E110067
  ruit icoon
Laatste revisie: 13-12-2011

E110067 - Commissiemededeling: Een vernieuwde EU-strategie 2011-2014 ter bevordering van maatschappelijk verantwoord ondernemenDe Europese Commissiemededeling inzake een hernieuwde strategie 2011-2014 betreffende de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven (maatschappelijk ondernemen) maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen met als doel om ondernemerschap en verantwoord ondernemen te ondersteunen.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) besloot op 29 november 2011 om geen schriftelijk overleg te voeren. De mededeling werd voor kennisgeving aangenomen.

Europees

De Europese Commissie heeft de mededeling op 25 oktober 2011 gepubliceerd.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)681PDF-document, d.d. 25 oktober 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein

verwant dossier


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) besloot op 29 november 2011 om geen schriftelijk overleg te voeren. De mededeling werd voor kennisgeving aangenomen.

Op 8 november 2011 besloot de commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) om 29 november 2011 vast te stellen als inbrengdatum voor schriftelijk overleg met de regering.  


Behandeling Tweede Kamer


Standpunt Nederlandse regering

In het BNC-fiche geeft het kabinet aan te hechten aan eigen initiatief en verantwoordelijkheid van bedrijven voor de vormgeving van hun mvo, in samenwerking met interne en externe stakeholders . Concurrentie tussen bedrijven naar hogere ambities op mvo acht het kabinet een belangrijke prikkel voor verdere ontwikkeling van mvo. Het kabinet heeft geen bezwaar tegen de hernieuwde definitie van mvo door de Commissie. De in de mededeling voorgestelde acties op EU-niveau nodigen bedrijfsleven en overheid vooral uit tot verdergaande toewijding aan mvo en vragen daarbij aandacht voor internationaal breed aanvaarde beginselen en gedragscodes. Nederland beschouwt deze actieagenda dan ook over het algemeen als een welkome ondersteuning en versterking van zijn nationale en internationale beleid voor mvo. Het kabinet steunt de uitnodiging van de Commissie aan grote bedrijven om zich voor medio 2014 te committeren aan internationale beginselen en richtlijnen voor mvo. Ook de bevordering van sectorale mvo-initiatieven op Europees niveau beoordeelt het Kabinet over het algemeen als positief.

Het kabinet is echter geen voorstander van gedetailleerd voorschrijven van bedrijfsrapportage over mvo en hecht aan beperking van administratieve lasten. Ontsluiting van bedrijfsinformatie over mvo is immers alleen zinvol als die informatie past bij de aard van het bedrijf en waardevol is voor interne en externe stakeholders. Gelet op hoe mvo is verankerd in het Nederlandse beleid voor corporate governance geeft het kabinet in deze de voorkeur aan een 'comply or explain ' benadering op basis van beginselen. Daarbij hecht Nederland aan een zekere flexibiliteit voor de EU voor aanpassing aan verdere ontwikkeling van internationale standaarden op dit terrein.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissiemededeling inzake een hernieuwde strategie 2011-2014 betreffende de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven (maatschappelijk ondernemen) maakt onderdeel uit van een pakket maatregelen met als doel om ondernemerschap en verantwoord ondernemen te ondersteunen. Dit pakket (het Responsible Business Package ) omvat naast genoemde mededeling:

  • Een overkoepelende mededeling met betrekking tot het pakket;
  • Een voorstel voor herziening van de Jaarrekeningenrichtlijn (behandeling in de commissie Financiën, zie dossier E110070)
  • Een voorstel voor herziening van de Transparantierichtlijn;
  • Een mededeling inzake het "Social Business Initiative "

In de mededeling inzake de maatschappelijke verantwoordelijkheid van bedrijven oppert de Commissie allereerst een nieuwe definitie van Corporate Social Responsibility , namelijk "de verantwoordelijkheid van bedrijven voor hun impact op de maatschappij". De mededeling tracht een strategie te bieden waarmee bedrijven hun doelstellingen doelmatiger te kunnen verwezenlijken. In deze mededeling worden onder meer de voornemens uitgesproken om een Europese onderscheiding te gaan uitreiken voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en in een aantal relevante industriesectoren platformen op te richten voor maatschappelijk verantwoord ondernemen waarbinnen verschillende actoren vertegenwoordigd zijn. Ook doet de Commissie een oproep aan (grote) bedrijven om zich te committeren aan internationale principes en richtlijnen in het kader van maatschappelijk verantwoord ondernemen.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

In de databank OEIL van het Europees Parlement wordt de laatste stand van zaken in de behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen