de Europese hogeronderwijsinstellingen momenteel onderbenut en zouden zij een grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen en meer aan de Europese welvaart kunnen bijdragen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

Nationaal

De reactie van de staatssecretaris d.d. 30 maart 2013 werd op 3 april 2012 besproken in de commissievergadering. De commissie besloot vast te houden aan het reeds op 17 april 2012 geplande mondeling overleg met de staatssecretaris en daarbij de reactie van de staatssecretaris over de uitvoering van de motie-Ganzevoort c.s. te betrekken.

Europees

Tijdens de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport op 28 november 2011 werden conclusies  aangenomen over de modernisering van het hoger onderwijs.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)567PDF-document, d.d. 20 september 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De reactie van de staatssecretaris d.d. 30 maart 2013 werd op 3 april 2012 besproken in de commissievergadering. De commissie besloot vast te houden aan het reeds op 17 april 2012 geplande mondeling overleg met de staatssecretaris en daarbij de reactie van de staatssecretaris over de uitvoering van de motie-Ganzevoort c.s. te betrekken.

De fracties van de PvdA en GroenLinks leveren inbreng voor een commissiebrief aan de regering. De conceptbrief werd in de commissievergadering van 24 januari 2012 met enkele wijzigingen vastgesteld.

De reactie van de staatssecretaris van OCW zijn besproken tijdens de commissievergadering op 20 december 2011. De commissie besloot op 17 januari 2012 inbreng te leveren voor een brief aan de staatssecretaris, onder andere met betrekking tot de uitvoering van de motie-Ganzevoort (32618, I). In deze motie wordt de Nederlandse regering verzocht in overleg met de sector zo spoedig mogelijk, maar in elk geval voor 1 september 2012, een regeling te treffen die disproportionele gevolgen van het wetsvoorstel voor deeltijdstudenten voorkomt.  

De vragen d.d. 15 november 2011 werden door de staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 12 december 2011 per brief beantwoordt. Op 15 november 2011 hebben de fracties van het CDA, PvdA en GroenLinks uit de commissie voor OCW een brief gestuurd aan de staatssecretaris van OCW met vragen over onder andere toegankelijkheid van het onderwijs, de versterking en het meer concurrerend maken van het hoger onderwijssysteem en kwaliteitsverbetering.

De fracties van de PvdA, het CDA en GroenLinks leverden op 8 november 2011 inbreng voor schriftelijk overleg met de regering.

De commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloot op 11 oktober 2011 een brief te sturen aan de staatssecretaris en hierbij de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap te betrekken. Fracties kunnen desgewenst op 8 november 2011 inbreng leveren voor de brief.

Op 4 oktober 2011 heeft de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap besloten de procedure een week aan te houden. In de mogelijke samenhang met de Strategische Agenda Hoger Onderwijs, Onderzoek en Wetenschap "Kwaliteit in verscheidenheid" ziet de commissie aanleiding deze nota op 11 oktober 2011 ook ter bespreking van de behandelwijze te agenderen.


Behandeling Tweede Kamer

De vragen en opmerkingen van diverse fracties in de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap werden op 22 november 2011 beantwoordt door de staatssecretaris van OCW. Deze reactie werd op 15 december 2011 voor kennisgeving aangenomen tijdens de procedurevergadering OCW.

In de procedurevergadering van de commissie voor Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op 3 november 2011 is besloten dat men schriftelijk overleg ging voeren met de regering over de onderhavige mededeling die als Europese prioriteit is geselecteerd uit het Wetgevings- en Werkprogramma 2010 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

De Nederlandse regering verwelkomt in het BNC-fiche de mededeling van de Commissie en onderschrijft het belang van het bewerkstelligen van hervormingen in het hoger onderwijs om zo de bijdrage van de Europese hoger onderwijssystemen aan slimme, duurzame en inclusieve groei te maximaliseren. Nederland waardeert het langetermijnperspectief van deze mededeling. Tevens steunt Nederland de door de Commissie gekozen koers, namelijk naar een toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel, een stelsel met een internationale aantrekkingskracht, waarin studenten en docenten worden uitgedaagd en onderzoekers bijdragen aan het oplossen van de grote maatschappelijke vraagstukken en het vergroten van onze economische welvaart.

Hoewel hoger onderwijs meer is dan een instrument voor economische groei en bijvoorbeeld ook van belang is voor ontplooiing van mensen en de maatschappij als geheel, deelt Nederland in grote lijnen de visie in deze mededeling en stelt zich achter de maatregelen die de EU voorstelt om de in de mededeling genoemde doelstellingen te realiseren. De mededeling sluit inhoudelijk goed aan bij de brief die Staatssecretaris Zijlstra in maart aan eurocommissaris Vassiliou stuurde in reactie op de Europese consultatie over de modernisering van het hoger onderwijs in Europa (Tweede Kamer, 2010-2011, 31288 nr. 162).

De mededeling is opgebouwd uit twee delen: een deel waarin de uitdagingen voor de lidstaten en de HO-instellingen worden beschreven en een deel waarin de ondersteunende rol die de EU daarbij kan spelen wordt uitgewerkt. Een uitgebreid standpunt van de Nederlandse regering hierover vindt u in het BNC-fiche.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Deze mededeling van de Europese Commissie bevat beleidsdoelstellingen voor lidstaten en hogeronderwijsinstellingen en maatregelen die de EU zal nemen om de bijdrage van hogeronderwijsinstellingen aan de groei van de economie, de welvaart en de werkgelegenheid te maximaliseren. Volgens de Commissie blijft het potentieel van de Europese hogeronderwijsinstellingen momenteel onderbenut en zouden zij een grotere maatschappelijke rol kunnen vervullen en meer aan de Europese welvaart kunnen bijdragen. De Commissie constateert dat Europa achterloopt wat betreft investeringen in het hoger onderwijs, hoogopgeleide arbeidskrachten, het aandeel onderzoekers in de totale werkende bevolking en het aantal hogeronderwijsinstellingen van wereldklasse.

Teneinde het potentieel van de hogeronderwijsinstellingen te optimaliseren, stelt de Commissie voor dat er wordt hervormd zodat er meer mensen afstuderen in het hoger onderwijs, zodat de kwaliteit en relevantie van het hoger onderwijs verbetert, het bestuur en de financiering van het onderwijs doeltreffender wordt en dat de kennisdriehoek - tussen onderzoek, onderwijsinstellingen en bedrijfsleven - wordt versterkt. De Commissie somt in deze agenda de beleidsdoelstellingen voor de lidstaten en hogeronderwijsinstellingen op (hoofdstuk 2), en benoemt de maatregelen die op EU-niveau zullen worden genomen (hoofdstuk 3).


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport op 28 november 2011 werden enkele conclusies aangenomen over de modernisering van het hoger onderwijs. Zo roept de Raad Onderwijs, Jeugd, Cultuur en Sport onder andere de lidstaten van de EU op om gezamenlijk met de instellingen voor Hoger Onderwijs en andere stakeholders de inspanningen te vergroten die ertoe moeten leiden dat het percentage schoolverlaters geminimaliseerd. Dit door verbetering van de kwaliteit, relevantie en aantrekkelijkheid van de aangeboden lessen.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen