E130033
  ruit icoon
Laatste revisie: 12-02-2014

E130033 - Verslag EU-burgerschap 2013: EU-burgers; jullie rechten, jullie toekomstDe Europese Commissie bracht in 2010 een eerste verslag over het EU-burgerschap uit met daarin concrete maatregelen om de rechten van EU-burgers te versterken. In het Europees Jaar van de Burger 2013 inventariseert de Commissie de vooruitgang die sindsdien is geboekt en stelt een reeks nieuwe maatregelen voor.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Europese Zaken heeft op 11 februari 2014 de brief van de Europese Commissie van 15 januari 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen. 

Europees

Tijdens de bijeenkomst van de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 5 en 6 december 2013 zijn enkele raadsconclusies aangenomen over dit verslag. 


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)269PDF-document, d.d. 8 mei 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterreinen


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Europese Zaken heeft op 11 februari 2014 de brief van de Europese Commissie van 15 januari 2014 besproken en voor kennisgeving aangenomen.

Op 15 januari 2014 reageerde de Europese Commissie per brief op de vragen van de fracties van SP en GroenLinks in de commissie Europese Zaken van 25 juni 2013.  Deze reactie zal in de eerstvolgende commissievergadering besproken worden. 

De brief met vragen van de fracties van SP en GroenLinks binnen de commissie Europese Zaken werd werd op 25 juni 2013 verzonden aan de Europese Commissie in het kader van de politieke dialoog. 

De conceptbrief met vragen van de fracties van SP en GroenLinks binnen de commissie Europese Zaken werd tijdens de vergadering op 18 juni 2013 ongewijzigd vastgesteld. 

De fracties van de SP en van GroenLinks leverden op 11 juni 2013 inbreng voor een brief aan de Europese Commissie over het verslag EU-burgerschap 2013. 

De commissie voor Europese Zaken heeft het verslag over EU-burgerschap op 14 mei 2013 besproken en besloten het verslag in behandeling te nemen en op 11 juni 2013  te agenderen voor inbreng voor schriftelijk overleg met de Europese Commissie. 

De commissie voor Europese Zaken heeft het verslag over EU-burgerschap als prioritair geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie. 


Behandeling Tweede Kamer

De woordvoerders Binnenlandse Zaken spraken op 11 september 2013 met de minister van Binnenlandse Zaken tijdens een overleg over het onderhavige rapport en het bijbehorende BNC-fiche.

Op 20 juni 2013 besloot de commissie voor Binnenlandse Zaken dat zij het voorstel en het bijbehorende BNC-fiche zal bespreken in een algemeen overleg dat naar verwachting na het zomerreces zal plaatsvinden. 

De commissie voor Binnenlandse Zaken heeft het verslag ook als prioritair voorstel geselecteerd uit het werkprogramma 2013 van de Europese Commissie.


Standpunt Nederlandse regering

Op 14 juni 2013 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hierin staat onder andere dat Nederland de Europese Commissie verzoekt om de aangekondigde regelgeving van gedegen impact assessments te voorzien met niet alleen een duidelijke onderbouwing van de noodzaak tot het treffen van de voorgestelde maatregel, maar tevens met een kwantificering van de administratieve lastenvermindering voor burgers, bedrijven, (mede-) overheden en professionals en de financiële consequenties voor de lidstaten. In het burgerschapsrapport mist Nederland de nodige aandacht voor de uitdagingen waar nationale en lokale overheden zich geplaatst zien in de facilitering van vrij verkeer, en de sociaaleconomische impact hiervan. Hiernaast wordt eenzijdig de aandacht gericht op rechten van EU burgers terwijl bij EU burgerschap zowel rechten als verantwoordelijkheden in het geding zijn, bijvoorbeeld waar het gaat om inspanningen om de taal te leren en zodoende volwaardig te kunnen participeren. In het BNC-fiche geeft de regering verder haar positie voor elk van de twaalf aangekondigde maatregelen uit het verslag weer.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

De Europese Commissie bracht in 2010 een eerste verslag over het EU-burgerschap uit met daarin concrete maatregelen om de rechten van EU-burgers te versterken. In het Europees Jaar van de Burger 2013 inventariseert de Commissie de vooruitgang die sindsdien is geboekt en stelt een reeks nieuwe maatregelen voor. Het verslag getiteld `Verslag EU-Burgerschap: EU-Burgers, jullie rechten, jullie toekomst` bevat 12 concrete maatregelen op zes gebieden om belemmeringen aan te pakken waarmee burgers in hun dagelijkse leven nog steeds te maken hebben.

Met de voorstellen wordt onder meer beoogd om het eenvoudiger te maken in een ander EU-land te werken en een opleiding te volgen, om onnodig papierwerk te verminderen voor EU-burgers die in de EU wonen en reizen, om de meer kwetsbare personen in de EU te beschermen en om het gemakkelijker te maken in een andere lidstaat te gaan winkelen. Ook worden maatregelen voorgesteld om de beschikbaarheid van informatie over EU-burgerrechten te bevorderen en een sterkere deelname aan het democratisch proces in de Unie aan te moedigen.


Behandeling Raad

Tijdens de bijeenkomst van de Raad voor Justitie en Binnenlandse Zaken op 5 en 6 december 2013 zijn enkele raadsconclusies aangenomen over dit verslag. Zo wil de Raad onder andere het debat blijven voeren over de obstakels waarmee EU-burgers dagelijks te maken krijgen. 

In de Tweede Kamer is tijdens een algemeen overleg op 11 september 2013 de mededeling Europees Burgerschapsverslag 2013 besproken. Tijdens de besprekingen van de Raadsconclusies op raadswerkgroepniveau zijn de belangrijkste angels voor Nederland uit de Raadsconclusies gehaald. Tijdens het Coreper van 20 november jl. is overeenstemming bereikt over de Raadsconclusies.

Tijdens de informele Raad Algemene Zaken (ook wel het Gymnich-overleg genoemd) van 29 en 30 augustus 2013 hebben de ministers gesproken over de aanloop naar de verkiezingen van het Europees Parlement (EP) in 2014 en de relaties tussen het EP en de Raad. In de geannoteerde agenda laat de minister van Buitenlandse Zaken onder andere weten dat Nederland zal benadrukken dat het, om de legitimiteit van de EU en de betrokkenheid van de Europese burger te vergroten, van groot belang is dat de EU resultaten boekt bij het oplossen van concrete en actuele problemen en zich richt op onderwerpen die een duidelijke meerwaarde op EU-niveau hebben (subsidiariteit). 

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen