E120006
  ruit icoon
Laatste revisie: 06-03-2012

E120006 - Europese Commissiemededeling betreffende het Europees programma voor monitoring van de aarde (GMES) en zijn operationele diensten (vanaf 2014)Het GMES is een programma voor aardobservatie waarmee informatie wordt verzameld die van belang is bij Europese besluitvorming over duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatverandering en ontwikkelingswerk. De Commissie bepleit in deze mededeling de meerwaarde van het GMES-programma en doet een voorstel voor de financiering daarvan vanaf 2014.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft op 22 februari 2012 een reactie op de vragen d.d. 16 februari 2012 verzonden. Deze werden op 6 maart 2012 voor kennisgeving aangenomen.

Europees

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 20-21 februari 2012 vond een gedachtewisseling plaats over het onderhavige voorstel van de Commissie voor een apart fonds voor GMES buiten de EU begroting om. Het debat concentreerde zich vooral over toekomstige perspectieven en financiering van het GMES programma op de lange termijn.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2011)831PDF-document, d.d. 30 november 2011

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De minister van Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (ELI) heeft op 22 februari 2012 een reactie op de vragen d.d. 16 februari 2012 verzonden. Deze werden op 6 maart 2012 voor kennisgeving aangenomen.

De fracties van de PvdA en GroenLinks sloten zich op 14 februari 2012 aan bij de inbreng van de fractie van de SP. Men wil onder andere van de regering weten op welke wijze vorm zou kunnen worden gegeven aan GMES, binnen of buiten het Meerjarig Financieel Kader (MFK). Deze brief werd op 16 februari 2012 verzonden.


Behandeling Tweede Kamer

De commissie voor Economische Zaken, Landbouw en Innovatie (EL&I) heeft tijdens de procedurevergadering op 17 januari 2012 besloten dat zij het betreffende BNC-fiche zal agenderen voor een algemeen overleg voorafgaand aan de Raad Concurrentievermogen en dit overleg vond plaats op 15 februari 2012.


Standpunt Nederlandse regering

GMES is een vlaggenschipprogramma van het Europese ruimtevaartbeleid, zoals nogmaals bevestigd tijdens de Raad voor Concurrentievermogen van 6 december jongstleden. Voor het kabinet is het dan ook belangrijk dat Europa zich de komende jaren concentreert op het tot stand brengen van GMES vermeld het BNC-fiche.

Dit temeer omdat Nederland in GMES kader investeert in een nieuwe generatie meetinstrument voor luchtkwaliteit; TROPOMI. De data die hiervan beschikbaar zullen komen gaan een enorme impuls geven aan nieuwe bedrijvigheid en nieuwe informatie-diensten en daarmee aan economische groei en werkgelegenheid. Dergelijke toepassingen zijn in hoge mate innovatief, bieden een hoge toegevoegde waarde en kunnen daarmee een bijdrage leveren aan de Europa 2020-strategie. Ook sluiten ze aan bij het nationale ruimtevaart-beleid, waarin meer aandacht wordt gevraagd voor toepassingen. Het Nederlandse bedrijfsleven profiteert van Europese investeringen in ruimtevaart.

Het Nederlandse kabinet is echter tegen het opzetten van een apart fonds voor GMES en daarmee ook tegen een intergouvernementele overeenkomst om deelname van de EU lidstaten te regelen. Zoals het kabinet in haar reactie op het Commissievoorstel voor het EU Meerjarig Financieel Kader heeft aangegeven (kamerstuk 21501-20, nr. 553) is Nederland van mening dat alle Europese uitgaven binnen het EU Meerjarig Financieel Kader moeten worden opgenomen. Dat bevordert de transparantie en een horizontale belangenafweging en voorkomt dat de prikkels tot begrotingsdiscipline worden afgezwakt. In het bijzonder is Nederland tegenstander van het buiten het MFK plaatsen van uitgaven die nu nog binnen het MFK worden gefinancierd, zoals GMES Wel staat Nederland open voor een oplossing waarbij tegenvallers bij zeer grote projecten in beginsel door herallocatie vanuit alle categorieën kunnen worden opgevangen, mits dit niet ten koste gaat van de begrotingsdiscipline. Nederland hecht eraan dat de besprekingen over GMES niet vooruitlopen op de integrale besluitvorming betreffende het MFK. Nederland roept de Commissie op te komen met een voorstel voor een GMES programma dat continuïteit biedt, dat naar behoren is ingebed in de Europese regelgeving en binnen het EU Meerjarig Financieel Kader 2014-2020. Voor Nederland moet een dergelijk programma in ieder geval voorzien in: een transparante begroting; een duidelijke beheersstructuur; een goed databeleid; en gegarandeerde betrokkenheid van de gebruikers.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

Het GMES is een programma voor aardobservatie waarmee informatie wordt verzameld die van belang is bij Europese besluitvorming over duurzaamheid, biodiversiteit, klimaatverandering en ontwikkelingswerk. De Commissie bepleit in deze mededeling de meerwaarde van het GMES-programma en doet een voorstel voor de financiering daarvan vanaf 2014. De Commissie stelt voor een GMES-fonds op te richten met financiële bijdragen van alle EU-lidstaten op basis van hun bruto nationaal inkomen. De Commissie heeft namelijk bij de begrotingsbehandeling meegedeeld dat gezien de limieten van de begroting, de financiering van het GMES buiten het Meerjarig Financieel Kader (MFK) moet worden gezocht.


Behandeling Raad

Tijdens de Raad voor Concurrentievermogen op 20-21 februari 2012 vond een gedachtewisseling plaats over het onderhavige voorstel van de Commissie voor een apart fonds voor GMES buiten de EU begroting om. Het debat concentreerde zich vooral over toekomstige perspectieven en financiering van het GMES programma op de lange termijn.

De minister van EL&I laat verder in de geannoteerde agenda d.d. 13 februari 2012 weten dat in aanloop naar de Raad het niet is gelukt tot afgestemde conclusies te komen. Een aantal lidstaten is van mening dat de Raad voor Concurrentievermogen geen uitspraak kan doen over een Commissievoorstel lopende de onderhandeling over het Meerjarig Financieel Kader. Tevens heeft een aantal lidstaten zorg dat het opnemen van GMES binnen de EU begroting ten koste gaat van andere prioriteiten.

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Behandeling Europees Parlement

Op 16 februari 2012 heeft het Europees Parlement een resolutie aangenomen over de toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES). De parlementariërs zijn onder andere van mening dat de kosten voor het monitoren betaald dienen te worden uit het Europese budget niet door de lidstaten.

  • Toekomst van wereldwijde monitoring voor milieu en veiligheid (GMES) standpunt EP Europees Parlement - P7_TA-PROV(2012)0062
    16 februari 2012
    www.europarl.europa.eu/...

Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen