E130036
  klaver icoon
Laatste revisie: 16-10-2013

E130036 - Commissiemededeling: Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaalDe mededeling bevat de voornaamste standpunten die tijdens een in 2011 gehouden openbare raadpleging over een Europees kader voor collectief verhaal tot uitdrukking zijn gebracht en het standpunt van de Europese Commissie over collectief verhaal. De mededeling gaat vergezeld van een aanbeveling, waarin wordt aanbevolen dat alle lidstaten over nationale collectieve verhaalmechanismen beschikken die op een aantal gemeenschappelijke Europese beginselen zijn gebaseerd.


Stand van zaken

Behandelfase Eerste Kamer: behandeling in Eerste Kamer afgerond.

nationaal

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) besloot op 15 oktober 2013 de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

Europees

De Europese Commissie publiceerde op 11 juni 2013 de Mededeling: Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal.


Kerngegevens

document Europese Commissie

COM(2013)401PDF-document, d.d. 11 juni 2013

commissie Eerste Kamer

beleidsterrein


Behandeling Eerste Kamer

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) besloot op 15 oktober 2013 de mededeling voor kennisgeving aan te nemen.

Op 2 juli 2013 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) om op 15 oktober 2013 inbreng te leveren voor schriftelijk overleg met de regering over de mededeling

De commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) besloot op 18 juni 2013 de mededeling in behandeling te nemen.


Behandeling Tweede Kamer

Op 3 oktober 2013 werd de commisiemededeling besproken tijdens het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7-8 oktober 2013. De minister van Veiligheid en Justitie gaf onder meer aan dat het internationaal privaatrecht op dit moment niet voorziet in mechanismen van collectief verhaal, collectieve claims. Verder gaf de minister aan dat hij in de Europese discussie bijzondere aandacht zal schenken aan de risico's van een claimcultuur.

Tijdens een procedurevergadering op 11 september 2013 besloot de commissie voor Veiligheid en Justitie (V&J) het BNC-fiche van 19 juli 2013 te agenderen voor het algemeen overleg over de JBZ-Raad van 7 en 8 oktober 2013 op 3 oktober 2013.


Standpunt Nederlandse regering

Op 19 juli 2013 stuurde de regering het BNC-fiche aan de Kamer. Hierin staat onder andere dat met inachtneming van aarzelingen over de bevoegdheid, de subsidiariteit en proportionaliteit, Nederland zich kan vinden in een horizontale aanpak van collectief verhaal die de Commissie voorstaat. Sectorspecifieke aanpak leidt tot versnippering, wat ten koste gaat van de interne samenhang van de nationale systemen van burgerlijk procesrecht die ingebed zijn in de nationale rechtscultuur. Ook ziet Nederland een toegevoegde waarde in het verzamelen van informatie door de Europese Commissie over nationale initiatieven van collectief verhaal. De inzet voor Nederland is dat Europese (wetgevende) initiatieven ten aanzien van collectief verhaal niet in de weg staan van effectieve en efficiënte nationale mechanismen. In dat verband roept de concrete uitwerking van een aantal, in de mededeling en aanbeveling beschreven, beginselen bij Nederland veel vragen op. Deze vragen komen in het BNC-fiche aan de orde. Wat betreft de rol die Nederland voor de Europese Commissie ziet weggelegd op het gebied van collectieve verhaalsmogelijkheden, geeft de regering aan dat het een rol betreft die ziet op het faciliteren van maatregelen op het gebied van de bevoegdheid van nationale rechters, de erkenning en tenuitvoerlegging van hun beslissingen en het verzamelen van informatie op het gebied van samenwerking, informatievoorziening en het verhogen van consumentenbewustzijn.


Samenvatting voorstel Europese Commissie

In 2011 heeft de Europese Commissie een openbare raadpleging gehouden waarbij ongeveer 300 instellingen en deskundigen, en 10.000 burgers hun mening hebben gegeven over het Europese kader voor collectief verhaal. Naar aanleiding van deze openbare raadpleging heeft de Commissie op 11 juni 2013 de mededeling "Naar een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal" gepubliceerd, waarin de voornaamste standpunten die tijdens de openbare raadpleging tot uitdrukking zijn gebracht en het standpunt van de Commissie over collectief verhaal worden weerspiegeld.

Collectief verhaal is een procedureel mechanisme waarmee, om redenen van proceseconomie en/of doeltreffendheid van de handhaving, vele soortgelijke claims kunnen worden samengebracht in een enkele vordering in rechte. Tijdens de openbare raadpleging werd duidelijk dat het mechanisme van collectief verhaal enkele potentiële voor- en nadelen heeft. Voordelen zijn de vergemakkelijkte toegang tot de rechter en een betere handhaving van het EU-recht. Een nadeel is dat het procesrecht kan worden misbruikt, wanneer het mechanisme van collectief verhaal opzettelijk wordt gebruikt tegen ondernemingen die het recht naleven, om hun reputatieschade toe te brengen of onnodige financiële lasten op te leggen. Het Europees Parlement heeft een bijdrage geleverd aan het debat door een resolutie aan te nemen op basis van een initiatiefverslag over collectief verhaal. Aan de hand van de openbare raadpleging, de resolutie van het Europees Parlement en de eigen analyse van de Commissie heeft de Commissie specifieke problemen vastgesteld die moeten worden aangepakt bij de ontwikkeling van een Europees horizontaal kader voor collectief verhaal en is vastgesteld waaruit de Europese aanpak moet bestaan.

De mededeling gaat vergezeld van een aanbeveling van de Commissie, waarin wordt aanbevolen dat alle lidstaten van de Europese Unie over nationale collectieve verhaalmechanismen beschikken die op een aantal gemeenschappelijke Europese beginselen zijn gebaseerd. Na de vaststelling en de bekendmaking van de aanbeveling van de Commissie krijgen de lidstaten twee jaar de tijd om de daarin aanbevolen beginselen in hun nationale systemen voor collectief verhaal ten uitvoer te leggen. Vier jaar na de bekendmaking zal de Commissie nagaan of verdere wetgevingsmaatregelen moeten worden voorgesteld om de Europese aanpak te versterken.


Behandeling Raad

In de databank EUR-Lex wordt de laatste stand van zaken in de Europese behandeling van het voorstel weergegeven.


Standpunten andere lidstaten (IPEX)

In de databank IPEX wordt de behandeling van het voorstel in de diverse (kandidaat) lidstaatparlementen weergegeven.


Alle bronnen